Canon EOS 1300D

Canon pre­zen­tu­je naj­now­szą lustrzan­kę dla począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków – EOS 1300D. Apa­rat ofe­ru­je ulep­szo­ne funk­cje nie­zbęd­ne do kre­atyw­ne­go foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia, a dzię­ki łącz­no­ści Wi-Fi i NFC dzie­le­nie się zdję­cia­mi będzie łatwiej­sze niż kie­dy­kol­wiek. Apa­rat został wypo­sa­żo­ny w 18-mega­pik­se­lo­wą matry­cę i ofe­ru­je łatwą, intu­icyj­ną obsłu­gę.  EOS 1300D to pro­po­zy­cja dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści w zakre­sie foto­gra­fo­wa­nia lustrzan­ką, a tak­że dla tych, któ­rzy cenią sobie moż­li­wość natych­mia­sto­we­go dzielenia
się zdjęciami.

Canon EOS 1300D
Canon EOS 1300D

Jakość w każ­dym ujęciu

Lustrzan­ka EOS 1300D zosta­ła wypo­sa­żo­na w pro­ce­sor DIGIC 4+ i 18-mega­pil­se­lo­wą matry­cę APS‑C, dzię­ki cze­mu pozwa­la uchwy­cić naj­mniej­szy szcze­gół i kolo­ry­sty­kę każ­dej sce­ny. Apa­rat poma­ga w reali­za­cji twór­czych wizji, np. dzię­ki małej głę­bi ostro­ści zarów­no ludzie, jak i przed­mio­ty będą efek­tow­nie wyróż­niać się na roz­my­tym tle. Nie­za­leż­nie od tego czy wyko­ny­wa­ne jest bli­skie uję­cie, por­tret czy foto­gra­fia pre­zen­tu­ją­ca roz­le­gły kra­jo­braz, EOS 1300D pomo­że uchwy­cić ory­gi­nal­ny kadr i umoż­li­wi natych­mia­sto­we udo­stęp­nie­nie zdję­cia. Użyt­kow­nik nowej lustrzan­ki zysku­je dostęp do ponad 80 obiek­ty­wów EF i akce­so­riów, co zapew­nia mu pożą­da­ne efek­ty od począt­ku oraz wie­le nowych moż­li­wo­ści na przyszłość.

Canon EOS 1300D
Canon EOS 1300D

Ucz się, roz­wi­jaj umie­jęt­no­ści i przej­muj kontrolę

Począt­ku­ją­cym foto­gra­fom, któ­rzy czę­sto uży­wa­ją lustrzan­ki po raz pierw­szy, EOS 1300D pozwo­li od razu cie­szyć się pięk­ny­mi zdję­cia­mi. Tryb inte­li­gent­nej sce­ny auto­ma­tycz­nie dobie­ra usta­wie­nia opty­mal­nie dopa­so­wa­ne do sytu­acji. Korzy­sta­jąc z pokrę­tła wybo­ru try­bów, użyt­kow­nik może tak­że dobrać para­me­try w zależ­no­ści od foto­gra­fo­wa­ne­go obiek­tu, np. korzy­sta­jąc z nowe­go try­bu foto­gra­fo­wa­nia żyw­no­ści. Pod­świe­tle­nie punk­tów AF w wizje­rze daje pew­ność, że nawet poru­sza­ją­ce się obiek­ty będą wyraź­ne. EOS 1300D umoż­li­wia foto­gra­fo­wa­nie z pręd­ko­ścią 3 klatek/s. Z kolei korzy­sta­jąc z dostęp­nych fil­trów kre­atyw­nych, takich jak np. efekt apa­ra­tu zabaw­ki czy rybie­go oka, użyt­kow­nik może nadać zdję­ciom nie­zwy­kłe­go charakteru.

Wraz z roz­wo­jem foto­gra­ficz­nych umie­jęt­no­ści użyt­kow­nik może sko­rzy­stać z pół­au­to­ma­tycz­nych lub w peł­ni manu­al­nych try­bów foto­gra­fo­wa­nia. Usta­wie­nia, takie jak war­tość przy­sło­ny, czas otwar­cia migaw­ki czy ISO w zakre­sie od 100 do 6400 (roz­sze­rzal­ne do 12800) pozwa­la­ją dosko­na­lić umie­jęt­no­ści, eks­pe­ry­men­to­wać, a tak­że foto­gra­fo­wać przy słab­szym oświetleniu.

Lustrzan­ka EOS 1300D pozwa­la nagry­wać fil­my w jako­ści Full HD. Dzię­ki dużej matry­cy i moż­li­wo­ści reje­stro­wa­nia obra­zu z małą głę­bią ostro­ści fil­my mogą nabrać bar­dziej kino­we­go cha­rak­te­ru. Apa­rat zapew­nia manu­al­ną kon­tro­lę, któ­ra jest taka sama dla fil­mów i zdjęć. Korzy­sta­jąc z try­bu migaw­ki wideo (Video Snap­shot) moż­na nagrać serię krót­kich kli­pów, któ­re zosta­ną auto­ma­tycz­nie połą­czo­ne, two­rząc fil­mo­wą doku­men­ta­cję wydarzenia.

EOS_1300D_1

Udo­stęp­niaj, prze­cho­wuj, odkry­waj na nowo

Lustrzan­ka EOS 1300D ofe­ru­je łącz­ność NFC i Wi-Fi, co pozwa­la szyb­ko i łatwo archi­wi­zo­wać czy udo­stęp­niać zdję­cia. Korzy­sta­jąc z NFC wystar­czy połą­czyć apa­rat z kom­pa­ty­bil­nym urzą­dze­niem mobil­nym z sys­te­mem Andro­id i prze­słać zdję­cia, a tak­że – za pośred­nic­twem z apli­ka­cji Canon Came­ra Con­nect – foto­gra­fo­wać zdal­nie. Aby mieć pew­ność, że wszyst­kie wspo­mnie­nia są bez­piecz­nie prze­cho­wy­wa­ne, wystar­czy sko­rzy­stać z łącz­no­ści Wi-Fi i auto­ma­tycz­nie prze­sy­łać zdję­cia z aparatu1 do ser­wi­sów w chmu­rze, takich jak Canon iri­sta i stwo­rzyć gale­rię onli­ne, któ­rą moż­na współ­dzie­lić z rodzi­ną i przyjaciółmi.

Źró­dło: Mate­ria­ły pra­so­we Canon

Top