PermaJet — szeroki wybór papierów dla fotografa

Hob­by­ści foto­gra­fii coraz chęt­niej dru­ku­ją swo­je zdję­cia. Dzię­ki temu, że dostęp­ność dobrej jako­ści dru­ka­rek jak na przy­kład tych EPSO­Na jest coraz więk­sza nie jest to aż tak dro­gie zaję­cie. Przy dru­ko­wa­niu zdjęć już nie ogra­ni­cza­my się tyl­ko do wybo­ru “na błysz­czą­cym czy mato­wym” ale poszu­ku­je­my róż­nych pod­ło­ży. A co za tym idzie coraz wię­cej firm sta­ra się wkraść w nasze łaski. Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi w 2017 roku Paweł Duma odwie­dził sto­isko dys­try­bu­to­ra papie­rów Per­ma­Jet. Dzię­ki temu może­my zoba­czyć jaka jest ich oferta.

Top