Mikrofon pojemnościowy Saramonic SR-MV2000 ze złączem USB do podcastów

Mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SR-MV2000 ze złą­czem USB to urzą­dze­nie, któ­re powsta­ło z myślą o pod­ca­stach, kon­fe­ren­cjach, wywia­dach, stre­amach z gier lub trans­mi­sjach na żywo. Spraw­dzi się wszę­dzie tam, gdzie musi być Cię sły­chać gło­śno i wyraź­nie, przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści nagry­wa­ne­go lub prze­sy­ła­ne­go dźwię­ku. Zapre­zen­tuj się z naj­lep­szej stro­ny pod­czas spo­tkań na Sky­pie i Zoo­mie, zapo­mi­na­jąc o szu­mach, trza­skach i zakłó­ce­niach. Reali­zuj pro­fe­sjo­nal­ne audy­cje w domo­wych warun­kach i reje­struj wszyst­kie pomy­sły na nowe pio­sen­ki, bez tra­ce­nia cza­su na usta­wia­nie sprzę­tu. Mikro­fon szyb­ko i wygod­nie pod­łą­czysz do kom­pu­te­ra, table­tu lub smart­fo­na wypo­sa­żo­ne­go w gniaz­da USB lub USB‑C. O try­bie pra­cy poin­for­mu­je Cię czy­tel­ny wie­lo­ko­lo­ro­wy wskaź­nik LED, a nie­zbęd­ne usta­wie­nia skon­fi­gu­ru­jesz za pomo­cą ergo­no­micz­nych pokrę­teł, z wbu­do­wa­ny­mi przy­ci­ska­mi. Mikro­fon wypo­sa­żo­no rów­nież we wzmac­niacz, dzię­ki cze­mu pod­łą­czysz do nie­go słu­chaw­ki pozwa­la­ją­ce kon­tro­lo­wać nagry­wa­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym. Bez tru­du zain­sta­lu­jesz go na dołą­czo­nej do zesta­wu pod­staw­ce na biur­ko lub przy­krę­cisz do pro­fe­sjo­nal­ne­go sta­ty­wu. Dzię­ki wygod­nej regu­la­cji kąta usta­wie­nia mikro­fo­nu w zakre­sie 360° ide­al­nie dopa­su­jesz urzą­dze­nie do swo­ich potrzeb. Mikro­fon Sara­mo­nic SR-MTV500 to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby spraw­dzić się w roli pod­ca­ste­ra i stwo­rzyć pro­fe­sjo­nal­ne audy­cje poświę­co­ne waż­nym tema­tom, któ­ry­mi chcesz dzie­lić się ze światem!

Saramonic-SR-MV2000

Główne cechy mikrofonu pojemnościowego Saramonic SR-MV2000 ze złączem USB do podcastów

 • mikro­fon kardioidalny
 • pro­fe­sjo­nal­na jakość nagrań
 • wszech­stron­ne zastosowanie
 • moż­li­wość insta­la­cji na pro­fe­sjo­nal­nym sta­ty­wie z gwin­tem 5/8″
 • wie­lo­ko­lo­ro­wy wskaź­nik LED infor­mu­ją­cy o try­bie pracy
 • regu­la­cja kąta usta­wie­nia mikro­fo­nu w zakre­sie 360°
 • wbu­do­wa­ny wzmac­niacz słuchawkowy
 • moni­to­ring nagrań w cza­sie rzeczywistym
 • przy­cisk szyb­kie­go wyciszania

Poznaj moc mikrofonu kardioidalnego

Mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SR-MV2000 ze złą­czem USB do pod­ca­stów to gwa­ran­cja pro­fe­sjo­nal­nych nagrań, któ­re szyb­ko i wygod­nie zapi­szesz na swo­im smart­fo­nie, table­cie lub kom­pu­te­rze. To ide­al­ny wybór, zarów­no gdy nagry­wasz w poje­dyn­kę, ale tak­że pod­czas reali­zo­wa­nia wywia­dów lub audy­cji pro­wa­dzo­nych w więk­szym gro­nie. Ten wyjąt­ko­wy mikro­fon kar­dio­idal­ny pozwo­li zare­je­stro­wać kry­sta­licz­nie czy­sty dźwięk docho­dzą­cy do urzą­dze­nia na wprost, niwe­lu­jąc jed­no­cze­śnie nie­po­żą­da­ne odgło­sy z tła.

Wygodna obsługa

Korzy­sta­jąc z mikro­fo­nu Sara­mo­nic SR-MV2000 nie musisz się­gać po mik­ser, aby usta­wić opty­mal­ną gło­śność odsłu­chu lub dosto­so­wać wzmoc­nie­nie sygna­łu (“gain”) do swo­ich potrzeb. Na obu­do­wie umiesz­czo­no ergo­no­micz­ne pokrę­tła, z wbu­do­wa­ny­mi przy­ci­ska­mi, któ­re pozwa­la­ją wygod­nie usta­wić para­me­try nagry­wa­nia. Dzię­ki czy­tel­ne­mu wskaź­ni­ko­wi LED jeden rzut oka wystar­czy, aby zorien­to­wać się, z jakich usta­wień w danym momen­cie korzy­sta mikrofon. 

