Canon EOS 80D

Nowa lustrzan­ka Cano­na z tak zwa­nej śred­nio-wyż­szej pół­ki. Poni­żej infor­ma­cja pra­so­wa. Wię­cej wkrót­ce u nas w programie.

Canon pre­zen­tu­je EOS 80D – lustrzan­kę wypo­sa­żo­ną w tech­no­lo­gie i funk­cje, któ­re wspie­ra­ją roz­wój umie­jęt­no­ści w zakre­sie foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia. Apa­rat ofe­ru­je wie­le opcji per­so­na­li­za­cji i pozwa­la foto­gra­fo­wać z dużą szyb­ko­ścią i łatwo­ścią. EOS 80D wyko­rzy­stu­je zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie, w tym 24,2–megapikselową matry­cę CMOS, pro­ce­sor DIGIC 6, nowy sys­tem AF z wszyst­ki­mi 45-punk­ta­mi krzy­żo­wy­mi i umoż­li­wia foto­gra­fo­wa­nie z szyb­ko­ścią 7 kl./s. Dzię­ki temu sta­no­wi wszech­stron­ne narzę­dzie zarów­no do foto­gra­fo­wa­nia, jak i nagry­wa­nia fil­mów w jako­ści Full HD.

EOS 80D pozwa­la uchwy­cić każ­dy szcze­gół foto­gra­fo­wa­ne­go obiek­tu – nie­za­leż­nie od tego czy cho­dzi o doku­men­to­wa­nie wyda­rzeń spor­to­wych czy dzi­kiej przy­ro­dy. Nowa matry­ca zapew­nia wyraź­ne uję­cia i swo­bo­dę kadro­wa­nia. Z kolei sys­tem AF z 45 punk­ta­mi (wszyst­kie krzy­żo­we) w połą­cze­niu z szyb­ko­ścią foto­gra­fo­wa­nia 7 kl./s pomo­że „zamro­zić” akcję z wyso­ką pre­cy­zją. Punk­ty AF zosta­ły pogru­po­wa­ne, ale moż­na tak­że doko­nać indy­wi­du­al­ne­go wybo­ru, co daje lep­szą kon­tro­lę nad kom­po­zy­cją uję­cia, nie­za­leż­nie od tego w któ­rej czę­ści kadru znaj­du­je się foto­gra­fo­wa­ny obiekt. Korzy­sta­jąc z obiek­ty­wów z jasno­ścią f/8, 27 odpo­wied­nio roz­mie­szo­nych punk­tów AF zapew­ni ostrość, nawet w eks­tre­mal­nych sytu­acjach. EOS 80D umoż­li­wia foto­gra­fo­wa­nie w roż­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Lustrzan­ka ofe­ru­je zakres czu­ło­ści ISO 100- 16000 z moż­li­wo­ścią roz­sze­rze­nia do 25600, a sys­tem AF będzie pra­co­wał tak­że przy świe­tle księ­ży­ca (-3EV).Czujnik pomia­ru świa­tła RGB+IR o roz­dziel­czo­ści 7560 pik­se­li wykry­wa zarów­no świa­tło „widzial­ne”, jak i pod­czer­wo­ne, co zapew­nia bar­dziej pre­cy­zyj­ną eks­po­zy­cję. Z kolei dzię­ki funk­cji wykry­wa­nia migo­ta­nia świa­tła flu­ore­scen­cyj­ne­go poziom eks­po­zy­cji pozo­sta­nie sta­ły. Nowy tryb balan­su bie­li z prio­ry­te­tem kolo­ru bia­łe­go pomo­że zre­du­ko­wać wystę­po­wa­nie zbyt cie­płej tonacji.

EOS 80D_2

 

Apa­rat dopa­so­wa­ny do użytkownika

EOS 80D został stwo­rzo­ny, aby zapew­nić użyt­kow­ni­kom wszyst­ko cze­go potrze­bu­ją. Roz­miesz­cze­nie przy­ci­sków uła­twia dostęp do naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych try­bów i usta­wień, z moż­li­wo­ścią dopa­so­wa­nia do indy­wi­du­la­nych pre­fe­ren­cji. Celow­nik Intel­li­gent View­fin­der zapew­nia 100 proc. pokry­cie kadru i pozwa­la wyświe­tlić infor­ma­cje o bie­żą­cych usta­wie­niach. Odchy­la­ny ekran doty­ko­wy Cle­ar View LCD II o wiel­ko­ści 3 cali (7,7 cm) świet­nie spraw­dzi się pod­czas nagry­wa­nia fil­mów, w try­bie Live View czy kie­dy potrzeb­ny będzie szyb­ki dostęp do funkcji.

Roz­bu­do­wa­ne moż­li­wo­ści w zakre­sie filmowania

EOS 80D uła­twia two­rze­nie fil­mów Full HD, zarów­no jeśli nagry­wa­ny jest vlog podróż­ni­czy, jak i film wzo­ro­wa­ny na kino­wej pro­duk­cji. Apa­rat został wypo­sa­żo­ny w tech­no­lo­gię Dual Pixel CMOS AF, co zapew­nia dużą pre­cy­zję i pozwa­la na śle­dze­nie punk­tu ostro­ści. Zarów­no czu­łość, jak i szyb­kość dzia­ła­nia AF moż­na z łatwo­ścią Bar­dziej zaawan­so­wa­ni użyt­kow­ni­cy mogą mieć pew­ność, że uzy­ska­ją pro­fe­sjo­nal­ną jakość – wideo nagry­wa­ne jest z szyb­ko­ścią 60p w for­ma­cie MP4 . EOS 80D został wypo­sa­żo­ny w gniaz­da słu­cha­wek i mikro­fo­nu, co pozwa­la na bie­żą­co kontrolować.

EOS 80D_3

 

Roz­bu­do­wa­ne opcje łącz­no­ści, zdal­na kon­tro­la i łatwe udostępnianie

Korzy­sta­jąc z apli­ka­cji Canon Came­ra Con­nect — zain­sta­lo­wa­nej na smart­fo­nie czy table­cie — apa­ra­tem moż­na ste­ro­wać zdal­nie. Dzię­ki Wi-Fi i Dyna­mic NFC pli­ki JPEG w peł­nej roz­dziel­czo­ści moż­na będzie prze­słać na urzą­dze­nia mobil­ne. Do apa­ra­tu moż­na się tak­że pod­łą­czyć i kon­tro­lo­wać go za pośred­nic­twem kom­pu­te­ra, bez koniecz­no­ści wyko­rzy­sta­nia dodat­ko­we­go routera.

Top