Plecak na drona — Aviator D1 Manfrotto

Dorny sta­ły się codzien­nym narzę­dziem pra­cy wie­lu foto­gra­fów i fil­mow­ców. Pod­cze­pia­ją do nich swo­je kom­pak­to­we apa­ra­ty cyfro­we, bez­lu­ster­kow­ce czy lustrzan­ki albo korzy­sta­ją z takich któ­re zamon­to­wa­li pro­du­cen­ci. W związ­ku z tym, że czę­sto dorny towa­rzy­szą w codzien­nych pra­cach foto-video trze­ba je jakoś trans­por­to­wać. Oczy­wi­ście moż­na to robić w ory­gi­nal­nych pudeł­kach czy skrzy­niach w jakich są sprze­da­wa­ne. Jed­nak z róż­nych powo­dów może oka­zać się to bar­dzo nie­wy­god­nym spo­so­bem do trans­por­tu. Szcze­gól­nie jeśli foto­graf ma dłuż­szą dro­gę do przej­ścia na nogach. W takim wypad­ku z pomo­cą prze­cho­dzą pro­du­cen­ci ple­ca­ków foto­gra­ficz­nych. W jed­nym z Foto­gra­ficz­nych Pro­gra­mów Bez Nazwy Szy­mon Glo­nek testo­wał ple­cak Avia­tor D1 wypro­du­ko­wa­ny przez Man­frot­to. Jest to ple­cak dedy­ko­wa­ny do nastę­pu­ją­cych dro­nów: DJI Phan­tom 1, DJI Phan­tom FC40, DJI Phan­tom 2, DJI Phan­tom 2 Vision, DJI Phan­tom 2 Vision+, DJI Phan­tom 3 Stan­dard, DJI Phan­tom 3 Advan­ced, DJI Phan­tom 3 Pro­fes­sio­nal, serii DJI Phan­tom 4 Pro i podob­nych. Zobacz­cie recenzję.

Top