Kogo zaprasza na sesje i skąd czerpie inspiracje? — Tomasz “Zieniu” Zienkiewicz

Pod­czas XXII tar­gów Film Video Foto nasze stu­dio odwie­dził foto­graf Tomasz “Zie­niu” Zien­kie­wicz. W roz­mo­wie z Szy­mo­nem Glon­kiem opo­wia­dał jak zmie­nia­ło się jego podej­ście do mode­lek któ­re foto­gra­fu­je oraz skąd czer­pie inspi­ra­cje do swo­jej pra­cy. Opo­wia­dał tak­że o swo­jej współ­pra­cy z Niko­nem i warsz­ta­tach jakie pro­wa­dził na sto­isku firmy.

Top