Grand Press Photo 2016

Mie­sięcz­nik „Press” roz­po­czął kolej­ną edy­cję Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Foto­gra­fii Pra­so­wej – Grand Press Pho­to 2016.

Zdję­cia moż­na zgła­szać do 2 kwiet­nia br. Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla osób zaj­mu­ją­cych się zawo­do­wo foto­gra­fią pra­so­wą. Oce­nia­ne będą zdję­cia wyko­na­ne mię­dzy 1 kwiet­nia 2015 roku a 31 mar­ca 2016 roku. Podob­nie jak rok temu, dla foto­gra­fów reali­zu­ją­cych dłuż­sze pro­jek­ty będzie spe­cjal­na kate­go­ria Pro­jekt doku­men­tal­ny. Orga­ni­zo­wa­ny jest też kon­kurs Pho­to Book na naj­lep­sze książ­ki foto­gra­ficz­ne wyda­ne w 2015 roku. Zwy­cięz­ca otrzy­ma nagro­dę Pho­to Book of the Year 2015.

Pra­ce do Grand Press Pho­to 2016 mie­sięcz­nik „Press” przyj­mu­je wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną do 2 kwiet­nia br. Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi w maju. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny jest na stro­nie www​.grand​pres​spho​to​.pl. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny jest na stro­nie www​.grand​pres​spho​to​.pl.

Opis kategorii Grand Press Photo 2016 – zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże

Wyda­rze­nia – zdję­cia (foto­re­por­ta­że) pre­zen­tu­ją­ce bie­żą­ce i waż­ne wyda­rze­nia poli­tycz­ne, eko­no­micz­ne, kon­flik­ty zbroj­ne, zda­rze­nia o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym czy kry­mi­nal­nym itp. mają­ce cha­rak­ter new­so­wy, a tak­że ich następ­stwa. Głów­nym kry­te­rium w tej kate­go­rii jest waż­ność i new­so­wość uchwy­co­ne­go obrazu.

Życie codzien­ne – zdję­cia (foto­re­por­ta­że) pre­zen­tu­ją­ce róż­ne, cie­ka­we aspek­ty życia czło­wie­ka (zbio­ro­wo­ści) zaob­ser­wo­wa­ne przez foto­gra­fa, któ­re czę­sto pozo­sta­ją nie­zau­wa­żo­ne. Spoj­rze­nie na codzien­ność z innej perspektywy.

Ludzie – zdję­cia (foto­re­por­ta­że) pre­zen­tu­ją­ce ludzi bądź zbio­ro­wo­ści w natu­ral­nych bądź nie­co­dzien­nych, uchwy­co­nych przez foto­gra­fa sytu­acjach. Boha­te­ra­mi zdjęć mogą być oso­by zarów­no zna­ne, jak i nieznane.

Sport – zdję­cia odno­szą­ce się do wszyst­kich dzie­dzin spor­tu – zawo­do­we­go, ama­tor­skie­go, na pozio­mie rywa­li­za­cji i rekre­acji. Mogą to być zarów­no foto­gra­fie, na któ­rych uchwy­co­no kon­kret­ny moment pod­czas zma­gań spor­to­wych, jak i foto­gra­fie obra­zu­ją­ce sport i spor­tow­ców w szer­szym ujęciu.

Śro­do­wi­sko – zdję­cia (foto­re­por­ta­że) pre­zen­tu­ją­ce zarów­no przy­ro­dę, jej zna­cze­nie dla życia czło­wie­ka, jak i wpływ dzia­łań czło­wie­ka na śro­do­wi­sko naturalne.

Kul­tu­ra i czło­wiek – zdję­cia pre­zen­tu­ją­ce wyda­rze­nia bądź miej­sca zwią­za­ne z kul­tu­rą, obec­ność czło­wie­ka w nich bądź ich wpływ na czło­wie­ka. W tej kate­go­rii nie cho­dzi o doku­men­ta­cję jakich­kol­wiek spektakli.

Por­tret sesyj­ny – zdję­cia zapo­zo­wa­ne, wyko­na­ne np. pod­czas sesji oso­bom pry­wat­nym lub publicz­nym (ze świa­ta poli­ty­ki, sztu­ki, kul­tu­ry czy biz­ne­su) oraz gru­pom osób.

10 zasad wyboru zdjęć na konkurs

  1. Nie cze­kaj do ostat­nie­go dnia przyj­mo­wa­nia zgło­szeń. Wybór zdjęć na kon­kur­su wyma­ga czasu!
  2. Dobrze prze­ana­li­zuj kate­go­rie kon­kur­so­we, by naj­le­piej dopa­so­wać zdję­cia do tema­ty­ki kategorii.
  3. Przy­po­mnij sobie, któ­re two­je foto­gra­fie wzbu­dza­ły naj­więk­sze emo­cje, komen­ta­rze, pochwały.
  4. Doko­naj wstęp­nej selek­cji, lecz o pomoc w osta­tecz­nym wybo­rze poproś zaprzy­jaź­nio­ne­go fotografa/fotoedytora.
  5. Jeże­li zgła­szasz foto­re­por­taż, skon­sul­tuj z fachow­ca­mi jego uło­że­nie. Zewnętrz­ne oko jest tu niezbędne.
  6. Dobrze opisz zgła­sza­ną foto­gra­fię. Cza­sem wła­ści­wy opis poma­ga w decy­zji jurorom.
  7. Uwa­żaj z obrób­ką zdję­cia: duża inge­ren­cja w ory­gi­nal­ny obraz (np. mod­ne ostat­nio winie­to­wa­nie) odbie­ra mu szan­sę na wygraną.
  8. To ty masz wybrać swo­je naj­lep­sze zdję­cia. Myśle­nie „wyślę kil­ka, może jury któ­reś doce­ni” – to pierw­szy krok do porażki.
  9. Uni­kaj wysy­ła­nia tema­tów po tysiąc­kroć foto­gra­fo­wa­nych – łatwiej się prze­bić bar­dzo dobry­mi zdję­cia­mi z ory­gi­nal­ne­go tema­tu niż świet­ny­mi foto­gra­fia­mi z tema­tów już znanych.
  10. Nie każ­de zdję­cie war­te jest nagro­dy – zgła­szaj tyl­ko te rze­czy­wi­ście najlepsze.

Źró­dło: http://​www​.grand​pres​spho​to​.pl/

Top