Jakie akcesoria do nagrywania video?

Dziś wszy­scy nagry­wa­my fil­my. Korzy­sta­my z mate­ria­łów video w domu, pacy czy w szko­le. Nie zawsze efek­ty jakie osią­gnie­my z nagrań są zado­wa­la­ją­ce. Dla­te­go wraz z foxfo­to wła­ści­cie­lem skle­pu info​to​.pl i dys­try­bu­to­rem wie­lu marek foto­gra­ficz­nych przy­go­to­wa­li­śmy porad­ni­ki o tym z jakie­go sprzę­tu korzy­stać, żeby zna­czą­co popra­wić jakość nagry­wa­nych mate­ria­łów pod wzglę­dem dźwię­ko­wym oraz wizualnym.

Top