Czyszczenie matrycy w pełnoklatkowym bezlusterkowcu Sony i lustrzance Canon

Jak same­mu wyczy­ścić matry­cę w peł­no­klat­ko­wym bez­lu­ster­kow­cu czy lustrzan­ce wyko­rzy­stu­jąc zestaw do czysz­cze­nia matry­cy peł­nej klat­ki Gre­en Cle­an SC-6000 — to wła­śnie poka­zu­je Mar­cin Bój­ko. Do zade­mon­stro­wa­nia jak w domu wyczy­ścić matry­cę Mar­cin użył Sony A7sIII oraz Canon 5DmkII.

A zestaw moż­na kupić tutaj: https://​www​.mul​ti​fo​to​.pl/​z​e​s​t​a​w​-​d​o​-​c​z​y​s​z​c​z​e​n​i​a​-​m​a​t​r​y​c​y​-​p​e​l​n​e​j​-​k​l​a​t​k​i​-​g​r​e​e​n​-​c​l​e​a​n​-​s​c​-​6​0​0​0​,​8​2​,​4​8​8​9​.​h​tml

Top