Wyjątkowy design

Jeśli oglą­dasz stre­amy gier, vlo­gi, trans­mi­sje reali­zo­wa­ne przez youtu­be­rów lub pod­ca­sty publi­ko­wa­ne na YouTu­be razem z mate­ria­łem wideo, na pew­no nie raz zwróciłeś/aś uwa­gę na desi­gner­skie mikro­fo­ny wpi­su­ją­ce się w kom­po­zy­cję kadru. Pro­fe­sjo­nal­ny, dobrze wyglą­da­ją­cy sprzęt to nie­ja­ko wizy­tów­ka twór­cy! Nie­za­leż­nie od tego, czy mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SR-MV2000 poja­wi się w Two­ich uję­ciach na magne­tycz­nej pod­staw­ce, czy tele­sko­po­wym sta­ty­wie, masz pew­ność, że mato­wa czerń i nowo­cze­sne wzor­nic­two nada­dzą im pro­fe­sjo­nal­ne­go charakteru.

Kontroluj nagrania w czasie rzeczywistym

Mikro­fon Sara­mo­nic SR-MV2000 wypo­sa­żo­no gniaz­do mini Jack 3,5 mm, któ­re umoż­li­wi wygod­ne pod­łą­cze­nie słu­cha­wek. Moni­to­ro­wa­nie nagry­wa­nych wypo­wie­dzi lub par­tii woka­li w cza­sie rze­czy­wi­stym pozwo­li Ci łatwiej wyła­pać błę­dy, prze­ję­zy­cze­nia, pomył­ki i nie­po­żą­da­ne dźwię­ki. Zapew­nij sobie peł­ną kon­tro­lę nad reje­stro­wa­nym mate­ria­łem audio bez koniecz­no­ści inwe­sto­wa­nia w dodat­ko­we urzą­dze­nia. Mikro­fon Sara­mo­nic SR-MV2000 i para słu­cha­wek w zupeł­no­ści wystar­czą, aby wychwy­cić odgło­sy, któ­re nie powin­ny poja­wić się w final­nych nagraniach!

Profesjonalny odsłuch z miksem

Chcesz reali­zo­wać jesz­cze bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ne audy­cje, pod­ca­sty, stre­amy i sesje nagra­nio­we? Sko­rzy­staj z moni­to­rin­gu w try­bie “USB” i zapew­nij sobie stu­dyj­ny odsłuch z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Dzię­ki funk­cji “Play Back” możesz usły­szeć swój nagry­wa­ny głos razem z dodat­ko­wy­mi ścież­ka­mi, taki­mi jak muzy­ka, efek­ty dźwię­ko­we lub audio pocho­dzą­ce z gry, któ­rą stre­amu­jesz. Takie roz­wią­za­nie pozwo­li Ci usły­szeć, jak zabrzmi final­na wer­sja two­rzo­ne­go mate­ria­łu, dzię­ki cze­mu przy­go­tu­jesz go jesz­cze lepiej.

Saramonic-SR-MV2000

Zamień swój smartfon w profesjonalne studio 

Do zesta­wu z mikro­fo­nem pojem­no­ścio­wym Sara­mo­nic SR-MV200 dołą­czo­no kabel USB‑C / USB‑C, któ­ry pozwo­li szyb­ko i wygod­nie pod­łą­czyć urzą­dze­nie do smart­fo­na lub table­tu wypo­sa­żo­ne­go w sto­sow­ny port. Dzię­ki temu pod­czas reali­za­cji wywia­du, pod­ca­stu lub audy­cji nagry­wa­nej w tere­nie, nie musisz mar­twić się o dostęp do kom­pu­te­ra. Wystar­czy urzą­dze­nie mobil­ne z gniaz­dem USB‑C i apli­ka­cja słu­żą­ca do nagry­wa­nia dźwię­ku, aby w dowol­nym miej­scu, szyb­ko i wygod­nie zare­je­stro­wać roz­mo­wę, wypo­wiedź lub dźwię­ki otoczenia. 

Magnetyczna podstawka

Dzię­ki ergo­no­micz­nej kon­struk­cji pod­staw­ki mikro­fon Sara­mo­nic SR-MV2000 zawsze pozo­sta­nie na swo­im miej­scu, zapew­nia­jąc wygod­ne nagry­wa­nie, zarów­no w poje­dyn­kę, jak i pod­czas sesji reali­zo­wa­nych z zapro­szo­ny­mi gość­mi. Regu­la­cja kąta usta­wie­nia w zakre­sie 360° pozwo­li opty­mal­nie dopa­so­wać urzą­dze­nie do warun­ków, w któ­rych reje­stru­jesz dźwięk. Moc­ne magne­sy zapew­nią też jego sta­bil­ne i opty­mal­ne uło­że­nie. A jeśli nagra­nia będą wyma­ga­ły insta­la­cji mikro­fo­nu na sta­ty­wie, pod­staw­kę odłą­czysz w cią­gu jed­nej sekun­dy, nie tra­cąc cza­su na jej odkręcanie.

