Canon PowerShot G7 X Mark II

Canon zapre­zen­to­wał nowy zaawan­so­wa­ny kom­pakt G7 X Mark II. Poni­żej infor­ma­cja pra­so­wa. A u nas wkrót­ce poja­wi się mate­riał video o tym aparacie!

Canon przed­sta­wia Power­Shot G7 X Mark II – zaawan­so­wa­ny apa­rat kom­pak­to­wy, któ­ry ofe­ru­je wyso­ki poziom kon­tro­li i dosko­na­łą jakość każ­de­go uję­cia. Stwo­rzo­ny na bazie uzna­ne­go mode­lu Power­Shot G7 X, nowy apa­rat, jako pierw­szy model Canon został wypo­sa­żo­ny w pro­ce­sor DIGIC 7. Ofe­ru­je tak­że 1‑calową matry­cę CMOS o roz­dziel­czo­ści 20,1 MP i 4,2x zoom optycz­ny. Wszyst­ko to razem spra­wia, że apa­rat two­rzy fil­my i zdję­cia, któ­re war­to poka­zy­wać i dru­ko­wać – bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia dodat­ko­wych fil­trów czy wie­lo­eta­po­wej edycji.

PowerShot G7 X Mark II _2

 

Power­Shot G7 X Mark II łączy ogrom­ne moż­li­wo­ści z kom­pak­to­wą kon­struk­cją, któ­ra jest spój­na z mini­ma­li­stycz­nym desi­gnem, cha­rak­te­ry­stycz­nym dla serii Power­Shot G. Apa­rat zapew­nia wygo­dę obsłu­gi i natych­mia­sto­wy dostęp do naj­po­trzeb­niej­szych usta­wień. Dzię­ki dosko­na­łym ele­men­tom optycz­nym Canon, peł­nej kon­tro­li manu­al­nej i roz­bu­do­wa­nym opcjom łącz­no­ści, Power­Shot G7 X Mark II jest pro­po­zy­cją dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcąc mieć kon­tro­lę nad każ­dym ujęciem.

Moc pro­ce­so­ra DIGIC 7

Pro­ce­sor Canon kolej­nej gene­ra­cji — DIGIC 7 — ofe­ru­je ulep­szo­ne prze­twa­rza­nie obra­zu, szyb­ki AF i tryb seryj­ny – zapis do 8 kl./s w for­ma­cie RAW z mini­mal­nym pozio­mem szu­mów. Aby zapew­nić jesz­cze bar­dziej pre­cy­zyj­ną pra­cę ulep­szo­no tryb wykry­wa­nia obiek­tu, dzię­ki któ­re­mu apa­rat zatrzy­mu­je obiekt w kadrze, nawet gdy kon­trast i nasy­ce­nie są na niskim pozio­mie. Funk­cja Auto Ligh­ting Opti­mi­zer, taka jak w lustrzan­kach EOS, popra­wia kon­trast – zapew­nia natu­ral­ną korek­cję, utrzy­mu­jąc balans mię­dzy jasny­mi i ciem­ny­mi obszarami.

PowerShot G7 X Mark II_3

 

Apa­rat bar­dzo dobrze radzi sobie w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. Dzię­ki połą­cze­niu jasne­go obiek­ty­wu f/1,8–2,8, 1‑calowej matry­cy CMOS i moż­li­wo­ści nowe­go pro­ce­so­ra DIGIC 7 foto­gra­fo­wa­nie sta­nie się moż­li­we w każ­dych warun­kach, nawet przy peł­nym Pod­czas foto­gra­fo­wa­nia w dyna­micz­nym oto­cze­niu, gdzie nie ma cza­su na to, aby odpo­wied­nio się usta­wić, z pomo­cą przy­je­dzie ulep­szo­ny sta­bi­li­za­tor obra­zu z tech­no­lo­gią Dual Sen­sing IS, któ­ra redu­ku­je drga­nia apa­ra­tu i prze­ciw­dzia­ła wpły­wo­wi ruchów cia­ła i rąk na efekt koń­co­wy – ostre i wyraź­ne zdję­cie zro­bio­ne „z ręki”.

