Znamy zdobywcę nagrody Poland National Award

Pol­ski foto­graf Bar­tosz Haduch zdo­był nagro­dę Poland Natio­nal Award, przy­zna­wa­ną w ramach naj­więk­sze­go na świe­cie kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go: Sony World Pho­to­gra­phy Awards.

Okno na Teshima, fot. Bartosz Haduch
The pho­to­graph was taken on the Japa­ne­se island of Teshi­ma. It pic­tu­res a refi­ned fusion of archi­tec­tu­re, natu­re and art.

Pra­ca Hadu­cha „Okno na Teshi­ma” zosta­ła uzna­na przez lokal­ne­go juro­ra za naj­lep­sze poje­dyn­cze zdję­cie autor­stwa pol­skie­go foto­gra­fa zgło­szo­ne w dowol­nej z 10 kate­go­rii otwar­tych konkursu.

Haduch, archi­tekt z Gli­wic miesz­ka­ją­cy obec­nie w Kra­ko­wie, zdo­był apa­rat Sony ILCE7M2K. Dodat­ko­wo jego zwy­cię­skie zdję­cie zosta­nie opu­bli­ko­wa­ne w dorocz­nej księ­dze kon­kur­su Sony World Pho­to­gra­phy Awards, a od 22 kwiet­nia do 8 maja będzie pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016 w lon­dyń­skim Somer­set House. Na eks­po­zy­cji tej będzie tak­że moż­na obej­rzeć nagro­dzo­ne i fina­ło­we zdję­cia z kon­kur­su pro­fe­sjo­nal­ne­go, otwar­te­go i mło­dzie­żo­we­go, jak rów­nież pierw­szą w Euro­pie obszer­ną pre­zen­ta­cję prac lau­re­atów tego­rocz­nej nagro­dy za wybit­ny wkład w foto­gra­fię: chiń­sko-japoń­skie­go mał­żeń­stwa Ron­gRong & inri upra­wia­ją­ce­go foto­gra­fię artystyczną.

Nagro­dzo­ny obraz „Okno na Teshi­ma” to olśnie­wa­ją­ce zdję­cie archi­tek­to­nicz­ne wyko­na­ne na japoń­skiej wyspie Teshima.

— Archi­tek­tu­ra zawsze była moją pasją — komen­tu­je Haduch wygra­ną. — Cie­szy mnie nie tyl­ko jej pro­jek­to­wa­nie, lecz tak­że pisa­nie o niej i uka­zy­wa­nie jej na zdję­ciach. Nagro­da Poland Natio­nal Award w kon­kur­sie Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016 jest dla mnie zaszczytem. 

Śnieżny Central Park z 10 tysięcy stóp, fot. Filip Wolak
It was one of tho­se brisk win­te­ry days in March 2015. Eve­ry­one was alre­ady tired of the long and tough win­ter here in the north east. Ama­zed by how cle­ar the day was I took my Ces­sna abo­ve New Yor­k’s restric­ted air­spa­ce, which gave me a full fre­edom to roam. The winds were quite strong that day with no haze and unli­mi­ted visi­bi­li­ty. With a bit of plan­ning (and luck) I was able to cap­tu­re per­fect sha­dow ali­gn­ment along the ave­nu­es — I had only one chan­ce to cap­tu­re — they were shi­fting fast.

Kolej­ne miej­sca w pol­skiej edy­cji kon­kur­su Natio­nal Award zajęli:

  • II miej­sce — Filip Wolak
  • III miej­sce — Patryk Kuleta

W pro­gra­mie Natio­nal Awards nagra­dza­ne są naj­lep­sze poje­dyn­cze zdję­cia wyko­na­ne przez lokal­nych foto­gra­fów z 60 kra­jów z całe­go świa­ta, od Argen­ty­ny po Austra­lię. Swo­je pra­ce mogą zgła­szać foto­gra­fo­wie o róż­nym pozio­mie umiejętności.

W dniu dzi­siej­szym ogło­szo­no listę zwy­cięz­ców wszyst­kich 60 kon­kur­sów Natio­nal Awards. Nagro­dzo­ne zdję­cia moż­na obej­rzeć na www​.world​pho​to​.org

Modern Cathedrals I, fot. Patryk Kuleta
The ima­ge comes form the ongo­ing iPho­ne series of “Modern Cathe­drals”, it was shot in Sep­tem­ber in Stras­bo­urg and repre­sents Cathe­dra­le Notre Dame de Strasbourg.

Sony World Pho­to­gra­phy Awards to kon­kurs mają­cy na celu wyróż­nie­nie i nagro­dze­nie naj­lep­szych współ­cze­snych zdjęć wyko­na­nych w ubie­głym roku. Udział w nim bio­rą foto­gra­fo­wie o róż­nych umie­jęt­no­ściach. Kon­kurs obej­mu­je czte­ry pod­sta­wo­we kate­go­rie: pro­fe­sjo­nal­ną, otwar­tą, mło­dzie­żo­wą i stu­denc­ką. Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie i nagro­dach moż­na zna­leźć w ser­wi­sie www​.world​pho​to​.org

Źró­dło: Mate­ria­ły pra­so­we Sony

Top