Fujifilm X‑T2

Nowy bez­lu­ster­ko­wiec Fuji X‑T2 faj­nie się zapo­wia­da. Poni­żej zamiesz­cza­my infor­ma­cje pra­so­wą. Jak apa­rat poja­wi się na ryn­ku przy­go­tu­je­my o nim materiał.

Infor­ma­cja prasowa:

Fuji­film pre­zen­tu­je naj­now­szy bez­lu­ster­ko­wy apa­rat Fuji­film X‑T2, któ­ry gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą jakość obra­zu, wyko­rzy­stu­jąc 80-let­nie doświad­cze­nie fir­my w repro­duk­cji kolo­ru, zaawan­so­wa­ne funk­cje auto­fo­cu­sa oraz umoż­li­wia fil­mo­wa­nie w try­bie wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 4K.

Fuji Film X-T2 BK 18-55mm
Fuji Film X‑T2 BK 18–55mm

Kor­po­ra­cja FUJIFILM (Pre­zes: Ken­ji Suke­no) poin­for­mo­wa­ła, że we wrze­śniu 2016 wpro­wa­dzo­ny zosta­nie model FUJIFILM X‑T2 — naj­now­szy bez­lu­ster­ko­wy cyfro­wy apa­rat foto­gra­ficz­ny japoń­skie­go pro­du­cen­ta, któ­ry wyko­rzy­stu­je zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie, aby zapew­nić naj­wyż­szą jakość obra­zu i wygo­dę obsłu­gi, zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie design nawią­zu­ją­cy do tra­dy­cyj­nych apa­ra­tów fotograficznych.

Apa­rat X‑T2 łączy matry­cę i pro­ce­sor prze­twa­rza­nia obra­zu opra­co­wa­ne przez Fuji­film z gamą jasnych i ostrych obiek­ty­wów FUJINON, ofe­ru­jąc tym samym dosko­na­łą roz­dziel­czość obra­zu. Tech­no­lo­gia odwzo­ro­wa­nia barw Fuji­film, two­rzo­na od ponad 80 lat, dostar­cza dosko­na­łej jako­ści obra­zy. Apa­rat wier­nie reje­stru­je fak­tu­rę powierzch­ni przed­mio­tów dając poczu­cie ich trójwymiarowości.

Kom­pak­to­wy i lek­ki kor­pus apa­ra­tu X‑T2 jest tak­że odpor­ny na kurz i zachla­pa­nia oraz może dzia­łać w niskich tem­pe­ra­tu­rach do ‑10°C. Spraw­ność auto­fo­cu­sa apa­ra­tu oraz celow­ni­ka zosta­ła istot­nie popra­wio­na, dzię­ki cze­mu model jest przy­sto­so­wa­ny do foto­gra­fo­wa­nia poru­sza­ją­cych się obiek­tów, nawet w trud­nych warun­kach. Spraw­dzi się dosko­na­le w foto­gra­fii spor­to­wej czy zdję­ciach dzi­kiej przy­ro­dy, czy­li tych dzie­dzi­nach, któ­rych foto­gra­fo­wa­nie nie było dotąd uwa­ża­ne za moc­ną stro­nę apa­ra­tów bezlusterkowych.

Jako pierw­szy z apa­ra­tów serii X, model X‑T2 obsłu­gu­je zapis video 4K. Try­by Symu­la­cji fil­mu świa­tło­czu­łe­go sto­so­wa­ne do zdjęć mogą być tak­że wyko­rzy­sty­wa­ne przy fil­mo­wa­niu, dzię­ki cze­mu uzy­ska­my wyso­kiej jako­ści mate­riał filmowy.

Design apa­ra­tu X‑T2 wzo­ro­wa­ny jest na „sty­lu apa­ra­tów z cen­tral­nym celow­ni­kiem”, jaki ucie­le­śniał model X‑T1, któ­ry zyskał popu­lar­ność od chwi­li wpro­wa­dze­nia w 2014. Sta­bil­na spraw­dzo­na for­ma i pro­por­cje spra­wia­ją, że apa­rat ma poręcz­ne wymia­ry z ergo­no­micz­nie roz­miesz­czo­ny­mi pokrę­tła­mi, któ­re znaj­du­ją się dokład­nie tam, gdzie są potrzeb­ne dla wygod­nej, intu­icyj­nej obsłu­gi. Gdy dołą­czy­my opcjo­nal­ny uchwyt, apa­rat X‑T2 zapew­ni odpo­wied­nie wywa­że­nie sprzę­tu, szcze­gól­nie istot­ne przy foto­gra­fo­wa­niu tele­obiek­ty­wa­mi. Naj­now­szy bez­lu­ster­ko­wiec posia­da duży wizjer o współ­czyn­ni­ku powięk­sze­nia 0.77.

Z apa­ra­tem współ­pra­cu­je peł­na gama 22 obiek­ty­wów FUJINON, któ­re pokry­wa­ją cały zakres ogni­sko­wych od sze­ro­ko­kąt­nych aż po dłu­gie tele­obiek­ty­wy.  Kon­struk­cja kom­pak­to­wych i lek­kich obiek­ty­wów jest opty­ma­li­zo­wa­na do współ­pra­cy z matry­ca­mi APS‑C. Obiek­ty­wy cha­rak­te­ry­zu­ją się dużym mak­sy­mal­nym otwo­rem przy­sło­ny oraz wydaj­ną sta­bi­li­za­cją obra­zu, speł­nia­jąc tym samym zróż­ni­co­wa­ne wyma­ga­nia fotografów.

Apa­rat X‑T2 sta­je się fla­go­wym mode­lem serii X na rów­ni z FUJIFILM X‑Pro2, jedy­nym na świe­cie dal­mie­rzo­wym apa­ra­tem z hybry­do­wym celow­ni­kiem typu Mul­ti, któ­ry miał swo­ją pre­mie­rę w stycz­niu tego roku.  Te dwa mode­le zapew­nia­ją nie­zrów­na­ną jakość dzia­ła­nia na róż­nych polach zasto­so­wań. Apa­rat X‑T2 wyróż­nia się w foto­gra­fii por­tre­to­wej, zdję­ciach przy­ro­dy oraz foto­gra­fii spor­to­wej, nato­miast X‑Pro2 jest ide­al­ny do zdjęć sytu­acyj­nych i dys­kret­nej foto­gra­fii reportażowej.

