Warsztaty z przewodniczącym Grand Press Photo 2016 Kadirem van Lohuizenem

Mie­sięcz­nik „Press” zapra­sza na warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne pro­wa­dzo­ne przez tego­rocz­ne­go prze­wod­ni­czą­ce­go Grand Press Pho­to Kadi­ra van Lohu­ize­na — holen­der­skie­go foto­gra­fa, człon­ka agen­cji NOOR, człon­ka zarzą­du Fun­da­cji World Press Photo.

Inten­syw­ne, dwu­dnio­we warsz­ta­ty odbę­dą się w War­sza­wie w dniach 3–4 maja br. Prze­zna­czo­ne są dla foto­gra­fów zain­te­re­so­wa­nych two­rze­niem wła­snych, dłu­go­ter­mi­no­wych doku­men­tal­nych pro­jek­tów fotograficznych.
Kadir van Lohu­izen — autor takich pro­jek­tów, jak „Rising Sea Levels”, „Via PanAm”, „Dia­mond Mat­ters” — podzie­li się wie­dzą, jak same­mu moż­na zor­ga­ni­zo­wać i popro­wa­dzić taki pro­jekt: od pomy­słu, poprzez rese­arch, zebra­nie pie­nię­dzy i wyko­na­nie, do roz­po­wszech­nia­nia dzie­ła z wyko­rzy­sta­niem róż­nych plat­form i tech­nik mul­ti­me­dial­nych. Autor­skie pro­jek­ty van Lohu­ize­na prze­ro­dzi­ły się w wysta­wy, albu­my, apli­ka­cje na iPa­da, wideo na potrze­by Inter­ne­tu. Ten holen­der­ski foto­graf wie, jak poru­szać się w dzi­siej­szym świe­cie, w któ­rym foto­graf musi być jed­no­cze­śnie orga­ni­za­to­rem i wła­snym mene­dże­rem — dla­te­go spo­tka­nie z van Lohu­ize­nem jest uni­kal­ną oka­zją, by zoba­czyć, jak robią to najlepsi.

Licz­ba uczest­ni­ków warsz­ta­tów jest ograniczona.
Pro­wa­dzo­ne będą w języ­ku angielskim.
Koszt dwu­dnio­wych warsz­ta­tów: 100 euro (cena pro­mo­cyj­na, obo­wią­zu­je do 25 mar­ca) — koszt nie obej­mu­je dojaz­du, zakwa­te­ro­wa­nia i wyżywienia.
Zgło­sze­nia pro­si­my przy­sy­łać na adres: warsztaty@​press.​pl

Źró­dło: Grand Press Photo

Top