7 Photo Summer Day

Tym razem zapra­sza­my do zoba­cze­nia skró­tu z bar­dzo wie­lu wyda­rzeń jakie mia­ły miej­sce pod­czas 7 Pho­to Sum­mer Day na Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej w Hote­lu Faj­kier w Lgo­cie Muro­wa­nej. Orga­ni­za­to­rzy jak zwy­kle wszyst­ko zor­ga­ni­zo­wa­li na naj­wyż­szym pozio­mie. Było wie­le wykła­dów min. Macie­ja Magic Suwa­łow­skie­go, Ada­ma Nur­kie­wi­cza czy mistrza Tom­ka Toma­szew­skie­go. Nie­zli­czo­na ilość warsz­ta­tów z model­ka­mi i mode­la­mi, z przy­ro­dą w roli głów­nej ale też przy­go­to­wa­ne przez zaprzy­jaź­nio­ną z nami Fun­da­cję UFF pod­czas któ­rych uczest­ni­cy sta­wa­li po obu stro­nach apa­ra­tu. Jed­nym sło­wem war­to zoba­czyć — a za rok wybrać się osobiście.

Top