Grzegorz “Moment” Płaczek — ambasador Nikona

Grze­gorz „Moment” Pła­czek, nie­zwy­kle cenio­ny i nagra­dza­ny w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach autor sesji i repor­ta­ży ślub­nych, został kolej­nym amba­sa­do­rem mar­ki Nikon w Pol­sce. Grze­gorz to doświad­czo­ny arty­sta, szko­le­nio­wiec i autor ksią­żek o sztu­ce foto­gra­fii ślub­nej. Jest lau­re­atem wie­lu pre­sti­żo­wych nagród, przy­zna­wa­nych przez orga­ni­za­cje takie jak MPA czy WPPI.

Grze­gorz „Moment” Pła­czek foto­gra­fią zaj­mu­je się zawo­do­wo od kil­ku­na­stu lat, uwiecz­nia­jąc na zdję­ciach wyjąt­ko­we cere­mo­nie, sesje i repor­ta­że ślub­ne. Reali­zo­wał sesje foto­gra­ficz­ne zarów­no w Pol­sce, jak i na świe­cie, podró­żu­jąc m.in. do Fran­cji, Mek­sy­ku, Mozam­bi­ku, RPA, Irlan­dii, Egip­tu, USA czy na Male­di­wy. Jest zało­ży­cie­lem Szko​la​Obra​zu​.pl, auto­rem ksią­żek porad­ni­ko­wych o sztu­ce foto­gra­fii ślub­nej oraz pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty dla Aka­de­mii Nikona.

W cią­gu kil­ku­na­stu lat pra­cy w zawo­dzie Grze­gorz „Moment” Pła­czek zyskał uzna­nie śro­do­wi­ska foto­gra­fów, potwier­dzo­ne licz­ny­mi tytu­ła­mi i nagro­da­mi. W 2018 roku zdo­był I miej­sce w WPPI, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wym kon­kur­sie dla foto­gra­fów ślub­nych na świe­cie. W tym samym roku zwy­cię­żył w kon­kur­sie SWPP w Lon­dy­nie w kate­go­rii “Por­tret Avant Gar­de”. Jest też dwu­krot­nym lau­re­atem kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Master Pho­to­gra­phers Asso­cia­tion — w 2018 roku otrzy­mał tam tytuł Kre­atyw­ne­go Foto­gra­fa Roku, a dwa lata wcze­śniej orga­ni­za­cja MPA przy­zna­ła mu tytuł Foto­gra­fa Roku w kate­go­rii „Por­tret kre­atyw­ny”. Otrzy­mał też tytuł Ślub­ne­go Foto­gra­fa Roku 2015 według pre­sti­żo­wej orga­ni­za­cji Master Pho­to­gra­phers Inter­na­tio­nal Orga­ni­za­tion (MPIO) oraz Mię­dzy­na­ro­do­we­go Foto­gra­fa Roku – Best Award 2014 według IFPF w Azji.

Top