Zdjęcia i filmy 4K HDR prawdziwie na projektorach SONY

Hob­by­ści foto­gra­fii od kil­ku lat w swo­ich apa­ra­tach spo­ty­ka­li opcje HDR, póź­niej poja­wi­ły się tele­wi­zo­ry i moni­to­ry pozwa­la­ją­ce wyświe­tlać zdję­cia i fil­my wyko­na­ne w tej tech­no­lo­gii. Wresz­cie poja­wi­ły się tak­że pro­jek­to­ry, któ­re wyświe­tla­ją obra­zy HDR. W mię­dzy cza­sie pro­du­cen­ci dopra­co­wa­li 4K.. No i oczy­wi­ście nastał czas na łącze­nie obu tych tech­no­lo­gii.  Z naszą kame­rą byli­śmy na pol­skiej pre­zen­ta­cji nowych pro­jek­to­rów Sony: VPL-VW260ES, VPL-VW360ES, VPL-VW760ES. Był tam tez nasz kole­ga, redak­tor Mar­cin Bój­ko. Popro­si­li­śmy go o powie­dze­nie kil­ku słów o HDR oraz o tym na czym tak napraw­dę może­my to podzi­wiać ten efekt.

Top