Finaliści Sony World Photography Awards 2016

Byłam poru­szo­na pozio­mem pasji i zaan­ga­żo­wa­nia uka­zy­wa­ny­mi spo­łe­czeń­stwu przez auto­rów tych prac” — Domi­ni­que Gre­en, prze­wod­ni­czą­ca jury kate­go­rii dokumentalnych.

Ogło­szo­no fina­li­stów w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nej, otwar­tej i mło­dzie­żo­wej Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016 — naj­więk­sze­go na świe­cie kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go, orga­ni­zo­wa­ne­go przez World Pho­to­gra­phy Organisation.

Fot. Petr Antonov
The church of the Holy Trin­ty in the vil­la­ge of Mary­ino, Lenin­grad region. The church was built in 1831 and clo­sed down in 1936. Rus­sia, 2015

Lista tego­rocz­nych fina­li­stów ma praw­dzi­wie mię­dzy­na­ro­do­wy cha­rak­ter: zna­la­zło się na niej ponad 270 foto­gra­fów z rekor­do­wej w histo­rii impre­zy licz­by kra­jów: bli­sko 60. Uwa­gę zwra­ca też znacz­nie więk­sza licz­ba zgło­szeń na kon­kurs pro­fe­sjo­nal­ny — było ich o 45% wię­cej niż w roku 2015.

W kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nej, otwar­tej i mło­dzie­żo­wej zgło­szo­no łącz­nie rekor­do­wo licz­bę 230 103 zdjęć ze 186 kra­jów. Suma­rycz­na licz­ba zgło­szeń w całej histo­rii Sony World Pho­to­gra­phy Awards prze­kro­czy­ła już milion. Potwier­dza to, że kon­kurs nale­ży do naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych i opi­nio­twór­czych imprez tego typu na świecie.

Aby wyróż­nić i nagro­dzić naj­lep­sze zdję­cia wyko­na­ne w 2015 roku, Hono­ro­wy Komi­tet Sędziow­ski pod prze­wod­nic­twem Domi­ni­que Gre­en (kon­sul­tant­ki z Wiel­kiej Bry­ta­nii) oraz Sue Ste­ward (autor­ki ksią­żek i kura­tor­ki wystaw z Wiel­kiej Bry­ta­nii) doko­nał wybo­ru wyjąt­ko­wych prac zarów­no rodzą­cych się talen­tów, jak i doświad­czo­nych foto­gra­fów ze wszyst­kich zakąt­ków globu.

Fot. Fauzan Ijazah
Asiah Kha­tu (22), a Rohin­gya refu­gee from Myan­mar, at a tem­po­ra­ry shel­ter in Bay­eun, East Aceh, Indo­ne­sia.
On May 20th 2015, aro­und 400 refu­ge­es and asy­lum-seekers stran­ded at sea for mon­ths were rescu­ed by Indo­ne­sian Fisher­man in Julok, Aceh pro­vin­ce, Indonesia.

Juro­rzy pod­kre­śla­ją ory­gi­nal­ność fina­ło­wych zdjęć i pły­ną­cą z nich empa­tię. Wśród tysię­cy zgło­szeń uwa­gę sędziów zwró­ci­ły też pra­ce uka­zu­ją­ce intym­ność i pry­wat­ność w sub­tel­ny, deli­kat­ny spo­sób; waż­ne wyda­rze­nia z nagłów­ków wia­do­mo­ści, od kon­flik­tu na Ukra­inie po rze­sze uchodź­ców szu­ka­ją­cych w Euro­pie lep­sze­go życia; czy wresz­cie zdję­cia powsta­łe z uży­ciem nowych tech­no­lo­gii: dro­nów i foto­gra­fii podwodnej.

