Andrzej “Fetish” Frankowski — fotograf aktu

Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi w naszym stu­dio Mar­cin Bój­ko roz­ma­wiał z Andrze­jem Fran­kow­skim. Foto­graf w inter­ne­cie zana­ny pod nic­kiem “Fetish“na tar­gach w 2016 roku pre­zen­to­wał swój album pod tytu­łem “Kobie­ty”. W roz­mo­wie bar­dzo moc­no foto­graf pod­kre­ślał, że zale­ża­ło mu na poka­za­niu kobiet, nie mode­lek, nie wyre­ży­se­ro­wa­nych sytu­acji, tyl­ko praw­dzi­wych emo­cji poka­zy­wa­nych przez praw­dzi­we kobie­ty. Mar­cin Bój­ko dopy­ty­wał też o pra­cę ze świa­tłem, o ilość post­pro­duk­cji jaka jest w zdję­ciach? Zobacz­cie video i poznaj­cie jakie pada­ły odpowiedzi.

Top