#jaramsiefotocampem

Uczest­ni­cy Zlo­tu Przy­ja­ciół Foto­Camp odpo­wia­da­li Szy­mo­no­wi Glon­ko­wi na pyta­nie cze­mu #jaram­sie­fo­to­cam­pem. Kil­ka­dzie­siąt osób spon­ta­nicz­nie i z ogrom­ną rado­ścią dzie­li­ło się swo­imi spo­strze­że­nia­mi. Posłu­chaj­cie dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na FotoCamp.

Top