Podłączasz i nagrywasz

Po wyję­ciu mikro­fo­nu z pudeł­ka potrze­bu­jesz zale­d­wie kil­ku sekund, aby pod­łą­czyć go do smart­fo­na, table­tu lub kom­pu­te­ra i roz­po­cząć nagry­wa­nie. Dzię­ki pro­ste­mu roz­wią­za­niu spod zna­ku “plug & play” nie potrze­bu­jesz pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­stów, aby zapew­nić sobie kry­sta­licz­ną jakość dźwię­ku pod­czas wide­okon­fe­ren­cji, nagry­wa­nia pod­ca­stów, reali­zo­wa­nia wła­snych audy­cji lub stre­amo­wa­nia gier online.

Wygodny montaż na statywie

Prze­strzeń, w któ­rej nagry­wasz, wyma­ga sko­rzy­sta­nia z tele­sko­po­wych sta­ty­wów, uła­twia­ją­cych usta­wie­nie opty­mal­nej pozy­cji mikro­fo­nów? A może szu­kasz spo­so­bu na roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści Two­je­go domo­we­go stu­dia? W zesta­wie z mikro­fo­nem Sara­mo­nic SR-MV2000 znaj­dziesz spe­cjal­ny adap­ter, któ­ry umoż­li­wi pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż urzą­dze­nia na gwin­cie 5/8″. Dzię­ki temu Two­ja prze­strzeń do nagrań może roz­wi­jać się razem z Tobą. Gdy magne­tycz­na pod­staw­ka oka­że się nie­wy­star­cza­ją­ca, po pro­stu się­gnij po sta­tyw, a regu­la­cja kąta usta­wie­nia w w zakre­sie 360° wciąż zapew­ni ide­al­ną pozy­cję mikrofonu.

Wycisz mikrofon jednym przyciskiem

Każ­dy, kto choć raz zapo­mniał wyłą­czyć mikro­fon pod­czas wide­okon­fe­ren­cji lub stre­amu wie, że nie­win­na pomył­ka może dopro­wa­dzić do wie­lu nie­zręcz­no­ści i nie­po­ro­zu­mień. Z mode­lem SR-MV2000 zawsze wiesz, kie­dy urzą­dze­nie reje­stru­je dźwięk. Pokrę­tło “gain” to jed­no­cze­śnie przy­cisk, któ­ry w cią­gu sekun­dy pozwo­li wyci­szyć mikro­fon. Wskaź­nik LED zapa­li się wów­czas na czer­wo­no, a Ty zyskasz peł­ną kon­tro­lę nad tym, co sły­szą Twoi roz­mów­cy lub odbiorcy. 

Specyfikacja

 • model: Mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SR-MV2000 ze złą­czem USB do podcastów
 • cha­rak­te­ry­sty­ka kie­run­ko­wo­ści: kardioidalny
 • pasmo prze­no­sze­nia: 20 — 20.000 Hz
 • prób­ko­wa­nie: 48 kHz
 • bit rate: 24 bit
 • czu­łość: 36 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz 1 Pa)
 • sto­su­nek sygna­łu do szu­mu: 80 dB
 • mak­sy­mal­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go: 120 dB SPL
 • poziom wzmoc­nie­nia sygna­łu: ‑10,5 ~ 39 dB
 • pobór prą­du: 5 V 60 mA
 • wzmac­niacz słuchawkowy: 
  • moc: 130 mW
  • impe­dan­cja wyj­ścio­wa: > 16 Ohm
  • współ­czyn­nik zawar­to­ści har­mo­nicz­nych (THD): 0,01%
  • pasmo prze­no­sze­nia: 15 Hz — 20.000 Hz
  • sto­su­nek sygna­łu do szu­mu: 100 dB
  • poziom wzmoc­nie­nia sygna­łu: 0 ~ 33 dB
 • wyj­ścia:
  • słu­chaw­ko­we — mini Jack 3,5 mm
  • USB‑C
 • wyma­ga­nia sys­te­mo­we: Win­dows 7 lub 10 / Mac OS 10.2 lub wyższy
 • mate­riał: aluminium
 • wymia­ry: 100 x 50,4 x 44 mm
 • waga: 370 g

Zawartość zestawu

 • Mikro­fon pojem­no­ścio­wy Sara­mo­nic SR-MV2000 ze złą­czem USB do podcastów
 • 1 x kabel USB‑C / USB‑A (2m)
 • 1 x kabel USB‑C / USB‑C (2m)
 • adap­ter do moco­wa­nia mikro­fo­nu na sta­ty­wie (z 3/8″ na 5/8″)

CENA KATALOGOWA: 399 PLN

Infor­ma­cja prasowa.

Top