Nigdy ekstrema mnie nie interesowały — Tomasz Tomaszewski o fotografowaniu Polski

Czy trze­ba mieć super temat, wyje­chać w egzo­tycz­ne miej­sce albo uczest­ni­czyć w nad­zwy­czaj­nych wyda­rze­niach, żeby mieć dobre zdję­cia — o to Paweł Duma zapy­tał Toma­sza Toma­szew­skie­go. Odpo­wia­da­jąc foto­graf powie­dział, że nigdy nie inte­re­so­wa­ły go eks­tre­ma. A o czym jesz­cze Pano­wie roz­ma­wia­li — zobaczcie.

Top