Na liście tego­rocz­nych fina­li­stów figu­ru­ją nazwi­ska zna­ne z poprzed­nich edy­cji kon­kur­su: Chri­stian Aslund (Szwe­cja, lau­re­at z 2013 r.); Ed Kashi (USA, fina­li­sta z 2013 r.); David Chan­cel­lor (Wiel­ka Bry­ta­nia, fina­li­sta z 2011 r. i zdo­byw­ca 2. miej­sca w 2012 r.); Espen Rasmus­sen (Nor­we­gia, fina­li­sta z 2010 i 2011 r.); Jona­than Carva­jal (Kolum­bia, fina­li­sta z 2015 r.); Julia Ful­ler­ton-Bat­ten (Wiel­ka Bry­ta­nia, fina­list­ka z 2015 r.); Ruben Sal­ga­do Escu­de­ro (Hisz­pa­nia, zwy­cięz­ca z 2015 r.) oraz Fan Li (Chi­ny, zwy­cięz­ca z 2015 r.).

Fot. Patrick Willocq
For the Ekon­das pyg­mies in the Demo­cra­tic Repu­blic of Con­go, the most impor­tant moment in the life of a woman is the birth of her first child. The young mother is cal­led walé (pri­mi­pa­ro­us nur­sing mother). A walè car­ries both respon­si­bi­li­ties and sta­tus: she returns to her parents, whe­re she rema­ins sec­lu­ded for a period of 2 to 5 years, and must adhe­re to seve­ral strict tabo­os during this time. The ritu­al is high­ly com­pe­ti­ti­ve, as it’s abo­ut having more pre­sti­ge and power than other walé, so she takes on a nick­na­me to dif­fe­ren­tia­te her­self from rivals. Eve­ry day the young woman enga­ges in an ela­bo­ra­te beau­ti­fi­ca­tion ritu­al to draw atten­tion to her­self. She spre­ads a red pre­pa­ra­tion, a mixtu­re of powder of ngo­la wood with palm oil, over her own body. The sophi­sti­ca­ted hair­sty­les, made of a mud like paste, a mixtu­re of ashes from bopo­ko­lo­ko leaves and palm oil, are yet ano­ther way for walé to flaunt the­ir uni­qu­eness. Actres­ses act and sta­ge appearance.

Peł­ną listę fina­li­stów we wszyst­kich kate­go­riach zamiesz­czo­no poniżej.

— Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z wybo­rów doko­na­nych przez juro­rów tego­rocz­nej edy­cji — mówi Scott Gray, dyrek­tor gene­ral­ny World Pho­to­gra­phy Orga­ni­sa­tion i orga­ni­za­tor kon­kur­su. — Mimo wzro­stu licz­by uczest­ni­ków i zdjęć, a w kon­se­kwen­cji więk­szej ilo­ści pra­cy nad oce­ną, w tego­rocz­nych zgło­sze­niach domi­no­wa­ły poru­sza­ją­ce obra­zy z tra­dy­cyj­nie moc­nych kate­go­rii: doku­men­tu spo­łecz­ne­go oraz sztu­ki i foto­gra­fii kon­cep­tu­al­nej. To wspa­nia­łe, że foto­gra­fia może się cecho­wać tak dużym bogactwem.

Fina­li­ści w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych będą teraz rywa­li­zo­wać o nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 25 000 dola­rów, a tak­że o nagro­dę L’Iris d’Or i tytuł Foto­gra­fa Roku. Zdo­byw­ca tej nagro­dy, zwy­cięz­cy w poszcze­gól­nych kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych, zwy­cięz­cy kate­go­rii mło­dzie­żo­wej i kon­kur­su stu­denc­kie­go oraz zdo­byw­ca tytu­łu Foto­gra­fa Roku w kate­go­rii otwar­tej (któ­ry otrzy­ma nagro­dę w wyso­ko­ści 5000 dola­rów), zosta­ną ogło­sze­ni w Lon­dy­nie w cza­sie fina­ło­wej gali Sony World Pho­to­gra­phy Awards w czwar­tek 21 kwiet­nia. Wszy­scy zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją tak­że naj­now­szy cyfro­wy sprzęt foto­gra­ficz­ny fir­my Sony.

