BenQ SW271 — zawartość pudełka

Jako pierw­si w Pol­sce dosta­li­śmy jesz­cze nie otwie­ra­ne pudeł­ko z naj­now­szym moni­to­rem BenQ SW271. Jest to już kolej­ny moni­tor tego pro­du­cen­ta prze­zna­czo­ny do edy­cji zdjęć. Fir­ma BenQ zna­na jest z pro­duk­cji moni­to­rów biu­ro­wych oraz dla gra­czy. Od pew­ne­go cza­su posta­no­wi­ła wejść na bar­dzo wyma­ga­ją­cy rynek moni­to­rów gra­ficz­nych. W tym mate­ria­le zoba­czy­cie co otrzy­mu­je­cie od pro­du­cen­ta kupu­jąc nowy moni­tor w sklepie.

Top