Press Photo Expo — zaprasza Adam Nurkiewicz

Już 22 stycz­nia 2018 w ponie­dzia­łek od 10 rano roz­pocz­nie się kolej­na edy­cja Press Pho­to Expo.   W tym roku gościem spe­cjal­nym będzie Ali­xan­dra Faz­zi­na, foto­graf­ka z agen­cji NOOR. Po za tym będą wykła­dy min. Bog­da­na Dzi­wor­skie­go, Aga­ty Grzy­bow­skiej, Domi­ni­ka Tro­ja­now­skie­go czy Rober­ta Woź­nia­ka — mówi w roz­mo­wie z Szy­mo­nem Glon­kiem Adam Nur­kie­wicz, foto­graf, orga­ni­za­tor tar­gów.  Jakie jesz­cze atrak­cje cze­ka­ją na odwie­dza­ją­cych? Zobacz­cie video.

 

Top