Cloud Flamingo, fot. Steiner Wang
Copy­ri­ght: Ste­iner Wang, Taj­wan, kate­go­ria otwar­ta: Natu­ra i dzi­ka przy­ro­da, 2016

Zwy­cię­skie foto­gra­fie — a tak­że pra­ce fina­li­stów — będą wysta­wio­ne w lon­dyń­skim Somer­set House w dniach od 22 kwiet­nia do 8 maja, a tak­że opu­bli­ko­wa­ne w albu­mie pod­su­mo­wu­ją­cym tego­rocz­ną edy­cję kon­kur­su. Bile­ty wstę­pu na wysta­wę moż­na rezer­wo­wać pod adre­sem world​pho​to​.org/​2​0​1​6​e​x​h​i​b​i​t​ion

Na wysta­wie będzie ponad­to moż­na zoba­czyć pierw­szą w Euro­pie obszer­ną pre­zen­ta­cję prac lau­re­atów tego­rocz­nej nagro­dy za wybit­ny wkład w foto­gra­fię: chiń­sko-japoń­skie­go mał­żeń­stwa­Ron­gRong & inri upra­wia­ją­ce­go foto­gra­fię arty­stycz­ną. Ron­gRong (Chi­ny) & inri (Japo­nia) wywar­li duży wpływ na całą współ­cze­sną foto­gra­fię w Azji, a ich dro­ga arty­stycz­na cie­szy się uzna­niem kry­ty­ków. Zwie­dza­ją­cy będą mogli obej­rzeć mię­dzy inny­mi zdję­cia z nowej, wyso­ko oce­nia­nej serii Tsu­ma­ri Sto­ry.

 • Na kon­kurs Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016 zgło­szo­no ogó­łem 230 103 obra­zy: 127 098 w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych, 95 541 w kate­go­riach otwar­tych i 7464 w kon­kur­sie dla młodzieży.
 • Do ubie­gło­rocz­ne­go kon­kur­su zgło­szo­no 173 444 prace.
 • Łącz­na licz­ba zgło­szeń na wszyst­kie edy­cje kon­kur­su: 1 097 012
The tourists and the pelicans, fot. Elie Kauffmann
Copy­ri­ght: Elie Kauf­f­mann, Fran­cja, kate­go­ria otwar­ta: Ludzie, 2016

Sony World Pho­to­gra­phy Awards: nad­cho­dzą­ce wydarzenia

 • 1 mar­ca — ogło­sze­nie fina­li­stów pro­gra­mu uni­wer­sy­tec­kie­go Stu­dent Focus
 • 15 mar­ca — ogło­sze­nie zwy­cięz­ców kon­kur­su Natio­nal Award (naj­lep­sze poje­dyn­cze zdję­cie zro­bio­ne przez foto­gra­fa z dane­go kra­ju — udział bio­rą uczest­ni­cy z 60 krajów)
 • 29 mar­ca — ogło­sze­nie zwy­cięz­ców w kate­go­riach otwar­tej i młodzieżowej
 • 21 kwiet­nia — ogło­sze­nie zdo­byw­ców tytu­łu Foto­gra­fa Roku w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nej, otwar­tej i mło­dzie­żo­wej oraz zwy­cięz­ców w kate­go­rii profesjonalnej
 • 22 kwiet­nia — 8 maja — wysta­wa w lon­dyń­skim Somer­set House

Juro­rzy edy­cji 2016
Pra­ce zgło­szo­ne na kon­kurs pro­fe­sjo­nal­ny Sony World Pho­to­gra­phy Awards oce­nia Hono­ro­wy Komi­tet Sędziowski.

Zdję­cia nade­sła­ne na kon­kur­sy otwar­ty, mło­dzie­żo­wy, Natio­nal Awards i stu­denc­ki są oce­nia­ne przez oddziel­ne zespo­ły sędziów zło­żo­ne ze spe­cja­li­stów z branży.

