Canon EOS C100 Mark II

Zanim zaczę­li­śmy roz­ma­wiać o kame­rze C100, Robert poka­zał jesz­cze film, któ­ry poka­zu­je jak pra­cu­je migaw­ka w nowych 5‑tkach. War­to zoba­czyć. Po za tym opo­wia­da­my o całym pro­gra­mie EOS Cinema.

Top