Canon EOS 80D — recenzja Marcina Bójki

W chwi­li pre­zen­ta­cji Cano­na EOS 80D pisa­li­śmy o danych tech­nicz­nych oraz pre­zen­to­wa­li­śmy infor­ma­cję pra­so­wą na temat tej lustrzan­ki cyfro­wej. Kie­dy apa­rat był już dostęp­ny do kupie­nia w skle­pach i moż­na było go testo­wać umó­wi­li­śmy się z Mar­ci­nem Bój­ko. Zaprzy­jaź­nio­ne­go redak­to­ra popro­si­li­śmy, żeby przy­go­to­wał dla nas recen­zje tej cyfrów­ki. Zobacz­cie co po testach Mar­cin sądzi o tej lustrzan­ce Canona.

 

Top