Naj­istot­niej­sze cechy i funk­cje apa­ra­tu X‑T2

 • Odwzo­ro­wa­nie kolo­rów oraz peł­na gra­da­cja odcieni

Apa­rat X‑T2 dys­po­nu­je 24.3 mega­pik­sle­ową matry­cą X‑TransTM CMOS III*1 for­ma­tu APS‑C, do któ­rej nie zasto­so­wa­no fil­tra dol­no­prze­pu­sto­we­go, co spra­wia, że jest to naj­lep­sze roz­wią­za­nie w histo­rii serii X.
Z matry­cą współ­pra­cu­je szyb­ki i wydaj­ny pro­ce­sor, któ­ry zapew­nia wyjąt­ko­wą repro­duk­cję kolo­rów i gra­da­cję odcie­ni zarów­no na zdję­ciach jak i fil­mach. Obraz cha­rak­te­ry­zu­je się niskim pozio­mem szu­mu tak­że w przy­pad­ku wyso­kich czu­ło­ści ISO. Try­by Symu­la­cji Fil­mu Świa­tło­czu­łe­go, sta­no­wią­ce wyraz filo­zo­fii Fuji­film w zakre­sie repro­duk­cji kolo­ru, któ­ra roz­wi­ja­ła sie przez ponad 80 lat badań fir­my nad fil­ma­mi światłoczułymi.

Funk­cje fil­mo­wa­nia apa­ra­tu X‑T2 obsłu­gu­ją zapis obra­zu wideo w stan­dar­dzie 4K, a funk­cja ta zosta­ła wpro­wa­dzo­na po raz pierw­szy w apa­ra­tach serii X. Wyko­rzy­sty­wa­ne jest przy tym nie­mal 1.8x wię­cej infor­ma­cji potrzeb­nych do stwo­rze­nia pli­ku wideo 4K (3840x2160), co prze­kła­da się na wspa­nia­łą jakość obrazu.

 • Szyb­kie cza­sy reak­cji, aby uchwy­cić decy­du­ją­cy moment w każ­dej sytuacji

Pod­sta­wo­wa spe­cy­fi­ka­cja zwią­za­na z cza­sem reak­cji zosta­ła mak­sy­mal­nie popra­wio­na, aby apa­rat dzia­łał sto­sow­nie do wyso­kich wyma­gań fotografa.

Szyb­kie i wydaj­ne prze­twa­rza­nie oraz zasto­so­wa­nie udo­sko­na­lo­nych algo­ryt­mów znacz­nie wzmoc­ni­ło pod­sta­wo­wą spraw­ność auto­fo­ku­sa, popra­wia­jąc usta­wia­nie ostro­ści na jasne obiek­ty o małym kon­tra­ście  oraz obiek­ty o drob­nej i deli­kat­nej fak­tu­rze, jak choć­by pió­ra pta­ków czy sierść zwie­rząt, co wcze­śniej nie było moc­ną stro­ną AF opar­te­go na detek­cji fazowej.

Apa­rat X‑T2 dys­po­nu­je tak­że indy­wi­du­al­ny­mi usta­wie­nia­mi AF‑C zapew­nia­ją­cy­mi jesz­cze więk­szą pre­cy­zję w śle­dze­niu poru­sza­ją­cych się obiek­tów. Usta­wie­nia moż­na dosto­so­wać do wła­snych potrzeb, aby zop­ty­ma­li­zo­wać cha­rak­te­ry­sty­kę pra­cy AF sto­sow­nie do rodza­ju ruchu i prze­miesz­cza­nia się foto­gra­fo­wa­nych motywów.

Elek­tro­nicz­ny celow­nik, wyko­rzy­sty­wa­ny do cią­głe­go śle­dze­nia poru­sza­ją­ce­go się obiek­tu, może odświe­żać obraz z czę­sto­tli­wo­ścią do100 kla­tek na sekun­dę utrzy­mu­jąc powięk­sze­nie obra­zu wyno­szą­ce 0.77x i zapew­nia­jąc mini­mal­ne opóź­nie­nie wyświe­tla­nia obra­zu na pozio­mie 0.005 sekun­dy.  Czas zaczer­nie­nia obra­zu w celow­ni­ku, czy­li moment, w któ­rym oglą­da­ny na żywo obraz zni­ka na moment, gdy apa­rat odczy­tu­je dane obra­zu z matry­cy, został zre­du­ko­wa­ny o ponad poło­wę, co pozwa­la przy zdję­ciach seryj­nych z Live View na foto­gra­fo­wa­nie z pręd­ko­ścią do 5 kla­tek na sekun­dę (fps), zamiast 3fps w poprzed­nich mode­lach. Sta­no­wi to lep­szą niż dotąd opcję śle­dze­nia poru­sza­ją­cych się obiektów.

 • Dosko­na­le wywa­żo­ny, kom­pak­to­wy, lek­ki i moc­ny kor­pus miesz­czą­cy w sobie matry­cę for­ma­tu APS‑C

Kom­pak­to­wy i lek­ki kor­pus apa­ra­tu X‑T2 ważą­cy zale­d­wie 507g (łącz­nie z kar­tą pamię­ci i bate­rią) jest odpor­ny na kurz i zachla­pa­nia i z powo­dze­niem dzia­ła w niskich tem­pe­ra­tu­rach do ‑10°C. Zasto­so­wa­nie matry­cy roz­mia­ru APS‑C ozna­cza, że do kor­pu­su moż­na sto­so­wać bar­dziej kom­pak­to­we i lżej­sze obiek­ty­wy, potrzeb­na więc będzie znacz­nie mniej­sza tor­ba foto­gra­ficz­na, by pomie­ścić sprzęt do każ­de­go rodza­ju fotografii.

Dołą­cza­jąc do apa­ra­tu pio­no­wy uchwyt zasi­la­ją­cy (VPB-XT2) moż­na wyko­nać na jed­nym kom­ple­cie bate­rii do 1000 zdjęć.

