Sony Imaging PRO Support już w Polsce

Sony Pol­ska ogła­sza wspar­cie dla pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów w ramach Sony Ima­ging PRO Support

Już od paź­dzier­ni­ka 2021 r. pro­fe­sjo­nal­ni foto­gra­fo­wie z Pol­ski będą mogli ubie­gać się o człon­ko­stwo, aby sko­rzy­stać ze wspar­cia pro­gra­mu Sony Ima­ging Pro Support.

Sony Ima­ging PRO Sup­port to usłu­ga człon­kow­ska wspie­ra­ją­ca dzia­łal­ność foto­gra­ficz­ną pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów, posia­da­ją­cych wybra­ne pro­duk­ty Sony.

Usłu­gi na wyłączność

Korzy­sta­nie z usług Sony Ima­ging PRO Sup­port zapew­ni foto­gra­fom wspar­cie, dzię­ki któ­re­mu będą mogli bez­pro­ble­mo­wo wyko­ny­wać swój zawód. Człon­ko­wie pro­gra­mu otrzy­ma­ją dosko­na­łą pomoc w każ­dej chwi­li, gdzie­kol­wiek będą się znajdować.[1]

W ramach usług na wyłącz­ność, Sony Ima­ging PRO Sup­port oferuje:

Tele­fo­nicz­ne cen­trum pomo­cy technicznej

Tele­fo­nicz­ny punkt pomo­cy tech­nicz­nej zapew­nia dodat­ko­we wspar­cie przy korzy­sta­niu z apa­ra­tów Sony Alpha.[2]

Bez­płat­ne czysz­cze­nie matrycy

Bez­płat­na usłu­ga czysz­cze­nia matry­cy dwa razy w roku oraz spraw­dza­nie opro­gra­mo­wa­nia sprzę­to­we­go, aby utrzy­mać sprzęt w jak naj­lep­szym stanie.

Zapa­so­wy sprzęt

Bez­płat­ny zastęp­czy sprzęt, któ­ry zapew­ni Ci cią­głość pra­cy w cza­sie, gdy Two­je narzę­dzie pra­cy będzie w naprawie.

Napra­wy – odbiór i zwrot

Bez­płat­na usłu­ga odbio­ru i zwro­tu urzą­dzeń wyma­ga­ją­cych naprawy.

 

Jak ubie­gać się o wspar­cie Sony Ima­ging Pro Support?

Aby ubie­gać się o wspar­cie Sony Ima­ging Pro Sup­port, nale­ży podać swo­je dane zawo­do­we oraz dowód posia­da­nia pro­duk­tów Sony obję­tych pro­gra­mem Sony Ima­ging PRO Support.

Wię­cej infor­ma­cji na temat spo­so­bu dzia­ła­nia pro­gram moż­na zna­leźć pod adre­sem: http://​www​.sony​.pl/​i​m​a​g​i​n​g​-​p​r​o​-​s​u​p​p​ort

Przed zgło­sze­niem nale­ży zapo­znać się z warun­ka­mi umo­wy i być goto­wym do prze­sła­nia wyma­ga­nych dokumentów.

 

[1] Doty­czy kra­jów obję­tych pro­gra­mem Sony Ima­ging PRO Sup­port na tere­nie Unii Europejskiej.

[2] Tele­fo­nicz­ne cen­trum pomo­cy tech­nicz­nej zosta­nie reali­zo­wa­ne przez zewnętrz­ne­go part­ne­ra Sony.

Żró­dło: Mate­ria­ły pra­so­we Sony.

Top