Obiektyw Sony FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II

Naj­now­szy obiek­tyw Sony z serii G Master, będą­cy naj­lżej­szym na świe­cie tele­obiek­ty­wem zmien­no­ogni­sko­wym z dużym otwo­rem przy­sło­ny, łączy wyjąt­ko­wą roz­dziel­czość i jakość efek­tu bokeh z jesz­cze wydaj­niej­szym sys­te­mem AF

  • Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy 70–200 mm ze sta­łą przy­sło­ną F2,8
  • Szyb­ki, dokład­ny, cichy sys­tem auto­fo­kus i moż­li­wość śle­dze­nia ostrości
  • Zaawan­so­wa­ne funk­cje dla twór­ców filmów
  • Naj­lżej­szy na świe­cie tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wyi 70–200 mm z dużym otwo­rem przy­sło­ny, oko­ło 29% lżej­szy od poprzed­nie­go modelu
  • Nawet 4‑krotnie[ii] szyb­sza niż w poprzed­nim mode­lu pra­ca sys­te­mu AF i o 30% efek­tyw­niej­sze śle­dze­nie ostro­ści w cza­sie zmia­ny ogni­sko­wejii
  • Pro­fe­sjo­nal­ny stan­dard obsłu­gi i niezawodność

FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II

Sony Elec­tro­nics zapo­wia­da wpro­wa­dze­nie nowe­go obiek­ty­wu FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II. Nale­ży on do rodzi­ny pro­duk­tów G Master i tak jak one w nad­zwy­czaj­ny spo­sób łączy roz­dziel­czość z efek­tem bokeh oraz zapew­nia nie­zrów­na­ne dzia­ła­nie sys­te­mu AF (auto­fo­kus).

— Kie­ru­jąc się suge­stia­mi klien­tów z całe­go świa­ta, posta­no­wi­li­śmy opra­co­wać udo­sko­na­lo­ną wer­sję nasze­go obiek­ty­wu 70–200 mm F2,8: G Master FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II — mówi Yann Sal­mon Lega­gneur, dyrek­tor ds. mar­ke­tin­gu pro­duk­tu w Sony Euro­pe BV. — Jest on bez porów­na­nia lep­szy pod wzglę­dem wagi i szyb­ko­ści usta­wia­nia ostro­ści, przez co dia­me­tral­nie zmie­ni warun­ki pra­cy foto­gra­fów i twór­ców fil­mów. Łącząc go z naszy­mi lek­ki­mi, kom­pak­to­wy­mi kor­pu­sa­mi peł­no­klat­ko­wy­mi, uzy­sku­je się dosko­na­łe wywa­że­nie i nie­zwy­kłą poręczność.

Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II powstał jako ide­al­ne uzu­peł­nie­nie kor­pu­sów Sony z moco­wa­niem typu E. Jego zale­ty nie ogra­ni­cza­ją się jed­nak do naj­wyż­szej jako­ści opty­ki i zaawan­so­wa­ne­go sys­te­mu AF — to rów­nież naj­lżej­szyi na świe­cie obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy 70–200 mm F2,8, dzię­ki któ­re­mu użyt­kow­ni­cy zyska­ją nie­spo­ty­ka­ną dotąd ela­stycz­ność i swo­bo­dę pod­czas zdjęć. Jest to już 65. model z sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­ja­nej przez Sony linii obiek­ty­wów z moco­wa­niem typu E z sys­te­mu α.

Nowe stan­dar­dy

Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą jakość obra­zu, w tym wyso­ką roz­dziel­czość i kla­row­ność. Czy­sto i wyraź­nie odwzo­ro­wu­je cały kadr w peł­nym zakre­sie ogni­sko­wych, rów­nież przy sze­ro­ko otwar­tej przy­sło­nie. Dzię­ki dwóm soczew­kom asfe­rycz­nym, w tym jed­nej XA (eXtre­me Asphe­ri­cal), z powierzch­nią obra­bia­ną z dokład­no­ścią do 0,01 mikro­me­tra, obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II efek­tyw­nie kom­pen­su­je aber­ra­cję wyni­ka­ją­cą z odle­gło­ści i pozwa­la uzy­skać wyjąt­ko­wą roz­dziel­czość całe­go obrazu.

Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II jest tak­że wypo­sa­żo­ny w dwie soczew­ki sfe­rycz­ne ze szkła ED (o bar­dzo małej dys­per­sji) i dwie ze szkła Super ED. Znacz­nie osła­bia­ją one aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną, zapo­bie­ga­jąc roz­le­wa­niu się barw. Po raz pierw­szy w sys­te­mie α zasto­so­wa­no tak­że soczew­kę asfe­rycz­ną ED, któ­ra ogra­ni­cza zarów­no aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną, jak i sfe­rycz­ną, powszech­nie wystę­pu­ją­ce w innych teleobiektywach.

Gład­kość i pięk­ny wygląd efek­tu bokeh są zasłu­gą dużej mak­sy­mal­nej przy­sło­ny F2,8 i nowo opra­co­wa­ne­go zespo­łu 11-list­ko­wej przy­sło­ny koło­wej. Zaawan­so­wa­na kon­struk­cja optycz­na obiek­ty­wu, w któ­rej zasto­so­wa­no soczew­kę XA, sku­tecz­nie zapo­bie­ga powsta­niu „war­stwo­we­go” efek­tu bokeh, dodat­ko­wo polep­sza­jąc wygląd nie­ostrych frag­men­tów. Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II pozwa­la ponad­to robić wspa­nia­łe zdję­cia zbli­że­nio­we z sil­nie roz­my­tym tłem. Mini­mal­na odle­głość foto­gra­fo­wa­nia wyno­si 0,4 metra przy ogni­sko­wej 70 mm i 0,82 metra przy 200 mm. Mak­sy­mal­ne powięk­sze­nie to 0,3×. Nowy model moż­na łączyć z zaawan­so­wa­ny­mi tele­kon­wer­te­ra­mi[iii] Sony 1,4× i 2,0×, aby zwięk­szyć ogni­sko­wą do 400 mm[iv] przy mak­sy­mal­nej przy­sło­nie F5,6, zacho­wu­jąc jakość obra­zu G Master.

Soczew­ki obiek­ty­wu są rów­no­mier­nie pokry­te opra­co­wa­ną przez Sony powło­ką prze­ciw­od­bla­sko­wą Nano AR II, tłu­mią­cą nie­po­żą­da­ne odbla­ski i tzw. dusz­ki w trud­nym oświe­tle­niu. Do sku­tecz­ne­go tłu­mie­nia wewnętrz­nych odbić i popra­wy wyra­zi­sto­ści obra­zu z obiek­ty­wu FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II przy­czy­nia się tak­że kon­struk­cja optyczna.

Naj­lep­szy na ryn­ku sys­tem AF

Naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie w obiek­ty­wie FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II pozwa­la­ją w peł­ni wyko­rzy­sty­wać poten­cjał zaawan­so­wa­nych kor­pu­sów apa­ra­tów. Dzię­ki czte­rem opra­co­wa­nym przez Sony sil­ni­kom linio­wym XD (eXtre­me Dyna­mic) dokład­ny sys­tem AF dzia­ła nawet czte­ry razy szyb­ciejii, a śle­dze­nie ostro­ści jest o 30% wydaj­niej­sze niż w poprzed­nim mode­luii. Po zamon­to­wa­niu na fla­go­wym kor­pu­sie Sony α1 obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II umoż­li­wia zdję­cia seryj­ne z szyb­ko­ścią do 30 kl./s[v]. Śle­dze­nie ostro­ści dzia­ła zna­ko­mi­cie tak­że w przy­pad­ku uży­cia tele­kon­wer­te­ra. Pod­czas fil­mo­wa­nia obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II zapew­nia płyn­ną, cichą pra­cę sys­te­mu AF. Nie­za­wod­nie usta­wia ostrość i śle­dzi szyb­ko poru­sza­ją­ce się obiek­ty w trak­cie regu­la­cji ogni­sko­wej, dzię­ki cze­mu użyt­kow­nik może w peł­ni zdać się na aparat.

FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II

Zaawan­so­wa­ne funk­cje do filmowania

Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II zna­ko­mi­cie spraw­dza się w zasto­so­wa­niach fil­mo­wych, co wyni­ka z takich cech, jak sta­ła mak­sy­mal­na przy­sło­na F2,8, nad­zwy­czaj­na wydaj­ność sys­te­mu AF, uni­wer­sal­ność w uży­ciu i duża nie­za­wod­ność. Rady­kal­nie ogra­ni­czo­no zmia­ny kąta widze­nia pod­czas usta­wia­nia ostro­ści oraz zmia­ny ostro­ści i osi optycz­nej pod­czas regu­la­cji zoomu.

