LAMPY FRESNEL LED-160F WIFI. LED-300F WIFILED-480F WIFIOD FOMEI

Wszę­dzie ledy, w samo­cho­dach ledy, w domach ledy w fil­mie też led — mówi Łukasz Borow­ski z Fomei Pol­ska pre­zen­tu­jąc Szy­mo­no­wi Glon­ko­wi nowe lam­py FOMEI FRESNEL LED-160F WIFI, LED-300F WIFILED-480F WIFI. Dzię­ki tech­no­lo­gi led lam­py mniej się grze­ją i czer­pią mniej prą­du niż te w któ­rych była tech­no­lo­gia świa­tła żaro­we­go. Dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gi moż­na lam­pa­mi ste­ro­wać za pomo­cą apli­ka­cji. O innych wie­lu innych funk­cjach tych lamp moż­na dowie­dzieć się z video, któ­re jest poniżej.

 

Top