HIT THE ŁÓDŹFOTOFESTIWAL OGŁASZA DATĘPROGRAM

Tego­rocz­na, jubi­le­uszo­wa edy­cja Foto­fe­sti­wa­lu roz­pocz­nie się 9.06.2016 i potrwa do 19.06.2016. Tema­tem prze­wod­nim pięt­na­ste­go festi­wa­lu będzie doświad­cze­nie, któ­re od same­go począt­ku nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne jest z foto­gra­fią – podróż oraz róż­ne for­my jej zapi­su i pre­zen­ta­cji. Temat głów­ny HIT THE ROAD: Foto­gra­fo­wie w dro­dze przy­bli­ży nam nie tyl­ko urok sza­blo­no­wej foto­gra­fii pocz­tów­ko­wej, ale rów­nież for­my, któ­re ją prze­kra­cza­ją – foto­gra­fię kon­cep­tu­al­ną, dzien­ni­kar­ską i dokumentalną.

FOTOFESTIWAL
HIT THE ROAD: Foto­gra­fo­wie w drodze

Przyj­rzy­my się dzie­łom ROBERTA RAUSCHENBERGA, współ­twór­cy pop-artu oraz foto­gra­fiom DAVIDACHIMASEYMOURA, jed­ne­go z zało­ży­cie­li zna­nej na całym świe­cie agen­cji foto­gra­ficz­nej Magnum Pho­tos. Wysta­wy spię­te tema­tem Hit the Road kura­to­ru­je Ali­son Nord­ström, dyrek­tor arty­stycz­na Foto­fe­sti­wa­lu, wie­lo­let­nia kura­tor­ka Geo­r­ge East­man House w Roche­ster, NY. Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Foto­gra­fii w Łodzi to tak­że poka­zy slaj­dów, ponad trzy­dzie­ści wystaw w sek­cji OFFROAD (m.in. foto­gra­fie Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go), prze­gląd port­fo­lio, wysta­wa Grand Prix, warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne i foto­spa­ce­ry oraz duża sek­cja poświę­co­na książ­kom foto­gra­ficz­nym (Foto­gra­ficz­na Publi­ka­cja Roku czy pre­zen­ta­cja ksią­żek bio­rą­cych udział w kon­kur­sie Aper­tu­re Foun­da­tion Pho­to­bo­ok Awards). Festi­wal wra­ca tak­że — we współ­pra­cy z Trans­atlan­ty­kiem — do pro­gra­mu fil­mo­we­go. Zapre­zen­tu­je­my naj­cie­kaw­sze i naj­śwież­sze pozy­cje fil­mo­we o foto­gra­fach i fotografii.

Źró­dło: Mate­ria­ły pra­so­we Foto­fe­sti­wal

Top