Panasonic LUMIXVARIO 12–60 POWER O.I.S. — uniwersalny obiektyw do zdjęć

Pana­so­nic poka­zał nowy obiek­tyw do bez­lu­ster­kow­ców Mikro Czte­ry Trze­cie. Szcze­gó­ły poni­żej w infor­ma­cji prasowej.

Obiek­tyw Pana­so­nic G VARIO 12–60 mm (odpo­wied­nik 24–120 mm w apa­ra­cie 35 mm) jest uni­wer­sal­ny i wytrzy­ma­ły, a przy tym ma bar­dzo dobre para­me­try. Jest on opar­ty na stan­dar­dzie Mikro Czte­ry Trze­cie i umoż­li­wia mak­sy­mal­ne otwar­cie przy­sło­ny F3,5 przy uję­ciu pano­ra­micz­nym oraz F5,6 przy naj­dłuż­szej ogni­sko­wej. Jest też wypo­sa­żo­ny w sys­tem optycz­nej sta­bi­li­za­cji obra­zu Pana­so­nic POWER O.I.S.

Obiek­tyw ten dosko­na­le spraw­dza się w róż­nych warun­kach oto­cze­nia i pozwa­la spraw­nie zare­je­stro­wać każ­dą nie­spo­dzie­wa­ną sytu­ację, w jakiej znaj­dzie się użyt­kow­nik apa­ra­tu.  Dzię­ki kom­pak­to­wym roz­mia­rom nowy LUMIXVARIO ide­al­nie nada­je się do codzien­ne­go foto­gra­fo­wa­nia w domu i w podróży.
W sys­te­mie optycz­nym, zło­żo­nym z 11 ele­men­tów w 9 gru­pach, zasto­so­wa­no trzy soczew­ki asfe­rycz­ne i jeden ele­ment ED (bar­dzo niska dys­per­sja), co pozwa­la unik­nąć znie­kształ­ceń i zapew­nia impo­nu­ją­cą jakość zdjęć. Wie­lo­war­stwo­wa powło­ka ele­men­tów optycz­nych ogra­ni­cza wystę­po­wa­nie efek­tów poświa­ty i flar, zwięk­sza­jąc jakość zdjęć i umoż­li­wia­jąc uzy­ska­nie jak naj­lep­szych rezul­ta­tów — nawet przy inten­syw­nym oświe­tle­niu słonecznym.
Sie­dem list­ków przy­sło­ny nada­je jej okrą­gły kształt. Zapew­nia to atrak­cyj­ny efekt roz­my­cia w nie­ostrych obsza­rach zdjęcia.

W celu uzy­ska­nia opty­mal­nych efek­tów dzia­ła­nia auto­fo­ku­su przy zdję­ciach wyko­ny­wa­nych w krót­kich odstę­pach cza­su i korzy­sta­niu z try­bu 4K w obiek­ty­wie zasto­so­wa­no wewnętrz­ny napęd ostrze­nia z sil­ni­kiem kro­ko­wym, dzia­ła­ją­cy z szyb­ko­ścią do 240 kla­tek na sekun­dę.  Gwa­ran­tu­je to płyn­ną i bez­gło­śną pra­cę szyb­kie­go i pre­cy­zyj­ne­go auto­fo­ku­su opar­te­go na kontraście.

Panasonic LUMIX G VARIO 12–60 POWER O.I.S.
H‑FS12060

Uni­wer­sal­ny zakres zoo­mu 5x od 24 do 120 mm (odpo­wied­nik apa­ra­tu 35 mm) umoż­li­wia reje­stro­wa­nie róż­nych ujęć — od kra­jo­bra­zów po por­tre­ty — z dużą ilo­ścią deta­li. Funk­cja powięk­sza­nia 0,54x pozwa­la uzy­skać pre­cy­zyj­ne zbli­że­nia w try­bie makro (w porów­na­niu z peł­nym kadrem).
Zin­te­gro­wa­ny układ optycz­nej sta­bi­li­za­cji obra­zu POWER O.I.S. sku­tecz­nie kom­pen­su­je ewen­tu­al­ne drgnię­cia ręki i uła­twia foto­gra­fo­wa­nie w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. Obiek­tyw współ­pra­cu­je tak­że z sys­te­mem Dual I.S., o ile zosta­nie zamon­to­wa­ny w kom­pa­ty­bil­nym apa­ra­cie Pana­so­nic LUMIX G, takim jak GX8.

Nowy obiek­tyw LUMIX G z bry­zgo- i pyłosz­czel­ną obu­do­wą umoż­li­wia pra­cę aktyw­nym foto­gra­fom nawet przy złej pogo­dzie i nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach oto­cze­nia. Naj­now­szy model obiek­ty­wu z zoo­mem jest wypo­sa­żo­ny w bagnet LUMIXVARIO, ze smu­kłą meta­li­zo­wa­ną obu­do­wą w kolo­rze czar­nym, pasu­je do sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów LUMIX G wyróż­nia­ją­cych się uni­ka­to­wym stylem.

Obiek­tyw ten roz­sze­rza kre­atyw­ne moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­ne przez stan­dar­do­we obiek­ty­wy 14–42 mm dołą­cza­ne do apa­ra­tów Pana­so­nic, ofe­ru­jąc foto­ama­to­rom jesz­cze wię­cej opcji pod­czas reje­stro­wa­nia ujęć pano­ra­micz­nych i zbliżeń.
Obiek­tyw jest dostęp­ny z nastę­pu­ją­cy­mi mode­la­mi apa­ra­tów: LUMIX GH4R, LUMIX GH4, LUMIX GX8, LUMIX G7/70 oraz LUMIX G6 w ramach M‑kit.

Top