 • Prak­tycz­na kon­struk­cja nawią­zu­ją­ca do walo­rów obsłu­gi tra­dy­cyj­nych apa­ra­tów fotograficznych

Mecha­nicz­ne pokrę­tła zapew­nia­ją intu­icyj­ną obsłu­gę wszyst­kich pod­sta­wo­wych usta­wień apa­ra­tu, łącz­nie z cza­sa­mi migaw­ki, czu­ło­ścią ISO, korek­cją eks­po­zy­cji, try­ba­mi prze­su­wu kadrów oraz try­ba­mi pomia­ru. Dzię­ki temu, usta­wie­nia moż­na zmie­niać natych­miast, nawet jeśli apa­rat jest wyłą­czo­ny, a sprzęt zawsze będzie goto­wy na wyko­na­nie kolej­ne­go zdję­cia. Na tyl­nym pane­lu kor­pu­su apa­ra­tu umiesz­czo­na zosta­ła Dźwi­gnia Ostro­ści (joy­stick). Moż­na prze­su­wać ją w górę / w dół, w lewo / w pra­wo oraz uko­śnie, aby szyb­ko zmie­nić obszar ostro­ści zapew­nia­jąc pre­cy­zyj­ne usta­wie­nie ostro­ści na zdję­ciu.  Tyl­ny ekran LCD jest nachy­la­ny w trzech kie­run­kach, roz­wią­za­nie wpro­wa­dzo­ne po raz pierw­szy w mode­lach serii X, dzię­ki cze­mu moż­na odchy­lać go w górę i w dół, zarów­no przy pozio­mym, jak i pio­no­wym trzy­ma­niu apa­ra­tu. Ekran, nawet po nachy­le­niu jest usy­tu­owa­ny w osi optycz­nej obiek­ty­wu, co uła­twia kadro­wa­nie ujęć od dołu i od góry. Po zło­że­niu ekran jest wyrów­na­ny z linią kor­pu­su zapew­nia­jąc zwar­tość konstrukcji.

 • Współ­pra­ca z atrak­cyj­ną gamą opty­ki i dosko­na­łe dosto­so­wa­nie do obiek­ty­wów pre­mium zoom Fujinon

Wśród gamy obiek­ty­wów FUJINON znaj­du­ją się też obiek­ty­wy zoom z czer­wo­nym ozna­cze­niem (Red Bad­ge), mode­le XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR oraz  XF100-400mmF4.5–5.6 R LM OIS WR, któ­re dosko­na­le pasu­ją do mode­lu X‑T2. Dodat­ko­wy pio­no­wy uchwyt zasi­la­ją­cy, któ­ry moż­na dołą­czyć do kor­pu­su, zapew­nia bar­dziej pew­ne i wygod­ne trzy­ma­nie apa­ra­tu, a jed­no­cze­śnie udo­stęp­nia dodat­ko­we funk­cje obej­mu­ją­ce szyb­sze dzia­ła­nie AF oraz wyż­szą pręd­kość wyko­ny­wa­nia zdjęć seryjnych.

*1 X‑Trans jest zna­kiem han­dlo­wym oraz zare­je­stro­wa­nym zna­kiem han­dlo­wym Fujifilm.

FUJIFILM X-T2
FUJIFILM X‑T2

1.Cechy pro­duk­tu

(1)   Apa­rat łączą­cy matry­cę obra­zu cha­rak­te­ry­zu­ją­cą się naj­wyż­szą roz­dziel­czo­ścią w serii X, szyb­ki pro­ce­sor prze­twa­rza­nia obra­zu “X‑Processor Pro” oraz tech­no­lo­gie two­rze­nia kolo­ro­we­go obra­zu opra­co­wy­wa­ne przez ponad 80 lat pro­duk­cji fil­mów świa­tło­czu­łych, by zapew­nić naj­wyż­szą jakość foto­gra­ficz­ne­go i fil­mo­we­go obrazu

 • Apa­rat X‑T2 dys­po­nu­je 24.3MP matry­cą świa­tło­czu­łą Fuji­film X‑TransTM CMOS III APS‑C.  Zasto­so­wa­ny w niej loso­wy układ pik­se­li redu­ku­je efekt mory oraz fał­szy­wych barw i nie wyma­ga sto­so­wa­nia optycz­ne­go fil­tra dol­no­prze­pu­sto­we­go. Wyeli­mi­no­wa­nie fil­tra dol­no­prze­pu­sto­we­go, któ­ry przy­czy­nia się też do spad­ku roz­dziel­czo­ści obra­zu, spra­wia, że moż­na w peł­ni wyko­rzy­stać fak­tycz­ne moż­li­wo­ści obiek­ty­wów FUJINON. Ponad­to, sto­su­jąc szyb­ki i wydaj­ny pro­ce­sor obra­zu “X‑Processor Pro,” apa­rat X‑T2 zapew­nia jakość obra­zu porów­ny­wal­ną z efek­ta­mi uzy­ski­wa­ny­mi w apa­ra­tach z więk­szy­mi matry­ca­mi oraz o więk­szej licz­bie pik­se­li, a przy tym obsłu­gu­je zapis wideo w for­ma­cie 4K.
 • Opra­co­wa­ne przez Fuji­film tech­no­lo­gie obra­zu, wyko­rzy­stu­ją­ce dzie­dzic­two fil­mów świa­tło­czu­łych, poma­ga­ją w odwzo­ro­wa­niu cie­płych tona­cji skó­ry, błę­ki­tu nie­ba czy też boga­tej zie­le­ni listo­wia  zacho­wu­jąc pięk­no i sub­tel­ność natu­ral­nej kolorystyki.
 • Funk­cja Symu­la­cji fil­mu świa­tło­czu­łe­go dys­po­nu­je teraz opcją ACROS. Wyko­rzy­stu­jąc zaawan­so­wa­ne moż­li­wo­ści prze­twa­rza­nia pro­ce­so­ra X‑Processor Pro tryb ten ofe­ru­je płyn­ną gra­da­cję odcie­ni, głę­bo­ką czerń i pięk­ne odwzo­ro­wa­nie fak­tu­ry powierzch­ni two­rząc mono­chro­ma­tycz­ne obra­zy, któ­re znacz­nie prze­wyż­sza­ją walo­ry wcze­śniej­sze­go try­bu monochromatycznego.
 • Apa­rat X‑T2 dys­po­nu­je też funk­cją Efek­tu Ziar­na, któ­ra odwzo­ro­wu­je okre­ślo­ny poziom ziar­na obra­zu  niczym na zdję­ciach wyko­ny­wa­nych apa­ra­ta­mi tra­dy­cyj­ny­mi. Funk­cja ta udo­stęp­nia opcje “Strong” oraz “Weak” i może być łączo­na z dowol­nym try­bem symu­la­cji fil­mu świa­tło­czu­łe­go. Moż­na dzię­ki temu z łatwo­ścią uzy­ski­wać efek­ty zna­ne z fil­mów świa­tło­czu­łych, któ­re uwi­docz­nią się zwłasz­cza na odbitkach.
 • Nie­za­leż­nie od tego, że licz­ba pik­se­li jest 1.5‑raza więk­sza niż w mode­lu X‑T1, nowa matry­ca i udo­sko­na­lo­ne tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia sygna­łu jesz­cze lepiej niż w poprzed­nich mode­lach kon­tro­lu­ją szum cyfro­wy.  Popra­wio­na czu­łość ISO się­ga obec­nie do ISO12800, war­to­ści, któ­ra w mode­lu X‑T1, była dostęp­na jedy­nie w roz­sze­rzo­nym zakre­sie, a obec­nie sta­no­wi stan­dar­do­wą opcję. Nawet przy ultra wyso­kich czu­ło­ściach ISO, apa­rat zapew­nia niski poziom szu­mu, odwzo­ro­wa­nie inten­syw­nej czer­ni i płyn­nych przejść tonal­nych, reje­stru­jąc pięk­ny obraz nawet w sła­bych warun­kach oświetleniowych.