Peł­na kon­tro­la i więk­sze moż­li­wo­ści kreatywne

Power­Shot G7 X Mark II posia­da kon­fi­gu­ro­wal­ny pier­ścień regu­la­cji obiek­ty­wu, któ­ry zapew­nia dostęp do naj­waż­niej­szych usta­wień. Para­me­try, takie jak przy­sło­na, czas otwar­cia migaw­ki, ISO, ale tak­że np. ostrość moż­na kon­tro­lo­wać wyko­rzy­stu­jąc jeden z dwóch try­bów – stop­nio­wy lub płyn­ny. Dzię­ki funk­cji wyróż­nie­nia MF (MF peaking) z łatwo­ścią moż­na wybrać punkt ide­al­nej ostro­ści i płyn­nie ste­ro­wać zbli­że­niem za pośred­nic­twem odchy­la­ne­go ekra­nu dotykowego.

Moż­li­wość zapi­su 14-bito­wych pli­ków RAW spra­wia, że nawet naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły i zmia­ny kolo­rów zosta­ną uchwy­co­ne na zdję­ciach. Dzię­ki moż­li­wo­ści wybo­ru sty­lu foto­gra­fo­wa­nia (Pic­tu­res Sty­le), gdzie dostęp­ne są pre­de­fi­nio­wa­ne usta­wie­nia kolo­rów, użyt­kow­nik dobie­ra opty­mal­ne usta­wie­nia dopa­so­wa­ne do kon­kret­nej sce­ny. Sty­le foto­gra­fo­wa­nia moż­na sper­so­na­li­zo­wać i wyko­rzy­sty­wać tak­że z lustrzan­ka­mi serii EOS. Dzię­ki temu zdję­cia mogą zacho­wać wybra­ną stylistykę.

PowerShot G7 X Mark II_4

 

Roz­bu­do­wa­ne funk­cje filmowe

Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją nagry­wać fil­my mogą mieć pew­ność, że Power­Shot G7 X Mark II pozwo­li na zapis wyso­kiej jako­ści wideo Full HD. Peł­na kon­tro­la manu­al­na zapew­nia dostęp do wszyst­kich para­me­trów eks­po­zy­cji. Pro­ce­sor DIGIC 7 poza­wa­la na jesz­cze bar­dziej pre­cy­zyj­ne wykry­wa­nie obiek­tów i uchwy­ci każ­dy szcze­gół: od zmian mimi­ki boha­te­ra aż po nie­ocze­ki­wa­ny ruch. Dyna­micz­na sta­bi­li­za­cja obra­zu pra­cu­je auto­ma­tycz­nie, aby zni­we­lo­wać poru­sze­nia apa­ra­tu w pię­ciu osiach. Dzię­ki temu fil­my są sta­bil­ne a hory­zont pro­sty, nawet pod­czas nagry­wa­nia w ruchu czy z wyko­rzy­sta­niem nie­ty­po­wej perspektywy.

Twórz i udostępniaj

Apa­rat ofe­ru­je zróż­ni­co­wa­ne opcje połą­czeń. Dostęp­ny jest dedy­ko­wa­ny przy­cisk Wi-Fi, a za pośred­nic­twem Dyana­mic NFC moż­li­we jest szyb­kie połą­cze­nie z urzą­dze­nia­mi mobil­ny­mi. Rów­nież two­rze­nie kopii zapa­so­wej czy współ­dzie­le­nie pli­ków w chmu­rze jest jesz­cze łatwiej­sze. Dzię­ki auto­ma­tycz­nej syn­chro­ni­za­cji, pli­ki na bie­żą­co archi­wi­zo­wa­ne są onli­ne. Za pośred­nic­twem plat­for­my Canon iri­sta moż­na nie tyl­ko zarzą­dzać swo­imi zdję­cia­mi, ale tak­że two­rzyć gale­rie i udo­stęp­niać je przy­ja­cio­łom. Wbu­do­wa­ny w apa­rat tryb prze­twa­rza­nia pli­ków RAW pomo­że wybrać for­mat wyj­ścio­wy i zapi­sze plik, zacho­wu­jąc ory­gi­nal­ne zdję­cie w peł­nej rozdzielczości.

Top