Kon­kurs profesjonalny 

Jury kate­go­rii „Sztu­ka” (Archi­tek­tu­ra, Foto­gra­fia kon­cep­tu­al­na, Insce­ni­za­cja, Kra­jo­braz, Mar­twa natu­ra, Por­tret, Z ukrycia)

 • Sue Ste­ward (prze­wod­ni­czą­ca), autor­ka ksią­żek i kura­tor­ka wystaw foto­gra­ficz­nych (Wiel­ka Brytania)
 • Karen Knorr, foto­gra­fik i pro­fe­sor Uni­ver­si­ty for the Cre­ati­ve Arts (USA/Wielka Brytania)
 • Jean Jacqu­es Naudet, prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu redak­cyj­ne­go maga­zy­nu L’Oeil de la Pho­to­gra­phie (Fran­cja)
 • Mari­ko Takeu­chi, kry­tyk foto­gra­fii, kura­tor i pro­fe­sor wizy­tu­ją­cy Uni­wer­sy­te­tu Sztu­ki i Wzor­nic­twa w Kio­to (Japo­nia)

Jury kate­go­rii „Foto­gra­fia doku­men­tal­na” (Kam­pa­nia rekla­mo­wa, Ludzie, Sport, Śro­do­wi­sko, Wyda­rze­nia bie­żą­ce, Życie codzienne)

 • Domi­ni­que Gre­en (prze­wod­ni­czą­ca), kon­sul­tant­ka (Wiel­ka Brytania)
 • Emma Lynch, foto­edy­tor stro­ny inter­ne­to­wej BBC Glo­bal News (Wiel­ka Brytania)
 • Julien Jour­des, współ­za­ło­ży­ciel i dyrek­tor wyko­naw­czy ser­wi­su Blink​.la (USA)
 • Fio­na Rogers, mene­dżer ds. roz­wo­ju glo­bal­ne­go w agen­cji Magnum Pho­tos (Wiel­ka Brytania)

Kon­kurs otwarty

 • Jael Mar­sch­ner (prze­wod­ni­czą­cy), były foto­edy­tor w fir­mie Time Out w maga­zy­nie Sun­day Times Tra­vel (Wiel­ka Brytania)
Open air, fot. Karolis Janulis
Copy­ri­ght: Karo­lis Janu­lis, Litwa, kate­go­ria otwar­ta: Ludzie, 2016

 

FINALIŚCI

KATEGORIE PROFESJONALNE

Foto­gra­fo­wie nad­sy­ła­li serie od 3 do 10 zdjęć w jed­nej z czter­na­stu wymie­nio­nych niżej kate­go­rii. Sędzio­wie mie­li wybrać spo­śród uczest­ni­ków gru­pę do 10 fina­li­stów. Lista foto­gra­fów jest upo­rząd­ko­wa­na alfabetycznie.

Archi­tek­tu­ra

 • Petr Anto­nov, Rosja
 • Jona­than Carva­jal, Kolumbia
 • Wer­ner Elmer, Austria
 • Amélie Labo­ur­det­te, Francja
 • Paul Störm, Australia
 • Jona­than Tan, Singapur
 • Hui Zhang, Chiny
 • Ste­phan Zir­wes, Niemcy

Z ukry­cia

 • Vale­rio Bispu­ri, Włochy
 • Yvon­ne Bran­dwijk, Holandia
 • Gian­car­lo Cerau­do, Włochy
 • Liu Chen­gliang, Chiny
 • Fan Li, Chiny
 • Nick Ng, Malezja
 • Ale­xan­dre Pru­vost, Francja
 • Andrea Ros­sa­to, Włochy
 • Kir­stin Schmitt, Niemcy
 • Con­stan­ti­nos Xeno­ulis, Grecja
Fot. Stephan Zirwes
The Pools series is a stu­dy of water, one of the most pre­cio­us reso­ur­ces for life on our pla­net. The arti­stic appro­ach of pho­to­gra­pher Ste­phan Zir­wes is to show how the impor­tant reso­ur­ce is in con­trast betwe­en being the con­sum­ma­te loca­tion for enter­ta­in­ment and the incre­di­ble waste of drin­king water “not only for being used in pri­va­te pools but also the trend to pri­va­ti­se what is a public asset and use it for com­mer­cial reasons. Public pools can still be a sym­bol for the impor­tan­ce that water sho­uld be free acces­si­ble to eve­ry­one. The cle­an for­mal lan­gu­age and the sim­ple design of the pic­tu­res focus our inte­rest on this new­swor­thy issue with ele­gan­ce and almost play­ful. A deep dive into the blue as Zir­wes copied parts of the ori­gi­nal pool tiles and enlar­ged them in a sim­ple, visi­ble way to cre­ate a kind of mount in patterns.