(2) Po raz pierw­szy w serii X obsłu­ga fil­mo­wa­nia 4K

 • Aby zapew­nić dosko­na­łą jakość obra­zu z niskim pozio­mem mory czy innych arte­fak­tów apa­rat prze­twa­rza oko­ło 1.8‑raza wię­cej infor­ma­cji niż potrze­ba do stwo­rze­nia mate­ria­łu wideo 4K (3840x2160) bądź też 2.4‑raza wię­cej niż wyma­ga fil­mo­wa­nie full HD (1920x1080). Model X‑T2 obsłu­gu­je reje­stro­wa­nie wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści bitów do 100Mbps przy fil­mo­wa­niu 4K oraz full HD, co prze­kła­da się na wyso­ką roz­dziel­czość mate­ria­łu fil­mo­we­go z mini­mal­nym pozio­mem arte­fak­tów wyni­ka­ją­cych z kompresji.
 • Try­by Symu­la­cji fil­mu świa­tło­czu­łe­go, popu­lar­ne w przy­pad­ku zdjęć, mogą być tak­że sto­so­wa­ne do mate­ria­łu fil­mo­we­go. Na przy­kład, możesz sko­rzy­stać z opcji “Clas­sic Chro­me”, aby nadać fil­mo­wi cha­rak­ter doku­men­tal­ny z przy­tłu­mio­ną kolo­ry­sty­ką i boga­tą tona­cją, czy też opcji “ACROS”, by stwo­rzyć wspa­nia­ły mono­chro­ma­tycz­ny mate­riał fil­mo­wy o płyn­nej gra­da­cji odcie­ni i inten­syw­nym odwzo­ro­wa­niu czer­ni. W celu zapew­nie­nia wszech­stron­nej foto­gra­ficz­nej eks­pre­sji dostęp­nych jest dzie­więć róż­nych trybów.

Mate­riał fil­mo­wy zare­je­stro­wa­ny z try­bem symu­la­cji fil­mu świa­tło­czu­łe­go moż­na jesz­cze dopra­co­wać się­ga­jąc po opcje “Jasnej tona­cji,” “Ciem­nej tona­cji”, regu­la­cji “Kolo­ru” oraz “Ostro­ści”.

 • W odpo­wie­dzi na zapo­trze­bo­wa­nie osób zaj­mu­ją­cych się fil­mo­wa­niem, apa­rat X‑T2 obsłu­gu­je wyj­ście sygna­łu “Cle­an HDMI” przy fil­mo­wa­niu 4K, a tak­że ofe­ru­je opcję “F‑Log”, któ­ra wyko­rzy­stu­je sze­ro­ki zakres dyna­micz­ny matry­cy, aby zare­je­stro­wać szer­szą gamę kolo­ry­stycz­ną mate­ria­łu fil­mo­we­go uła­twia­jąc cykl pro­duk­cyj­ny nagrań wideo.

(3) Szyb­ki czas reak­cji, by uchwy­cić decy­du­ją­cy moment w przy­pad­ku róż­no­rod­nych scen

Pod­sta­wo­wa spe­cy­fi­ka­cja apa­ra­tu X‑T2 w zakre­sie cza­sów reak­cji zosta­ła znacz­nie popra­wio­na. Czas uru­cha­mia­nia wyno­si 0.3 sekun­dy, inter­wał pomię­dzy zdję­cia­mi 0.17 sekundy*2 a czas opóź­nie­nia w wyzwo­le­niu migaw­ki 0.045 sekundy*2, co spra­wia, że apa­rat dzia­ła sto­sow­nie do ocze­ki­wań fotografa.

 1. Udo­sko­na­lo­na pod­sta­wo­wa spraw­ność dzia­ła­nia AF
 • Licz­ba punk­tów ostro­ści zosta­ła istot­nie zwięk­szo­na z 49 w poprzed­nim mode­lu do 91 obec­nie (a nawet do 325 punk­tów).  Oko­ło 40% obsza­ru obra­zu (cen­tral­ny obszar zawie­ra­ją­cy 49 punk­tów ostro­ści) pokry­te jest pik­se­la­mi AF detek­cji fazo­wej, zapew­nia­ją­ce szyb­kie i pre­cy­zyj­ne dzia­ła­nie AF opar­te­go o detek­cję fazo­wą, jakie jest wyko­rzy­sty­wa­ne przy foto­gra­fo­wa­niu róż­no­rod­nych motywów.
 • Moż­li­wość szyb­kie­go prze­twa­rza­nia danych oraz zasto­so­wa­nie udo­sko­na­lo­nych algo­ryt­mów spra­wia, że apa­rat może czę­ściej adap­to­wać usta­wie­nie ostro­ści w try­bie Live View, co zapew­nia wyż­szą pre­cy­zję pre-AF, czy­li wyprze­dza­ją­ce­go AF.
 • Apa­rat X‑T2 udo­sko­na­lo­ne dzia­ła­nie auto­fo­cu­sa przy usta­wia­niu ostro­ści na jasne punk­ty, przed­mio­ty o niskim kon­tra­ście oraz przed­mio­ty o sub­tel­nej i deli­kat­nej fak­tu­rze, jak choć­by pió­ra pta­ków czy sierść zwie­rząt, co wcze­śniej nie było moc­ną stro­ną AF opar­te­go na detek­cji fazowej.
 • Spraw­ność AF opar­te­go na detek­cji kon­tra­stu, obej­mu­je on oko­ło 85% obsza­ru obra­zu, tak­że zosta­ła popra­wio­na. Pręd­kość odczy­tu danych podwo­iła się w porów­na­niu z poprzed­ni­mi mode­la­mi, co zapew­nia szyb­sze i bar­dziej pre­cy­zyj­ne dzia­ła­nie auto­fo­cu­sa. Dokład­ne usta­wia­nie ostro­ści moż­na uzy­skać nawet w sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych na pozio­mie ‑3EV.
FUJIFILM XT-2
FUJIFILM XT‑2
FUJIFILM X-T2
FUJIFILM X‑T2
 1. Usta­wie­nia wła­sne AF‑C

