Kon­kur­su Fotograficznego
imie­nia porucz­ni­ka „Reja” z Gru­py Bojo­wej AK „Kry­bar”

Moje zdję­cie z obcho­dów 77. rocz­ni­cy Powsta­nia Warszawskiego”

 

Orga­ni­za­tor, patro­nat, czas trwa­nia Konkursu.

 1. Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su są Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Powsta­nia War­szaw­skie­go 1944 z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Dłu­ga 22, 00‑238 War­sza­wa, zare­je­stro­wa­ne w Sądzie Rejo­no­wym dla m.st. War­sza­wy pod nume­rem KRS 000019953 oraz Fun­da­cja UFF z sie­dzi­bą pod adre­sem al. Soli­dar­no­ści 82; 00–145 Warszawa
 2. Kon­kurs odby­wa się pod patro­na­tem hono­ro­wym Związ­ku Powstań­ców Warszawskich.
 3. Patro­na­mi medial­ny­mi kon­kur­su są kwar­tal­nik Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny Związ­ku Powstań­ców War­szaw­skich „Powsta­niec War­szaw­ski”, por­tal sppw1944​.org oraz kanał YouTu­be „Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy
 4. Każ­dy z Uczest­ni­ków Kon­kur­su przy­stę­pu­jąc do niniej­sze­go Kon­kur­su wyra­ża zgo­dę na posta­no­wie­nia niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, oraz zobo­wią­zu­je się do nich stosować́.
 5. Kon­kurs roz­pocz­nie się w dniu 26 lip­ca 2021 r. i będzie trwał do dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2021 r. włącznie.
 6. Miej­scem wyko­ny­wa­nia kon­kur­so­wych zdjęć są uro­czy­sto­ści i impre­zy towa­rzy­szą­ce obcho­dom 77. Rocz­ni­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go bez ogra­ni­czeń terytorialnych.
 7. Zdję­cia muszą być wyko­na­ne pomię­dzy 26 lip­ca 2021 r. a 2 paź­dzier­ni­ka 2021 r.
 8. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest bezpłatne.
 9. Tema­ty­ka zdjęć powin­na być zwią­za­na z Powsta­niem War­szaw­skim oraz z obcho­da­mi 77. Rocznicy.
 10. Miej­scem i cza­sem wyko­na­nia zdjęć są impre­zy i obcho­dy zwią­za­ne z 77. Rocz­ni­cą Powsta­nia War­szaw­skie­go w ramach cza­so­wych okre­ślo­nych w niniej­szym regulaminie.
 11. Nie będą przyj­mo­wa­ne pra­ce powsta­łe w wyni­ku mon­ta­żu wie­lu zdjęć oraz takie, w któ­rych inge­ren­cja obrób­ki cyfro­wej zna­czą­co zmie­nia treść bądź wygląd zdję­cia w sto­sun­ku do oryginału.
 12. Nie będą przyj­mo­wa­ne pra­ce wyko­na­ne przed i po wyzna­czo­nym terminie.
 13. Zdję­cia zgła­sza­ne na kon­kurs powin­ny być zapi­sa­ne w for­ma­cie JPG.  Plik musi posia­dać ory­gi­nal­ny peł­ny Exiff.
 14. Foto­gra­fie zgła­sza­ne na Kon­kurs nie mogą̨ w żaden spo­sób naru­szać praw osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści dóbr oso­bi­stych osób trze­cich, a tak­że ogól­nie przy­ję­tych norm oby­cza­jo­wych – w szcze­gól­no­ści doty­czy to tre­ści powszech­nie uzna­wa­nych za wul­gar­ne i obraź­li­we, zawie­ra­ją­cych nagość, por­no­gra­fię bądź ero­ty­kę, obsce­nicz­nych, obra­ża­ją­cych uczu­cia innych osób, w tym rów­nież uczu­cia reli­gij­ne, przed­sta­wia­ją­cych prze­moc albo mate­ria­ły o tema­ty­ce rasi­stow­skiej, naru­sza­ją­ce pra­wo do pry­wat­no­ści, zawie­ra­ją­cych mate­ria­ły chro­nio­ne pra­wa­mi wyłącz­ny­mi (np. pra­wa­mi autor­ski­mi) bez zgo­dy uprawnionych.
 15. Wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce same­go Kon­kur­su oraz ewen­tu­al­nych zmian będą publi­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej sppw1944​.org.

 

Warun­ki uczest­nic­twa w Konkursie.

