Bamboo Spark — elektroniczny papier

Bam­boo Spark to  urzą­dze­nie Wacom, któ­re pozwa­la ryso­wać na kart­kach i w łatwy spo­sób prze­sy­łać do table­tów czy smart­fo­nów. Rysu­je się na zwy­kłym papie­rze, dedy­ko­wa­ny dłu­go­pis i pod­kład­ka pod papie­rem kon­wer­tu­ją nasz rysu­nek czy napis na wer­sję elektroniczną.

 

Top