Fotografia portretowa — podstawy

W lutym 2018 roku popro­si­li­śmy was o przy­sła­nie auto­por­tre­tów. W zamian za to zapro­si­li­śmy jed­ne­go z auto­rów, Pio­tra Kis­se­ra do stu­dia na warsz­ta­ty foto­gra­fii por­tre­to­wej. Warsz­ta­ty były nagry­wa­ne a powyż­szy mate­riał jest ich efektem.
W stu­dio korzy­sta­li­śmy z nastę­pu­ją­cych pro­duk­tów Fomei:
Soft­box Fomei 140x200 cm: https://​sklep​.medi​kon​.pl/​r​e​c​t​a​-​b​o​x​-​f​o​m​e​i​-​1​4​0​-​x​-​2​0​0​-​c​m​-​s​r​e​b​r​n​y​-​exl
Reflek­tor Fomei: 16,5cm https://sklep.medikon.pl/reflektor-16–5cm-do-lamp-digital-pro-digitalis-digitalis-pro
Para­sol Ter­ro­nic: 185cm https://​sklep​.medi​kon​.pl/​m​e​g​a​-​p​a​r​a​s​o​l​-​s​t​u​d​y​j​n​y​-​x​-​p​a​r​a​-​b​w​-​1​8​5​c​m​-​c​z​a​r​n​y​-​b​i​aly
Lam­py Fomei Digi­tal PRO X: https://sklep.medikon.pl/wyposazenie-studia-foto-i-tv/studyjne-lampy-blyskowe/digital-pro‑x
Świa­tło­mierz Pola­ris KARAT: https://​sklep​.medi​kon​.pl/​s​w​i​a​t​l​o​m​i​e​r​z​-​p​o​l​a​r​i​s​-​k​a​rat
Urma – ramię mocu­ją­ce do blend: https://​sklep​.medi​kon​.pl/​u​r​m​a​-​2​-​r​a​m​i​e​-​t​e​l​e​s​k​o​p​o​w​e​-​d​o​-​p​a​n​e​l​i​-​f​o​mei
Blen­dy 120x180cm i 100x150cm: https://​sklep​.medi​kon​.pl/​w​y​p​o​s​a​z​e​n​i​e​-​s​t​u​d​i​a​-​f​o​t​o​-​i​-​t​v​/​b​l​e​n​d​y​-​i​-​p​a​n​ele
Statywy:
https://​sklep​.medi​kon​.pl/​s​t​a​t​y​w​-​l​s​-​1​3​b​-​m​a​s​t​e​r​?​f​r​o​m​=​l​i​s​t​ing
https://​sklep​.medi​kon​.pl/​s​t​a​t​y​w​-​l​s​-​1​5​d​-​m​a​s​t​e​r​?​f​r​o​m​=​l​i​s​t​ing
https://​sklep​.medi​kon​.pl/​s​t​a​t​y​w​-​l​s​-​1​9​b​-​m​a​s​t​e​r​?​f​r​o​m​=​l​i​s​t​ing
https://​sklep​.medi​kon​.pl/​s​t​a​t​y​w​-​f​o​m​e​i​-​m​a​s​t​e​r​-​b​o​o​m​-​510
Moco­wa­nie teł: https://​sklep​.medi​kon​.pl/​f​o​m​e​i​-​z​e​s​t​a​w​-​p​o​d​w​i​e​s​z​e​n​i​a​-​4​-​t​e​l​-​b​-4w
Tło: https://sklep.medikon.pl/tlo-papierowe-fomei‑2–72x11m-arctic-white

W stu­dio pozo­wa­ła: Wero­ni­ka Sochacz https://​www​.insta​gram​.com/​w​e​r​o​n​i​k​a​s​o​c​h​a​cz/
Wizaż i fry­zu­rę super przy­go­to­wa­ły dziew­czy­ny z Master Look: https://​www​.face​bo​ok​.com/​m​a​s​t​e​r​l​o​o​k​.​m​a​s​t​er/

Top