Fotografia produktowa — światło błyskowe

Jak poka­zać pro­dukt, żeby był atrak­cyj­ny? “To prze­cież zdję­cia sprze­da­ją w inter­ne­cie — muszę mieć naj­lep­sze.” A może jesz­cze ina­czej. “Żyję z foto­gra­fii, ale zdjęć pro­duk­to­wych jesz­cze nie robię. Może war­to włą­czyć je do swo­je­go port­fo­lio?” Wie­le razy sły­sze­li­ście lub sami mówi­li­ście takie zda­nia? Jeśli tak, to zna­leź­li­ście się dobrym miej­scu. Poni­żej znaj­dzie­cie mate­riał jaki przy­go­to­wa­li­śmy we współ­pra­cy z Fomei. Dla czę­ści z was będzie to cał­ko­wi­cie nowa wie­dza, nie­któ­rzy będą mie­li szan­sę przy­po­mnieć sobie pod­sta­wy. Paweł Duma opo­wia­da o tym jak usta­wić świa­tła, jak usta­wić apa­rat. Do cze­go słu­ży stół bez­cie­nio­wy. W tym video poka­zu­je­my jak foto­gra­fo­wać przy pomo­cy lamp bły­sko­wych. Jeśli kogoś inte­re­su­je pra­ca ze świa­tłem cią­głym to wię­cej infor­ma­cji tutaj.

 

Top