Foto­gra­fia konceptualna

 • Ale­jan­dro Bel­tran, Wenezuela
 • Simon Brann Thor­pe, Wiel­ka Brytania
 • Kate Davis, Wiel­ka Brytania
 • Vla­di­mir Fru­min, USA
 • Bar­ba­ros Kay­an, Turcja
 • Julien Mau­ve, Francja
 • Poya Rais­si, Iran
 • Law­ren­ce Sumu­long, Filipiny
 • Manu­el Vela­squ­ez Tobar, Honduras

Kra­jo­braz

 • Maoy­uan Cui, Chiny
 • Peter Franck, Niemcy
 • Max Kni­ght, Wiel­ka Brytania
 • Maro­esj­ka Lavi­gne, Belgia
 • Aurélien Maréchal, Francja
 • Flo­rian Muel­ler, Niemcy
 • James Reeve, Wiel­ka Brytania
 • Ste­fan Schlumpf, Szwajcaria
 • Pra­kash Singh, Indie
Fot. Andrea Rossato
In the sum­mer holi­days at sea are a time of joy and fun for all ages. If we do not we looked at the dif­fe­rent costu­mes, the sce­nes are the same as always. Some­ti­mes the elder­ly back to be boys, parents make jokes to the chil­dren, often bre­aking social labels, cre­ating new rela­tion­ships. Stop­ping to look at the dif­fe­rent beha­vior of people on a pier is hila­rio­us and often allows you to fre­eze the moments in memory.

Por­tret

 • Dmi­tri Belia­kov, Rosja
 • Mar­cel­lo Bon­fan­ti, Włochy
 • Ruben Sal­ga­do Escu­de­ro, Hiszpania
 • Fau­zan Ija­zah, Indonezja
 • Corin­na Kern, Niemcy
 • Armand Tam­bo­ly, Egipt
 • Patrick Wil­lo­cq, Francja

Insce­ni­za­cja

 • Pier­re Ade­nis, Francja
 • Alber­to Ali­ca­ta, Włochy
 • Juliet­te Blan­chard, Francja
 • Kri­stof­fer Elias­sen, Norwegia
 • Julia Ful­ler­ton-Bat­ten, Wiel­ka Brytania
 • Dina Gold­ste­in, Kanada
 • Pho­to­gra­pher Hal, Japonia
 • Kumi Ogu­ro, Japonia
 • Oana Sto­ian, Rumunia
 • Cri­sti­na Vatiel­li, Włochy
Fot. Marielle Van Uitert
We’ve arri­ved in El Salva­dor to see for our­se­lves the human effects of the vio­len­ce that is rapi­dly making the coun­try the deadliest pla­ce in the world. After a one-year dip in the mur­der rate fol­lo­wing a tru­ce nego­tia­ted betwe­en cri­mi­nal gangs and the govern­ment of Mau­ri­cio Funes in 2012, the kil­lings have spi­ked aga­in this year, with a pro­jec­ted mur­der rate for 91 per 100 tho­usand for 2015. This means near­ly 6000 people will be kil­led this year. Accor­ding to poli­ce sta­ti­stics, so far 2859 people have alre­ady been mur­de­red. Much of El Salva­do­r’s vio­len­ce is attri­bu­ted to gang mem­bers. The pri­so­ners we met are mem­bers of the Mara Salva­tru­cha, or MS13, a trans­na­tio­nal cri­mi­nal gang which ori­gi­na­ted on the stre­ets of Los Ange­les along with its main rival, the Bar­rio 18 gang. Its foun­ders were refu­ge­es from El Salva­do­r’s 12-year civil war, which kil­led over 75,000 people. Under the Clin­ton and Bush admi­ni­stra­tions in the late 90s and ear­ly 2000s Cen­tral Ame­ri­can gang mem­bers were depor­ted back en mas­se to weak post-war nations una­ble to accom­mo­da­te them.t

