Fotograf jest jednym z wielu…”

Foto­gra­fia, a zwłasz­cza foto­gra­fia komer­cyj­na, zasa­dza się zazwy­czaj na para­dok­sie: na jed­nej sza­li waży się kre­atyw­ność, na dru­giej – licz­ne nie­kie­dy kom­pro­mi­sy wyni­ka­ją­ce z budże­tu pro­duk­cyj­ne­go czy brie­fu. W efek­cie “foto­graf jest jed­nym z wie­lu współ­twór­ców więk­szej cało­ści, wymie­nia­nym obok sty­li­stów, auto­rów fry­zur, mani­kiu­ru, pro­du­cen­tów, mode­lek i mode­li, z dru­giej zaś –nie­za­leż­nym, lub wal­czą­cym o nie­za­leż­ność arty­stą świa­do­mie i kon­se­kwent­nie reali­zu­ją­cym wła­sne zamierzenia.”
Wysta­wa „Foto­graf jest jed­nym z wie­lu” pre­zen­tu­je wybra­ne pro­jek­ty, tak­że wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne, czte­rech fotografów — Paw­ła Fabjańskiego, Karo­la Gry­go­ru­ka, Jac­ka Koło­dziej­skie­go i Łuka­sza Ziętka — zrze­szo­nych w war­szaw­skiej agen­cji SHOOTME

"Fotograf jest jednym z wielu"
“Foto­graf jest jed­nym z wielu”


W czte­rech róż­nych świa­tach poja­wia­ją się te same pyta­nia: Na ile innowacyjność i swo­bo­da wyrażania myśli arty­stycz­nej jest krępowana przez realia rzeczywistości ryn­ko­wej? Czy arty­sta może wpleść swo­je indy­wi­du­al­ne stra­te­gie inte­lek­tu­al­ne i twórcze w dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne na zamówienie? Czy obraz wykre­owa­ny na zle­ce­nie może być tożsamy z tym, który powstał w wyni­ku stra­te­gii zna­nych ze świata sztuki?

Czy arty­sta nie prze­czy sam sobie działając w dwóch światach: komer­cji i sztuki?

Wysta­wie będzie towa­rzy­szy­ła pre­mie­ra zbio­ro­wej książki foto­gra­ficz­nej, prezentującej pra­ce wyżej wymie­nio­nych fotografów.

Pra­ce artystów będą dostępne na sprzedaż.

Wyda­rze­nie jest inau­gar­cją SHOOTME ART.
Sho­ot­me Art powsta­ło jako dział agen­cji foto­gra­ficz­nej SHOOTME, jest plat­for­mą, która ma inspi­ro­wać, infor­mo­wać i roz­po­wszech­niać wie­dzę na temat pol­skiej foto­gra­fii współczesnej.

Arty­ści:
Paweł Fabjański
Karol Grygoruk
Jacek Kołodziejski
Łukasz Ziętek

18 — 20 marzec 2016
LWOWSKA 3, Warszawa

Wer­ni­saż — 18 marzec 18.00
Godzi­ny otwarcia:
19 marzec — 13.00 — 20.00
Finisaż:
20 marzec 17.00 — 22.00

Kura­tor­ki: Kla­ra Czar­niew­ska & Wik­to­ria Michałkiewicz
Sce­no­gra­fia: Anna Łoskie­wicz (Beza Projekt) 

Źró­dło: Mate­ria­ły prasowe

Top