Uła­twie­niem w uży­ciu obiek­ty­wu FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II pod­czas fil­mo­wa­nia są nie­za­leż­ne pier­ście­nie do pre­cy­zyj­nej, ręcz­nej regu­la­cji ostro­ści, zoo­mu i przy­sło­ny. Pier­ścień przy­sło­ny ma ponad­to wyłącz­nik klik­nięć. Z kolei opra­co­wa­ny przez Sony sys­tem Line­ar Respon­se MF umoż­li­wia pre­cy­zyj­ną, bez­po­śred­nią, ręcz­ną regu­la­cję ostro­ści. Spe­cjal­ny otwór w dostar­cza­nej osło­nie obiek­ty­wu uła­twia posłu­gi­wa­nie się koło­wy­mi fil­tra­mi pola­ry­za­cyj­ny­mi i fil­tra­mi ND.

Zapro­jek­to­wa­ny do pra­cy zawodowej

FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II to naj­lżej­szy na świe­ciei tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy F2,8, ważą­cy tyl­ko 1045 g — oko­ło 29% mniej niż jego poprzed­nik. Zale­tą w zasto­so­wa­niach pro­fe­sjo­nal­nych będzie opty­mal­ne wywa­że­nie, dzię­ki któ­re­mu śro­dek cięż­ko­ści dokład­nie pokry­wa się z uchwy­tem do sta­ty­wu. Wewnętrz­ny mecha­nizm zoo­mu eli­mi­nu­je z kolei prze­miesz­cze­nia środ­ka ciężkości.

Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II został zapro­jek­to­wa­ny dla zawo­do­wych foto­gra­fów i auto­rów fil­mów, z uwzględ­nie­niem prze­ka­zy­wa­nych przez nich opi­nii. Ma więc pro­fe­sjo­nal­ne funk­cje poma­ga­ją­ce usta­wiać ostrość, jak Full-time DMF, natu­ral­ną, linio­wą cha­rak­te­ry­sty­kę zmian ręcz­nie usta­wia­nej ostro­ści i prze­łącz­nik ogra­ni­cza­ją­cy zakres regu­la­cji ostro­ści. Na obwo­dzie tubu­su, co 90°, roz­miesz­czo­no trzy dosto­so­wy­wa­ne przy­ci­ski blo­ka­dy ostro­ści. Są one łatwo dostęp­ne pod­czas zdjęć w ukła­dzie pozio­mym i pio­no­wym pod nie­mal dowol­nym kątem.

Szyb­ką i ela­stycz­ną regu­la­cję przy­sło­ny w obiek­ty­wie 70–200 mm F2,8 GM OSS II umoż­li­wia wyłącz­nik klik­nię­cia i prze­łącz­nik blo­ka­dy przy­sło­ny. Klik­nię­cia pod­czas zmia­ny przy­sło­ny moż­na włą­czyć, by uzy­skać wyczu­wal­ne reak­cje pod­czas foto­gra­fo­wa­nia, lub wyłą­czyć w celu płyn­nej, bez­gło­śnej regu­la­cji przy­sło­ny w cza­sie fil­mo­wa­nia. Dodat­ko­wo zop­ty­ma­li­zo­wa­no opór sta­wia­ny przez pier­ścień regu­la­cji zoo­mu i doda­no tryb 3[vi] sta­bi­li­za­cji obra­zu, prze­zna­czo­ny do zdjęć rucho­mych obiektów.

Obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II został zapro­jek­to­wa­ny do nie­za­wod­nej pra­cy nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach. Z infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez zawo­do­wych użyt­kow­ni­ków wyni­ka, że jego poziom ochro­ny przed pyłem i wil­go­cią[vii] jest taki sam, jak w mode­lach FE 400 mm F2,8 GM OSSFE 600 mm F4 GM. Flu­oro­wa powło­ka na przed­niej soczew­ce prze­ciw­dzia­ła osa­dza­niu się wody, tłusz­czu i innych zanie­czysz­czeń. Uła­twia też ście­ra­nie z powierzch­ni obiek­ty­wu zabru­dzeń i śla­dów po palcach.

Dostęp­ność

Nowy obiek­tyw FE 70–200 mm F2,8 GM OSS II tra­fi do sprze­da­ży w listo­pa­dzie. Będzie go moż­na nabyć u auto­ry­zo­wa­nych deale­rów Sony.

Źró­dło: mate­riał pra­so­wy Sony.

Top