・Algo­rytm AF‑C został znacz­nie popra­wio­ny, by w try­bie AF‑C uzy­ski­wać jesz­cze wyż­szą pre­cy­zję śle­dze­nia ostro­ścią poru­sza­ją­cych się obiek­tów.  W zależ­no­ści od rodza­ju ruchu, moż­na wybrać indy­wi­du­al­ne usta­wie­nia odno­szą­ce się do “Czu­ło­ści śle­dze­nia”, “Czu­ło­ści szyb­ko­ści śle­dze­nia” oraz “Prze­łą­cza­nia obsza­ru stre­fy”, bądź też moż­na wybie­rać spo­śród pię­ciu zapro­gra­mo­wa­nych usta­wień, któ­re obej­mu­ją okre­ślo­ne war­to­ści wspo­mnia­nych tu parametrów.

Ekran ustawień przełączania obszaru strefy
Ekran usta­wień prze­łą­cza­nia obsza­ru strefy
Ekran wyboru programu
Ekran wybo­ru programu

*2 W przy­pad­ku korzy­sta­nia z try­bu Boost gdy uży­wa­ny jest Pio­no­wy Uchwyt Zasilający

3. Elek­tro­nicz­ny celow­nik, któ­ry został dopra­co­wa­ny, by śle­dzić poru­sza­ją­ce się obiekty

  • Orga­nicz­ny elek­tro­nicz­ny celow­nik apa­ra­tu X‑T2 o roz­dziel­czo­ści 2.36-miliona punk­tów cha­rak­te­ry­zu­je się współ­czyn­ni­kiem powięk­sze­nia 0.77x oraz cza­sem opóź­nie­nia w wyświe­tla­niu obra­zu wyno­szą­cym zale­d­wie 0.005 sekun­dy. Przy mak­sy­mal­nej jasno­ści, podwo­jo­nej wzglę­dem poprzed­nich mode­li, celow­nik ofe­ru­je też funk­cję Auto­ma­tycz­nej Regu­la­cji Jasno­ści dzię­ki cze­mu obraz będzie dobrze widocz­ny, nawet gdy apa­rat jest skie­ro­wa­ny pod sil­ne świa­tło. Popra­wio­na zosta­ła roz­dziel­czość w try­bie Live View i wyeli­mi­no­wa­no morę i fał­szy­we bar­wy, aby zapew­nić więk­szą pre­cy­zję przy usta­wia­niu ostrości.
  • Elek­tro­nicz­ny celow­nik (EVF) odświe­ża obraz z czę­sto­tli­wo­ścią 60 kla­tek na sekun­dę, a nawet 100 kla­tek w try­bie Boost, co przy­czy­nia się do płyn­ne­go wyświe­tla­nia obiek­tów w ruchu. Rucho­my obiekt może być wyświe­tla­ny bez żad­nych przerw. Wyso­ka czę­sto­tli­wość odświe­ża­nia obra­zu jest utrzy­my­wa­na nawet przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych, co uła­twia kadro­wa­nie pod­czas foto­gra­fo­wa­nia nocą.
  • Czas zaczer­nie­nia obra­zu w celow­ni­ku X‑T2 jest o poło­wę krót­szy niż w mode­lu X‑T1. Uzy­ska­no to dzię­ki rów­no­le­głe­mu prze­twa­rza­niu obra­zu wyświe­tla­ne­go na żywo i szyb­sze­mu łado­wa­niu migaw­ki.  Umoż­li­wio­no w ten spo­sób foto­gra­fo­wa­nie z Live View z pręd­ko­ścią 5 kadrów na sekun­dę, dając użyt­kow­ni­kom moż­li­wość wygod­ne­go śle­dze­nia szyb­ko poru­sza­ją­cych się obiektów.
Różnica w czasie zaczernienia obrazu Poprzedni model i X-T2
Róż­ni­ca w cza­sie zaczer­nie­nia obra­zu
Poprzed­ni model i X‑T2
Różnica w czasie zaczernienia obrazu Poprzedni model i X-T2
Róż­ni­ca w cza­sie zaczer­nie­nia obra­zu
Poprzed­ni model i X‑T2

(4) Opty­mal­nie wywa­żo­ny, kom­pak­to­wy, lek­ki i moc­ny korpus

Kor­pus apa­ra­tu X‑T2 jest w cało­ści wyko­na­ny ze sto­pu magne­zu, dzię­ki cze­mu jest on nie tyl­ko kom­pak­to­wy i lek­ki, lecz tak­że nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły i moc­ny. Kor­pus został uszczel­nio­ny w 63 punk­tach, by zapew­nić wyso­ki poziom odpor­no­ści na kurz i wil­goć, co w połą­cze­niu z moż­li­wo­ścią obsłu­gi apa­ra­tu w niskich tem­pe­ra­tu­rach do ‑10°C spra­wia, że otrzy­mu­je­my sprzęt, z któ­re­go moż­na w peł­ni korzy­stać w zróż­ni­co­wa­nych warun­kach tere­no­wych i pogo­do­wych. Podob­ne uszczel­nie­nia zasto­so­wa­no w odpor­nych na kurz i zachla­pa­nia obiek­ty­wach, jak rów­nież w pio­no­wym uchwy­cie zasi­la­ją­cym, dzię­ki cze­mu cały sys­tem wyróż­nia się odpor­no­ścią na nie­ko­rzyst­ne warun­ki pogodowe.

