Fotobudka — czyli jak zrobiliśmy matrix?

Dziś zachę­ca­my do obej­rze­nia mate­ria­łu z pro­duk­cji foto­bud­ki. Poka­zu­je­my od same­go począt­ku, czy­li pomy­słu. Krok, po kro­ku, pró­by, testy i pomył­ki… Dobór apa­ra­tów, kup­no kabli i wier­ce­nie dziur… Aż po final­ny efekt czy super zaba­wę i gify na któ­rej jest to uwiecznione.

Top