Lampa FOMEI Digital PRO X 700

Fomei roz­sze­rza serię lamp Digi­tal PRO X o nową jed­nost­kę z ener­gią bły­sku 700 Ws.

Lampa FOMEI Digital PRO X 700
Lam­pa FOMEI Digi­tal PRO X 700

Seria Digi­tal PRO X jest fla­go­wą rodzi­ną lamp stu­dyj­nych w ofer­cie FOMEI. Lam­py mogą słu­żyć jako źró­dło świa­tła bły­sko­we­go oraz cią­głe­go. Posia­da­ją zaawan­so­wa­ny sys­tem ste­ro­wa­nia bez­prze­wo­do­we­go z urzą­dzeń mobil­nych. Cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką powta­rzal­ność tem­pe­ra­tu­ry bar­wo­wej i ener­gii błysku.

 • Klu­czo­we cechy nowej lam­py Digi­tal PRO X 700 ener­gia bły­sku: 700 Ws – 5,5 Ws, tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wa: 5500 K
 • ener­gia żarów­ki mode­lu­ją­cej: w kom­ple­cie z lam­pą 650W, mak­sy­mal­na 1000W, tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wa 3200 K
 • cyfro­we ste­ro­wa­nie funk­cja­mi lamy, tak­że z pozio­mu PC, iPho­ne, iPad, tele­fo­nów i table­tów Android
 • aktyw­ne chło­dze­nie elek­tro­ni­ki, pal­ni­ka i pilota
 • regu­la­cja ener­gii bły­sku w zakre­sie 7,0 przy­słon (1/1–1/128) płyn­na co 1/10 przysłony
 • wyświe­tlacz LCD
 • czę­sto­tli­wość ste­row­ni­ka Zig­Bee 2,4GHz
 • czas łado­wa­nia lam­py: 0,1–0,9 s,
 • czas trwa­nia bły­sku: 1/1500s
 • kopuł­ka żaro­od­por­na z fil­trem UV
 • roz­mia­ry: 35.5x12x11.5 cm ,
 • waga: 3.1kg
Lampa FOMEI Digital PRO X 700
Lam­pa FOMEI Digi­tal PRO X 700

Lam­pa Fomei Digi­tal PRO X 700 to stu­dyj­na lam­pa bły­sko­wa wypo­sa­żo­na w cyfro­we ste­ro­wa­nie funk­cja­mi za pomo­cą przy­ci­sków i poten­cjo­me­trów na pane­lu ste­ru­ją­cym, któ­ry wraz z wyświe­tla­czem LCD został umiesz­czo­ny na tyl­nej ścian­ce. Jak wszyst­kie lam­py Fomei, posia­da aktyw­ne chło­dze­nie zarów­no elek­tro­ni­ki wewnątrz lam­py, pal­ni­ka oraz żarów­ki pilo­tu­ją­cej, co jest nie­zmier­nie waż­ne bio­rąc pod uwa­gę wyso­ką ener­gię żarów­ki halo­ge­no­wej wyno­szą­cą aż 1000W. Podob­nie jak w niż­szych mode­lach pal­nik i pilot stan­dar­do­wo zabez­pie­czo­ne są przed uszko­dze­niem kopuł­ką ze szkła żaro­od­por­ne­go. Są to cechy wyróż­nia­ją­ce sprzęt Fomei na tle konkurencji,
nie­zmier­nie rzad­ko spo­ty­ka­ne na rynku.

Nowo­ścią jest moż­li­wość dopo­sa­że­nia lam­py w sys­tem radio­we­go ste­ro­wa­nia. Nie mamy tu na myśli jedy­nie wyzwa­la­nia a zarzą­dza­nia wszyst­ki­mi funk­cja­mi z pozio­mu kom­pu­te­ra lub urzą­dzeń mobil­nych (tele­fo­ny, table­ty). Sys­tem ten opie­ra się na tech­no­lo­gii o nazwie Zig­Bee 2,4GHz, dzię­ki któ­rej zasięg wyno­si nawet 100m.

Sys­tem radio­we­go ste­ro­wa­nia Zig­Bee 2,4Ghz skła­da się z nadaj­ni­ka USB do kom­pu­te­ra, nadaj­ni­ka do apa­ra­tu, odbior­ni­ków do lamp, opro­gra­mo­wa­nia do PC/Apple, apli­ka­cji na iPho­ne, iPad, tele­fo­nów i table­tów Andro­id. Pro­sty w obsłu­dze pro­gram pozwa­la na usta­wia­nie wszyst­kich para­me­trów i funk­cji lam­py począw­szy od włą­cza­nia foto­ce­li, dźwię­ko­wym powia­da­mia­niu o nała­do­wa­niu kon­den­sa­to­ra, na usta­wie­niu ener­gii bły­sku i żarów­ki pilotującej.

iPad

Pro­gram umoż­li­wia opi­sa­nie i zapa­mię­ta­nie para­me­trów każ­dej lam­py. Dzię­ki nie­mu kon­tro­lo­wać moż­na aż 50 jed­no­stek, dzię­ki cze­mu może­my po wej­ściu do stu­dia bar­dzo szyb­ko przy­wró­cić usta­wie­nia np. z dnia poprzed­nie­go lub takie, jakie nam naj­bar­dziej odpo­wia­da­ją. Jest to bar­dzo przy­dat­ne, jeże­li ze stu­dia korzy­sta kil­ku fotografów.

Dzię­ki wyso­kiej kla­sy japoń­skim kon­den­sa­to­rom uda­ło się znacz­nie skró­cić czas łado­wa­nia lamp oraz czas bły­sku. Mak­sy­mal­ny czas łado­wa­nia dla naj­moc­niej­szej jed­nost­ki Digi­tal PRO X 1200Ws przy usta­wio­nej mak­sy­mal­nej ener­gii to jedy­nie 1,6 s.

Regu­la­cja ener­gii w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie (aż 7 przy­słon) odby­wa się bar­dzo płyn­nie co 1/10 przy­sło­ny. W jed­no­st­ce 300Ws pozwa­la na zej­ście do mini­mal­nej ener­gii 2,34Ws.

Pro­ste­mu sys­tem wymia­ny pal­ni­ka powo­du­je, że nie ma koniecz­no­ści odsy­ła­nia lam­py do ser­wi­su. Może­my to zro­bić samo­dziel­nie w kil­ka­na­ście sekund.

Pro­du­cent udzie­la na lam­py 5 let­niej gwa­ran­cji a jego pol­ski dys­try­bu­tor Medi­kon Pol­ska zapew­nia lam­pę zastęp­czą na czas ewen­tu­al­nej naprawy.

Źró­dło: Infor­ma­cja pra­so­wa FOMEI

Top