(5) Dodat­ko­we zwięk­sze­nie spraw­no­ści dzia­ła­nia przy zasto­so­wa­niu Pio­no­we­go Uchwy­tu zasi­la­ją­ce­go (VPB-XT2)

   • W tym samym cza­sie co apa­rat zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie Pio­no­wy Uchwyt Zasi­la­ją­cy (VPB-XT2), któ­ry sta­no­wi opcjo­nal­ne akce­so­rium. Jest on odpor­ny na kurz i zachla­pa­nia oraz może dzia­łać w niskich tem­pe­ra­tu­rach do ‑10°C. Uchwyt mie­ści dwie bate­rie, co spra­wia, że cały sys­tem jest zasi­la­ny trze­ma bate­ria­mi, łącz­nie z tą w apa­ra­cie, i moż­na w ten spo­sób na jed­nym kom­ple­cie ogniw wyko­nać oko­ło 1,000 zdjęć (Tryb Nor­mal). W try­bie Boost, kil­ka bate­rii dzia­ła ze sobą jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc spraw­ność i wydaj­ność apa­ra­tu w zakre­sie zdjęć seryj­nych, inter­wa­łu pomię­dzy zdję­cia­mi, cza­su opóź­nie­nia w wyzwo­le­niu migaw­ki. Tryb ten wydłu­ża tak­że czas reje­stro­wa­nia obra­zu wideo 4k do oko­ło 30 minut. Uchwyt zasi­la­ją­cy to akce­so­rium mak­sy­ma­li­zu­ją­ce spraw­ność dzia­ła­nia apa­ra­tu X‑T2.
   • Uchwyt dys­po­nu­je spu­stem migaw­ki, dźwi­gnia ostro­ści, przy­ci­skiem AE‑L, przy­ci­skiem AF‑L, pokrę­tła­mi ste­ru­ją­cy­mi, przy­ci­skiem Q oraz przy­ci­skiem Fn zapew­nia­jąc przy pio­no­wym foto­gra­fo­wa­niu ten sam poziom wygo­dy obsłu­gi, jaki ofe­ru­je apa­rat przy uję­ciach poziomych.
   • Uchwyt posia­da tak­że wej­ście słu­chaw­ko­we, co umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie dźwię­ku pod­czas nagrań wideo.
   • Sam uchwyt dys­po­nu­je też funk­cją łado­wa­nia bate­rii. Korzy­sta­jąc z dostar­cza­ne­go zasi­la­cza (AC-9VS), moż­na cał­ko­wi­cie nała­do­wać rów­no­cze­śnie dwie bate­rie w cią­gu oko­ło dwóch godzin.

(6) Prak­tycz­ny design nawią­zu­ją­cy do walo­rów obsłu­gi, jakie zapew­nia­ły tra­dy­cyj­ne apa­ra­ty fotograficzne

   • Mecha­nicz­ne pokrę­tła dają dostęp do klu­czo­wych ope­ra­cji w tym usta­wia­nia cza­sów migaw­ki, czu­ło­ści ISO, korek­cji eks­po­zy­cji, try­bów prze­su­wu kadrów oraz try­bów pomia­ru. Usta­wie­nia te moż­na regu­lo­wać tak­że, gdy apa­rat jest wyłą­czo­ny, dzię­ki możesz być zawsze odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny na kolej­ne zdję­cie. Aby zapo­biec błę­dom mimo­wol­nej obsłu­gi, pokrę­tła cza­sów migaw­ki oraz czu­ło­ści ISO wypo­sa­żo­no w przy­cisk blo­ku­ją­cy, a tak­że zwięk­szo­no ich wyso­kość, aby popra­wić ich funk­cjo­nal­ność wzglę­dem mode­lu X‑T1.
   • Na tyl­nej ścian­ce apa­ra­tu umiesz­czo­na zosta­ła Dźwi­gnia ostro­ści.  Moż­na prze­su­wać ją w górę / w dół, w lewo / w pra­wo oraz uko­śnie, aby szyb­ko zmie­nić obszar ostro­ści zapew­nia­jąc pre­cy­zyj­ne usta­wie­nie ostro­ści na zdjęciu.
   • W odpo­wie­dzi na proś­by pły­ną­ce od pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów apa­rat X‑T2 został wypo­sa­żo­ny w podwój­ne gniaz­do kart SD i obsłu­gu­je stan­dard UHS‑2 zapew­nia­ją­cy wyż­szą pręd­kość zapi­su. Dwa gniaz­da mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne “Sekwen­cyj­nie,” jako “Bac­kup,” w opcji “RAW / JPG” w celu zapi­su danych RAW w gnieź­dzie 1 oraz danych JPEG w gnieź­dzie 2, jak rów­nież w opcji “Miej­sce na wideo.” (“Video Destination”).
   • Tyl­ny ekran LCD jest nachy­la­ny w trzech kie­run­kach, roz­wią­za­nie wpro­wa­dzo­ne po raz pierw­szy w mode­lach serii X, dzię­ki cze­mu moż­na odchy­lać go w górę i w dół zarów­no przy pozio­mym, jak i pio­no­wym trzy­ma­niu apa­ra­tu. Ekran, nawet po nachy­le­niu jest usy­tu­owa­ny w osi optycz­nej obiek­ty­wu, co uła­twia kadro­wa­nie ujęć od dołu i od góry. Po zło­że­niu ekran jest wyrów­na­ny z linią kor­pu­su zapew­nia­jąc zwar­tość konstrukcji.

(7) Współ­pra­ca z atrak­cyj­ną gamą obiek­ty­wów i dosko­na­łe dopa­so­wa­nie do zoo­mów FUJINON Red Badge

Obiek­ty­wy zoom FUJINON z czer­wo­nym ozna­cze­niem (Red Bad­ge) — XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR oraz XF100-400mmF4.5–5.6 R LM OIS WR — są ide­al­nie dopa­so­wa­ne do współ­pra­cy z apa­ra­tem X‑T2. Gdy do kor­pu­su dołą­czy­my Pio­no­wy Uchwyt Zasi­la­ją­cy, trzy­ma­nie apa­ra­tu i jego obsłu­ga zysku­ją na wygo­dzie i pewności.

