Aparaty podwodne — test

Apa­ra­ty pod­wod­ne jest to spe­cjal­na kate­go­ria wśród apa­ra­tów kom­pak­to­wych. Kil­ka lat temu wszy­scy pro­du­cen­ci mie­li przy­naj­mniej jeden taki kom­pakt w swo­jej ofer­cie. Obec­nie nie są one już tak popu­lar­ne, zresz­tą jak wszyst­kie kom­pak­ty. Waż­ną spra­wą o któ­rej musi­my wspo­mnieć pisząc o tych apa­ra­tach jest to, że nie są one tyl­ko wodo­od­por­ne, ale tak­że wstrzą­so­od­por­ne, upad­ko­od­por­ne oraz mro­zo­od­por­ne. A więc nada­ją się na każ­dą wypra­wę o każ­dej porze roku. A jak te apa­ra­ty się spra­wu­ją? Zobacz­cie nasz test. Tym razem testo­wa­li­śmy dwa mode­le — Fuji XP 120 oraz Nikon W 300.

 

Top