Mar­twa natura

 • Fran­cja­sco Amo­ro­si­no, Włochy
 • Ilva Beret­ta, Szwecja
 • Kiliii Fish, USA
 • Simo­ne da Lima, Holandia
 • Danie­le Robot­ti, Włochy
 • Julien Roubi­net, Francja
 • Oli­ver Schwarz­wald, Niemcy
 • Hiro­shi Wata­na­be, Japonia
 • Bibia­na Omar Zaj­tai, Hiszpania

Kam­pa­nia reklamowa 

 • Anto­ine Repes­sé, Francja
 • Chri­stian Aslund, Szwecja
 • David Chan­cel­lor, Wiel­ka Brytania
 • Her­nan Chur­ba, Argentyna
 • Giles Clar­ke, Wiel­ka Brytania
 • Rob Gre­go­ry, USA
 • Jet­mir Idri­zi, Kosowo
 • Ed Kashi, USA
Fot. Rob Gregory
The­se ima­ges were cre­ated for the Reha­bi­li­ta­tion Insti­tu­te of Chi­ca­go­’s Adap­ti­ve Sports Pro­gram and the RIC Hor­nets whe­el­cha­ir basket­ball team.

Współ­cze­sność

 • Lau­ra Aggio Cal­don, Włochy
 • Yong An He, Chiny
 • Kevin Fray­er, Kanada
 • Simo­na Ghiz­zo­ni, Włochy
 • Asghar Kham­seh, Iran
 • Fan Li, Chiny
 • Kiki Stre­it­ber­ger, Niemcy
 • Mariel­le Van Uitert, Holandia

Wyda­rze­nia bieżące

 • Andrew Bur­ton, USA
 • Gabrie­le Mica­liz­zi, Włochy
 • Amnon Gut­man, Rumunia
 • Bren­dan Hof­f­man, USA
 • Jason Koxvold, Wiel­ka Brytania
 • Alek­san­dra Kulak, Rosja
 • Andrea and Mag­da Micel­li, Włochy
 • Ales­san­dro Pen­so, Włochy
 • Ange­los Tzort­zi­nis, Grecja
Fot. Patrick Sinkel
If one is thin­king abo­ut coun­tries being suc­cess­ful in boxing, just a few will have Gha­na in mind. But Gha­na pro­du­ced a couple of world cham­pions in boxing — the most famo­us one being Azu­mah Nel­son. The weird fact abo­ut boxing in Gha­na is all world cham­pions are from Bukom, a small neigh­bor­ho­od of Accra. Bukom is a poor sub­urb, most people work as fisher­men. But boxing here has a long tra­di­tion — it is the second natu­re of the people as many say. Hun­dreds of years ago, the Ga-People, an eth­nic gro­up who lives main­ly in Accra, deve­lo­ped the­ir own way of figh­ting. Due to the Bri­tish influ­en­ce during colo­ni­za­tion, the Ga came in touch with boxing. Sin­ce then boxing is the most famo­us sport in Bukom. Nowa­days boxing is much more than a sport, it is a way to esca­pe pover­ty and eve­ry­day pro­blems. Many kids and juve­ni­les dre­am of being a pro­fes­sio­nal boxer in the US or Euro­pe. They fight for the­ir dre­ams, literally.

Życie codzien­ne

 • Jean-Marc Caimi, Włochy
 • Peter Dench, Wiel­ka Brytania
 • San­dra Hoyn, Niemcy
 • Espen Rasmus­sen, Norwegia
 • Tiplea Remus, Rumunia
 • Ste­pha­nie Sinc­la­ir, USA
 • Anton Unit­syn, Rosja

Śro­do­wi­sko naturalne

 • Kevin Fray­er, Kanada
 • Li Feng, Chiny
 • Lucy Nichol­son, Wiel­ka Brytania
 • Ale­xan­der Seme­nov, Rosja
 • Moham­med Yousef, Kuwejt
 • Zhe Zhu, Chiny

