Lampa pierścieniowa LED Platinet

Platinet_LED pierscieniowy PMRL3Nie ma wąt­pli­wo­ści, że żad­ne stu­dio foto­gra­ficz­ne czy nagra­nio­we nie może obyć się bez wła­ści­we­go oświe­tle­nia. Zaspo­ko­je­nie tej potrze­by bywa kosz­tow­ne. Nie zawsze jed­nak dys­po­nu­je­my dużym budże­tem, a stu­dio czę­sto aran­żu­je­my w warun­kach domo­wych. Nie­dro­gim i dają­cym satys­fak­cjo­nu­ją­ce efek­ty roz­wią­za­niem jest oświe­tle­nie LED.
Lam­py pier­ście­nio­we LED są lek­kie, wygod­ne i zna­ko­mi­cie doświe­tla­ją twarz, a nawet całą syl­wet­kę. Rów­no­mier­ne roz­pro­wa­dze­nie świa­tła na twa­rzy ma duże zna­cze­nie nie tyl­ko przy nagry­wa­niu fil­mów czy robie­niu zdjęć na media spo­łecz­no­ścio­we, ale tak­że przy wyko­ny­wa­niu maki­ja­żu. Coraz czę­ściej lam­py te są z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ne przy foto­gra­fii por­tre­to­wej – moż­na wów­czas zaob­ser­wo­wać cha­rak­te­ry­stycz­ny pier­ścień w oku.
Lam­py pier­ście­nio­we róż­nią się śred­ni­cą, spo­so­bem mon­ta­żu i rodza­jem świa­tła. War­to przyj­rzeć im się bli­żej zwłasz­cza, że do ofer­ty Pla­ti­net tra­fi­ły trzy nowe modele.
Pro­du­cent pole­ca je do doświe­tla­nia przy two­rze­niu mate­ria­łów stre­amin­go­wych, vlo­gów, nagrań na Youtu­be, Tik­Tok czy Insta­gram. Mamy do dys­po­zy­cji trzy wiel­ko­ści – 8 cali; 6 cali i 3 cale. Są to lam­py LED co ozna­cza, że mają dłuż­szą żywot­ność niż kla­sycz­ne żarów­ki, są bar­dziej wytrzy­ma­łe i mają nie­wiel­kie wymia­ry. Daje to wygo­dę i bez­pie­czeń­stwo w trans­por­cie i w trak­cie użytkowania.

Platinet LED pierscieniowy PMRL8

Lam­pę ledo­wą — PLATINET RING LIGHT 3 (PMRL3) – dzię­ki gięt­kie­mu ste­la­żo­wi moż­na usta­wić w dowol­niej pozy­cji w zakre­sie 360°. Mamy do dys­po­zy­cji wygod­ny uchwyt na tele­fon i prak­tycz­ny klips słu­żą­cy do moco­wa­nia np. do sto­łu. Lam­pa jest zasi­la­na kablem USB napię­ciem 3,7 do 5V. Na kablu umiesz­czo­no panel ste­ro­wa­nia pozwa­la­ją­cy włą­czyć i wyłą­czyć lam­pę oraz zmie­nić jasność i bar­wę oświe­tle­nia. Śred­ni­ca zewnętrz­na lam­py wyno­si 3 cale (9 cm), zaś wewnętrz­na 4,8 cm. 24 dio­dy LED dają stru­mień świetl­ny – 300lm, może­my usta­wić trzy war­to­ści tem­pe­ra­tu­ry bar­wo­wej: 3200K, 4500K, 5500K – czy­li od cie­płe­go świa­tła żaro­we­go do zim­ne­go dzien­ne­go. Lam­pa jest dostęp­na w cenie deta­licz­nej 49,90 zł

Platinet LED pierscieniowy PMRL3

PLATINET RING LAMP 6 (PMRL6) mon­tu­je­my na prak­tycz­nym ste­la­żu, któ­ry gwa­ran­tu­je sta­bil­ną pozy­cję. Jest zasi­la­na kablem USB napię­ciem 3,7 do 5V, a ste­ro­wa­nie zapew­nia pilot umiesz­czo­ny na kablu. Śred­ni­ca – 6 cali (15,24 cm) z 48 leda­mi i stru­mie­niem świetl­nym 800 lm. Do wybo­ru mamy tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą 3000K, 4500K6000K. Lam­pa dostęp­na jest w cenie deta­licz­nej 35,90 zł

Platinet LED pierscieniowy PMRL8

Umiesz­czo­na na trój­no­gu PLATINET RING LAMP 8 (PMRL8) zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­ny uchwyt na tele­fon pozwa­la­ją­cy na sta­bil­ne umiesz­cze­nie urzą­dze­nia w cen­tral­nym miej­scu. Ten model rów­nież wypo­sa­żo­no w panel ste­ru­ją­cy na kablu. Śred­ni­ca 8 cali (20,32) z 72 leda­mi dają­cy­mi stru­mień świa­tła 800lm – pozwa­la uzy­skać bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­ce efek­ty. Do wybo­ru mamy tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wą: 3000K, 4500K6000K. Lam­pa dostęp­na w cenie deta­licz­nej 54,90

Powy­żej infor­ma­cja pra­so­wa o nowych lam­pach pier­ście­nio­wych LED Platinet.

Top