Jaki rejestrator do nagrywania dźwięku ?

W tym odcin­ku cyklu o akce­so­riach do nagry­wa­nia video oraz dźwię­ku Szy­mon Glo­nek pre­zen­tu­je reje­stra­tor Sara­mo­nic SR-Q2. Bar­dzo waż­ne cechy wyróż­nia­ją­ce to urzą­dze­nie to łatwość obsłu­gi, waga oraz sto­su­nek jakość — cena. Przy oka­zji Szy­mon poka­zu­je też róż­ne akce­so­ria któ­re przy­dat­ne są zawsze.

Top