(8) Obsłu­ga funk­cji powią­za­nia apa­ra­tu z kom­pu­te­rem — tethering*3

   • Zain­sta­luj wtycz­kę Tether Sho­oting Plug-in dla apli­ka­cji Ado­be® Pho­to­shop® Ligh­tro­om® / Tether Sho­oting Plug-in Pro dla apli­ka­cji Ado­be® Pho­to­shop® Ligh­tro­om®, aby powią­zać apa­rat X‑T2 z kom­pu­te­rem Mac lub Win­dows w celu zdal­nej obsłu­gi foto­gra­fo­wa­nia. Moż­na wów­czas auto­ma­tycz­nie trans­fe­ro­wać zdję­cia i zapi­sy­wać je auto­ma­tycz­nie na kom­pu­te­rze oraz foto­gra­fo­wać spraw­dza­jąc obraz Live View (tyl­ko w wer­sji Pro), by tym samym dosto­so­wać cykl obsłu­gi sesji zdję­cio­wych do potrzeb pro­fe­sjo­nal­ne­go fotografa.

*3 Zdal­ne foto­gra­fo­wa­nie przy połą­cze­niu USB oraz Wi-Fi będzie obsłu­gi­wa­ne po przy­szłej aktu­ali­za­cji firmware’u.

(9) Funk­cja ”Bez­prze­wo­do­wej komu­ni­ka­cji” dla zdal­ne­go foto­gra­fo­wa­nia z pozio­mu smart­fo­nu czy table­tu *4

   • Pobierz do swo­je­go smart­fo­nu lub table­tu apli­ka­cję “FUJIFILM Came­ra Remo­te” (bez­płat­na) i sko­rzy­staj z funk­cji bez­prze­wo­do­wej komu­ni­ka­cji, aby trans­fe­ro­wać zdję­cia i mate­ria­ły wideo do swo­je­go urzą­dze­nia w pro­stej, jed­no-przy­ci­sko­wej ope­ra­cji. Moż­na w ten spo­sób prze­glą­dać zdję­cia i fil­my znaj­du­ją­ce sie w apa­ra­cie z pozio­mu smartfonu/tabletu, jak rów­nież wybie­rać i łado­wać okre­ślo­ne zdję­cia bez potrze­by wpro­wa­dza­nia ID czy hasła. Apli­ka­cja ta pozwa­la też na pobie­ra­nie przez apa­rat X‑T2 infor­ma­cji o loka­li­za­cji ze smartfonu/tabletu, by dane te były dołą­czo­ne do zdjęć.
   • Funk­cje apli­ka­cji “Remo­te Con­trol” pozwa­la­ją na bez­prze­wo­do­wą obsłu­gę migaw­ki, eks­po­zy­cji, itp. apa­ra­tu X‑T2 ze smart­fo­nu czy table­tu. Funk­cja zdal­ne­go ste­ro­wa­nia umoż­li­wia nie tyl­ko obsłu­gę pod­sta­wo­wych ope­ra­cji takich jak Doty­ko­wy Touch AF czy wybór cza­su migaw­ki, lecz tak­że na regu­la­cję innych usta­wień foto­gra­fo­wa­nia, a nawet na zdal­ne reje­stro­wa­nie mate­ria­łu wideo. Uła­twia to kom­po­no­wa­nie ujęć i robie­nie zdjęć gru­po­wych, auto­por­tre­tów czy też foto­gra­fo­wa­nie dzi­kiej przyrody.
   • Obsłu­gi­wa­na jest komu­ni­ka­cja Wi-Fi® *5 uła­twia­ją­ca back-up danych apa­ra­tu w kom­pu­te­rze *6.

*4 Smart­fo­ny / table­ty Andro­idTM ‚jak rów­nież urzą­dze­nia iPhone/ iPad

*5 Wi-Fi® jest zare­je­stro­wa­nym zna­kiem han­dlo­wym Wi-Fi Alliance®.

*6 Aby sko­rzy­stać z tej funk­cji, naj­pierw nale­ży zain­sta­lo­wać w kom­pu­te­rze bez­płat­ne opro­gra­mo­wa­nie “FUJIFILM PC AutoSave”.

3.Opcjonalne akce­so­ria

   • Skó­rza­ny fute­rał “BLC-XT2

Wyko­na­ny z natu­ral­nej skó­ry o dosko­na­łej fak­tu­rze fute­rał osła­nia­ją­cy dol­ną część apa­ra­tu. For­ma fute­ra­łu spra­wia, że aby wymie­nić bate­rię w apa­ra­cie nie trze­ba zdej­mo­wać fute­ra­łu z kor­pu­su. Fute­rał ofe­ro­wa­ny jest razem z mate­ria­ło­wym pokrow­cem, któ­ry dodat­ko­wo chro­ni apa­rat cho­wa­ny do torby.

   • Uchwyt “MHG-XT2

uchwyt ten popra­wia kom­fort i sta­bil­ność trzy­ma­nia apa­ra­tu, zwłasz­cza przy foto­gra­fo­wa­niu więk­szy­mi, jasny­mi obiek­ty­wa­mi.  W przy­pad­ku korzy­sta­nia ze sta­ty­wu uchwyt ten zapew­nia dodat­ko­wą prze­strzeń nad moco­wa­niem spra­wia­jąc, że nawet obiek­ty­wy o dużej śred­ni­cy nie będą zaha­cza­ły o gło­wi­cę sta­ty­wu. Gdy uchwyt pozo­sta­je dołą­czo­ny do apa­ra­tu moż­na w apa­ra­cie wymie­nić zarów­no bate­rię, jak i kar­tę pamię­ci.  Moż­li­we jest tak­że korzy­sta­nie z płyt­ki mocu­ją­cej Arca Swiss, aby szyb­ko moco­wać sprzęt na kom­pa­ty­bil­nych statywach.