Ludzie

 • Ales­san­dro D’An­ge­lo, Włochy
 • Daniel Bere­hu­lak, Australia
 • Deni­se Fel­kin, Wiel­ka Brytania
 • Fran­cja­sco Frat­to, Włochy
 • Kevin Fray­er, Kanada
 • Liz Hin­gley, Wiel­ka Brytania
 • Jor­di Pizar­ro, Hiszpania
 • Filip­po Ven­tu­ri, Włochy

Sport

 • Anto­ine Bruy, Francja
 • Annick Don­kers, Belgia
 • Mat­thias Hangst, Niemcy
 • Micha­el Han­ke, Czechy
 • Jens Juul, Dania
 • Niko­lai Lina­res Lar­sen, Dania
 • Patrick Sin­kel, Niemcy

 

KATEGORIE OTWARTE

Sędzio­wie oce­nia­li poje­dyn­cze zdję­cia zro­bio­ne przez foto­gra­fów o róż­nych umie­jęt­no­ściach — i wybie­ra­li spo­śród nich do 10 zdjęć w każ­dej z kategorii.

Archi­tek­tu­ra

 • Lau­rian Ghi­ni­to­iu, Rumunia
 • Rado­sław Goź­dzie­lew­ski, Polska
 • Atti­la Balogh, Węgry
 • Javad Rooein, Iran
 • Mar­tin Sera­phin, Niemcy
 • Max van Son, Holandia
 • Nils Olof Wen­del, Szwecja
 • Filip Wolak, Polska
 • Zol­tan Kasza, Węgry

Kul­tu­ra i sztuka

 • Kyaw Bo Bo Han, Birma
 • José Alber­to Soto­may­or Jiménez, Peru
 • Amir Hoose­in Kama­li, Iran
 • Swee Choo Oh, Malezja
 • Moham­mad Ponir Hos­sa­in, Bangladesz
 • MD Tanve­er Rohan, Bangladesz
 • Nader Saadal­lah, Egipt
 • Minh Ngo Thanh, Wietnam
 • Kamil Woj­ty­ła, Polska
 • Lon­gxiang Xie, Chiny

Po retu­szu

 • Natha­lie Capi­tan, Szwajcaria
 • Sean­del Edwards, Try­ni­dad i Tobago
 • Sang Kill Kim, Korea Płd.
 • Luca Laghet­ti, Włochy
 • Pedro Diaz Molins, Hiszpania
 • Aslan Nahich, Iran
 • Dan Novak, Niemcy
 • Chri­stian Spreng, Szwajcaria
 • Mic­ka­el Szy­man­ski, Francja
 • Salvo Bom­ba­ra, Włochy

Sła­be światło

 • Theng Sin Chong, Malezja
 • Yior­gos Douka­na­ris, Cypr
 • Vin­cent Fra­scel­lo, USA
 • Ste­fan Lie­ber­mann, Niemcy
 • Lijun Wang, Chiny
 • Sai Aung Main, Birma
 • Egor Niki­fo­rov, Rosja
 • Kei Nomiy­ama, Japonia
 • San­gha­mi­tra Sar­kar, Indie
 • Tino Solo­mon, Wiel­ka Brytania

Natu­ra i dzi­ka przyroda

 • Val­ter Ber­nar­de­schi, Włochy
 • Nick Kon­to­sta­vla­kis, Grecja
 • Eric Made­ja, Szwajcaria
 • Chri­stian Mas­sa­ri, Włochy
 • Andrey Nar­chuk, Rosja
 • Imre Potyó, Węgry
 • Micha­ela Šmído­vá, Czechy
 • Simo­na Tede­sco, Włochy
 • Den­nis Van­der­me­ersch, Belgia
 • Ste­iner Wang, Tajwan

