Tablet za 1 zł” — promocja na zakup Canona

Canon ogła­sza pro­mo­cję „Tablet za 1 zł”. W ramach akcji, przy zaku­pie w wybra­nych sie­ciach sprze­da­ży pro­fe­sjo­nal­nych lustrza­nek cyfro­wych obję­tych pro­mo­cją, tablet moż­na będzie otrzy­mać za 1 złoty.

Aby wziąć udział w pro­mo­cji należy:

  • w okre­sie od 24 lute­go 2016  r. do 30 kwiet­nia 2016  r. zaku­pić lustrzan­kę obję­tą promocją
  • do 31 maja 2016 r. prze­słać popraw­nie wypeł­nio­ny For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy dostęp­ny na stro­nie www​.canon​.pl/​t​a​b​l​e​t​z​a​1​zl/;
  • dołą­czyć czy­tel­ny skan lub wyraź­ną foto­gra­fię dowo­du zaku­pu wybra­ne­go apa­ra­tu (np. para­gon) oraz skan lub zdję­cie (w kolo­rze) ory­gi­nal­ne­go kodu kre­sko­we­go EAN i nume­ru seryj­ne­go wycię­te­go z opakowania.
Apa­ra­ty Tablet
za 1 zł
EOS 5D Mark III Wacom Pro Medium
EOS 5D S Wacom Pro Medium
EOS 5DS R Wacom Pro Medium
EOS 6D Leno­vo TAB2 A8-50F
EOS 7D Mark II Leno­vo TAB2 A8-50F

 

Sie­ci sprze­da­ży obję­te pro­mo­cją:

Aster / Foto­stra­da  www​.foto​stra​da​.pl

BEIKS www​.beiks​.pl

Cyfro​we​.pl www​.cyfro​we​.pl

Foto­apa­ra­ci­ki www​.foto​apa​ra​ci​ki​.pl

Foto­for­ma www​.foto​for​ma​.pl

Foto-Plus www​.foto​plus​.pl

Opti­ma www​.sklep​fo​to​gra​ficz​ny​.com​.pl/​s​k​lep

PW Digi­tal www​.digi​ta​l24​.pl

Stu­dio­tech www​.stu​dio​tech​.pl

2bis​.pl www​.2bis​.pl

Agi­to www​.agi​to​.pl

Avans​.pl www​.avans​.pl

Elec​tro​.pl www​.elec​tro​.pl

Euro RTV AGD www​.euro​.com​.pl

Foto­jo­ker www​.foto​jo​ker​.pl

Foto­za­ku­py www​.foto​za​ku​py​.pl

JB Mul­ti­me­dia www​.jbmul​ti​me​dia​.pl

KDM-Foto www​.kdm​-foto​.com

Kom­pu­tro­nik www​.kom​pu​tro​nik​.pl

Media Markt www​.media​markt​.pl

Media­expert www.mediaexpert.p

More​le​.net www​.more​le​.net

Notop​stryk​.pl/​V​i​r​t​ual PC www​.notop​stryk​.pl

OleO​le​.pl www​.oleo​le​.pl

Saturn www​.saturn​.pl

X‑kom www.x‑kom.pl

Jeden użyt­kow­nik może nabyć wię­cej niż jeden pro­dukt pro­mo­cyj­ny. W przy­pad­ku udo­ku­men­to­wa­nia wię­cej niż jed­ne­go pro­duk­tu pro­mo­cyj­ne­go na jed­nym dowo­dzie zaku­pu, każ­dy pro­dukt nale­ży zgło­sić poprzez oddziel­ny For­mu­larz Zgłoszeniowy.
Licz­ba pro­duk­tów w obni­żo­nej cenie jest ogra­ni­czo­na — decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz regu­la­min dostęp­ne są na stro­nie: http://​www​.canon​.pl/​t​a​b​l​e​t​z​a​1​zl/

Top