Jurajska Grupa Fotograficzna

W naszym stu­dio gości­li przed­sta­wi­cie­le Juraj­skiej Gru­py Foto­gra­ficz­nej. Opo­wia­da­li o tym co się dzie­je foto­gra­ficz­ne­go i fil­mo­we­go na jurze kra­kow­sko-czę­sto­chow­skiej. War­to posłu­chać, war­to pojechać.

Top