Pano­ra­ma

 • Mau­ri­zio Casu­la, Włochy
 • Daniel Fle­isch­hac­ker, Niemcy
 • Ste­fa­no Guer­ri­ni, Włochy
 • Mar­kus van Hau­ten, Niemcy
 • Dik­ky Oesin, Indo­ne­zja (dwu­krot­nie)
 • Chri­stian Rin­ger, Niemcy
 • Grant Rit­chie, Wiel­ka Brytania
 • Clau­de Roy, Kanada
 • Car­los F. Turien­zo, Hiszpania

Ludzie

 • Karo­lis Janu­lis, Litwa
 • Elie Kauf­f­mann, Francja
 • Miche­le Liber­ti, Włochy
 • Borod­ki­na Mariia, Rosja
 • Ale­xan­dre Mene­ghi­ni, Brazylia
 • Daniel Arranz Moli­ne­ro, Hiszpania
 • Lewis Outing, Wiel­ka Brytania
 • Nikunj Rathod, Indie
 • Marius Vieth, Niemcy

Uśmiech

 • Gul­te­kin Alkurt, Turcja
 • Atif Amin, Afganistan
 • Jay­dip Bhat­ta­cha­rya, Indie
 • Alex Ingle, Wiel­ka Brytania
 • Jack Law­son, Wiel­ka Brytania
 • Kajan Madra­sma­il, Singapur
 • Hen­dra Per­ma­na, Indonezja
 • MD Tanve­er Rohan, Bangladesz
 • Julien Taub, Francja
 • Peter Voss, Niemcy

Uła­mek sekundy

 • Kha­irel Anu­ar Che Ani, Malezja
 • Cha­iy­ot Cha­ny­am, Tajlandia
 • Mark Fuli­na­ra, USA
 • Dmi­try Iva­nov, Rosja
 • Phi­lip Joy­ce, Wiel­ka Brytania
 • Franck Tri­don, Francja
 • Petra Van Borm, Belgia
 • Cheung Yin Fang, Malezja

Podróż

 • Abhi­jit Baner­jee, Indie
 • Tugo Cheng, Hongkong
 • Simo­ne Cmo­on, Szwajcaria
 • Ralph Gräf, Niemcy
 • Lesley Hall, Wiel­ka Brytania
 • Nick Kon­to­sta­vla­kis, Grecja
 • Ana­suya Man­dal, Indie
 • Adria­no Neves, Portugalia
 • Andrej Tar­fi­la, Słowenia
 • Tan Jia Yi, Malezja

 

KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Kon­kurs dla foto­gra­fów do 19. roku życia, w któ­rym rolę juro­rów peł­ni­li człon­ko­wie World Pho­to­gra­phy Organisation.

Kul­tu­ra

 • Zhu Lin Ch’ng, Malezja
 • Sepehr Jam­shi­di Fard, Iran
 • Julia Golu­bov, Kanada
 • Anna Jol­ly, Wiel­ka Brytania
 • Jason Liu, Kanada
 • Leena Mey­ers, Niemcy
 • Rama­dhan Sinc­la­ir, Malezja
 • Zoha­ib Tariq, Pakistan
 • Agung Kri­sna Wiba­wa, Indo­ne­zja (dwu­krot­nie w tej kategorii)

Śro­do­wi­sko naturalne

 • Char­lie Burr, USA
 • Gior­gio Gra­na­ta, Włochy
 • Jiaye Li, Chiny
 • Lake Lewis, USA
 • Kuma­il Rizvi, Pakistan
 • Ana­is Stup­ka, Włochy
 • Micha­el The­odric, Indonezja
 • Eka­te­ri­na Yash­chen­ko, Rosja
 • Hong­bo Zhu, Chiny

Por­tre­ty

 • Wai Lam Cheng, Hongkong
 • Sam Dela­wa­re, USA
 • Ahmed Gaber, Egipt
 • Arno Goetz, USA
 • Tho­mas Hanks, Wiel­ka Brytania
 • Gina Ieno­po­li, USA
 • Shah­zad Khan, Pakistan
 • Iva­na Pejak, Serbia
 • Talia Rudo­fsky, Wiel­ka Brytania
 • Aaliy­ah Sni­der, USA

Źró­dło: Mate­ria­ły pra­so­we Sony

[maxgal­le­ry id=“289”]

Top