Nazwa pro­duk­tu Nr Mode­lu Zale­ca­na cena deta­licz­na (bez podatku)
Pio­no­wy uchwyt zasi­la­ją­cy < NOWOŚĆ > VPB-XT2 Do usta­le­nia
Skó­rza­ny czę­ścio­wy pokro­wiec na kor­pus < NOWOŚĆ > BLC-XPRO2 Do usta­le­nia
Meta­lo­wy uchwyt < NOWOŚĆ > MHG-XPRO2 Do usta­le­nia
Bate­ria wie­lo­krot­ne­go łado­wa­nia < NOWOŚĆ > NP-W126S Do usta­le­nia
Zestaw zakry­wek <NOWOŚĆ> CVR-XT2 Do usta­le­nia
Lam­pa bły­sko­wa moco­wa­na na gorą­cej stop­ce <NOWOŚĆ> EF-X500 Do usta­le­nia
Osło­na wizjera EC-XT L Do usta­le­nia
Bate­ria wie­lo­krot­ne­go ładowania NP-W126 Do usta­le­nia
Łado­war­ka baterii BC-W126 Do usta­le­nia
Złą­cze­nie zasi­la­nia DC CP-W126 Do usta­le­nia
Zasi­lacz sieciowy AC-9V Do usta­le­nia
Adap­ter moco­wa­nia M M MOUNT ADAPTER Do usta­le­nia
Lam­pa bły­sko­wa moco­wa­na na gorą­cej stopce EF-X20 Do usta­le­nia
Lam­pa bły­sko­wa moco­wa­na na gorą­cej stopce EF-20 Do usta­le­nia
Lam­pa bły­sko­wa moco­wa­na na gorą­cej stopce EF-42 Do usta­le­nia
Pase­czek dodat­ko­we­go uchwytu GB-001 Do usta­le­nia
Mikro­fon stereofoniczny MIC-ST1 Do usta­le­nia
Pilot zdal­ne­go sterowania RR-90 Do usta­le­nia
Zakryw­ka moco­wa­nia obiek­ty­wu w korpusie BCP-001 Do usta­le­nia

4.FUJIFILM X‑T2 — pod­sta­wo­wa specyfikacja

Nazwa mode­lu FUJIFILM X‑T2
Efek­tyw­na licz­ba pikseli 24.3 milio­na pikseli
Matry­ca obrazu 23.6mm×15.6mm (APS‑C) X‑Trans CMOS III z fil­trem barw podstawowych
Czysz­cze­nie matrycy Ultra­dź­wię­ko­we wibra­cje w opar­ciu o ele­men­ty piezoelektryczne
Nośnik zapi­su Kar­ta pamię­ci SD / Kar­ta pamię­ci SDHC / Kar­ta pamię­ci SDXC UHS-II*7
Moco­wa­nie obiektywu Moco­wa­nie FUJIFILM X
Czu­łość Stan­dar­do­wa czu­łość ISO AUTO (Dostęp­ne ste­ro­wa­nie do  ISO12800)

ISO200 — 12800 (w kro­kach co 1/3)   (Stan­dar­do­wa czu­łość wyjściowa)

Roz­sze­rzo­na czu­łość ISO ISO100/25600/51200
Celow­nik Elek­tro­nicz­ny celownik

0.48-cala, oko­ło 2.36-miliona punk­tów, kolo­ro­wy celow­nik LCD (Pokry­cie obsza­ru kadru: oko­ło 100%)

Punkt oczny:  Oko­ło 23mm (od tyl­nej kra­wę­dzi oku­la­ru aparatu)

Regu­la­cja diop­trii: ‑4m-1-+2m‑1

Powięk­sze­nie: 0.77x

Pozio­my kąt widze­nia: Oko­ło 31° (Prze­kąt­ny kąt widze­nia: oko­ło 38°)

Zin­te­gro­wa­ny czuj­nik oka

Moni­tor LCD 3.0‑calowy, pro­por­cje obra­zu 3:2, oko­ło 1,040 tys. punk­tów, nachy­la­ny w trzech kie­run­kach kolo­ro­wy moni­tor LCD (nie­mal 100% pokry­cie pola kadru)
Zdję­cia seryjne 14.0 kadrów na sekun­dę (z elek­tro­nicz­ną migawką),
8.0 kadrów na sekun­dę (z mecha­nicz­ną migawką)11.0 kadrów na sekun­dę (z mecha­nicz­ną migaw­ką, gdy dołą­czo­ny jest uchwyt zasi­la­ją­cy VPB-XT2)
Fil­mo­wa­nie 4K 3840x2160 29.97P/25P/24P/23.98P do oko­ło 10 minut

Full HD 1920x1080 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P do oko­ło 15 minut

HD 1280x720 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P do oko­ło 29 minut

* Nale­ży korzy­stać z kar­ty pamię­ci UHS Spe­ed Class 3 lub szybszej.

Zasi­la­nie Bate­ria wie­lo­krot­ne­go łado­wa­nia NP-W126S (Lito­wo-jono­wa) (w kom­ple­cie z aparatem)
Wymia­ry / waga 132.5 mm (szer.) X 91.8mm (wys.) X 49.2mm (gł.) (Mini­mal­na głę­bo­kość: 35.4mm)

Oko­ło 507g (z bate­rią i kar­tą pamięci)

Oko­ło 457g (bez bate­rii i kar­ty pamięci)

Stan­dar­do­wa licz­ba zdjęć po nała­do­wa­niu baterii*8 Oko­ło 340 (gdy zamo­co­wa­ny jest obiek­tyw XF35mmF1.4R i foto­gra­fo­wa­nie jest reali­zo­wa­ne w try­bie Normal)
Akce­so­ria znaj­du­ją­ce się w komplecie Bate­ria lito­wo-jono­wa NP-W126S, Łado­war­ka bate­rii BC-W126,

Pasek na ramię, Zakryw­ka otwo­ru moco­wa­nia obiek­ty­wu w kor­pu­sie, Meta­lo­wy zaczep paska, Pokry­wa ochron­na, Narzę­dzie moco­wa­nia zaczepu,

Zakryw­ka “gorą­cej stop­ki”, Zakryw­ka ter­mi­na­la syn­chro­ni­za­cyj­ne­go, Instruk­cja obsłu­gi, kar­ta gwarancyjna

*7: Listę kart dla któ­ry potwier­dzo­no kom­pa­ty­bil­ność moż­na pobrać ze stron Fujifilm

*8: Pomiar sto­sow­nie do stan­dar­dów CIPA z wyko­rzy­sta­niem znaj­du­ją­cej się w kom­ple­cie bate­rii oraz kar­ty SD. Licz­ba zdjęć, któ­rą moż­na wyko­nać po peł­nym nała­do­wa­niu bate­rii róż­ni się zależ­nie od fak­tycz­nej pojem­no­ści bate­rii. War­tość ta nie gwa­ran­tu­je wydaj­no­ści robo­czej bate­rii. Przy niskich tem­pe­ra­tu­rach licz­ba zdjęć, jaką moż­na przy cał­ko­wi­cie nała­do­wa­nej bate­rii wyko­nać zmniej­sza się.

 

Top