 1. W Kon­kur­sie mogą wziąć udział oso­by peł­no­let­nie posia­da­ją­ce peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, za wyjąt­kiem osób wymie­nio­nych w pkt. 3b Regu­la­mi­nu. Oso­by, któ­re posia­da­ją̨ ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, w tym oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 13 lat, a nie ukoń­czy­ły lat 18, mogą̨ wziąć́ udział w Kon­kur­sie za pisem­ną zgo­dą rodzi­ców, przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go lub opie­ku­na prawnego.
 2. W kon­kur­sie nie mogą wziąć udzia­łu: pra­cow­ni­cy lub człon­ko­wie Zarzą­du Orga­ni­za­to­ra, naj­bliż­si człon­ko­wie rodzin tych osób oraz oso­by, któ­re w jaki­kol­wiek spo­sób bra­ły udział w przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu Konkursu.

Zasa­dy wysy­ła­nia zgłoszeń.

 1. Zdję­cia w for­mie elek­tro­nicz­nej o okre­ślo­nych w pkt. 2e para­me­trach nale­ży prze­słać za pośred­nic­twem stro­ny: foto​1944​.pl
 2. Jeden uczest­nik może zgło­sić od 1 do 5 poje­dyn­czych zdjęć.
 3. Zdję­cia powin­ny zostać opi­sa­ne. Opis umiesz­czo­ny w tre­ści wia­do­mo­ści e‑mail powi­nien zawie­rać nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje: Tytuł, miej­sce i czas wyko­na­nia zdjęcia
 4. Jeże­li zdję­cie przed­sta­wia w zbli­że­niu uczest­ni­ków Powsta­nia War­szaw­skie­go, opis zdję­cia musi obej­mo­wać infor­ma­cję o tych oso­bach (imię, nazwi­sko, pseu­do­nim i/lub oddział powstańczy)
 5. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na wyko­rzy­sta­nie poda­nych infor­ma­cji i swo­ich danych w celach zwią­za­nych z orga­ni­za­cją i prze­pro­wa­dze­niem Kon­kur­su przez organizatorów.
 6. Poza zdję­cia­mi i ich opi­sem Uczest­nik powi­nien podać: swo­je imię i nazwi­sko, datę uro­dze­nia, adres zamiesz­ka­nia, kon­tak­to­wy numer telefonu.
 7. Wysła­nie zgło­sze­nia jest jed­no­znacz­ne z oświad­cze­niem, iż: Uczest­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją wyłącz­ne i nie­ogra­ni­czo­ne w żaden spo­sób pra­wa autor­skie do nade­sła­nych foto­gra­fii oraz że każ­da oso­ba znaj­du­ją­ca się na foto­gra­fii wyra­ża zgo­dę na publicz­ne udo­stęp­nia­nie ich wizerunku
 8. Uczest­nik udzie­la orga­ni­za­to­rom nie­od­płat­nej, nie­ogra­ni­czo­nej tery­to­rial­nie ani cza­so­wo licen­cji na publicz­ne udo­stęp­nia­nie foto­gra­fii przez Orga­ni­za­to­ra oraz Part­ne­rów (z pra­wem sub­li­cen­cji) w wydaw­nic­twach Orga­ni­za­to­rów, w szcze­gól­no­ści na stro­nie sppw1944​.org, www​.youtu​be​.com/​p​r​o​g​r​a​m​b​e​z​n​a​zwy, www​.pro​gram​be​zna​zwy​.pl, w kwar­tal­ni­ku Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny „Powsta­niec War­szaw­ski” na potrze­by reali­za­cji i pro­mo­cji Kon­kur­su, jak rów­nież na wszyst­kie czyn­no­ści koniecz­ne dla udo­stęp­nie­nia zdjęć i reali­za­cji Kon­kur­su, w tym w szcze­gól­no­ści wpro­wa­dza­nia do sie­ci kom­pu­te­ro­wych, Inter­ne­tu, wie­lo­krot­ne utrwa­la­nie i zwie­lo­krot­nia­nie foto­gra­fii każ­dą̨ tech­ni­ką, w tym dru­kar­ską, prze­sy­ła­nie zdję­cia innym pod­mio­tom współ­pra­cu­ją­cym w jakiej­kol­wiek for­mie i jaki­kol­wiek spo­sób, a tak­że na prze­ka­za­nie zdjęć w celu ich oce­ny przez Jury zgod­nie z punk­tem 5 niniej­sze­go Regu­la­mi­nu oraz na przy­go­to­wy­wa­nie na swo­je potrze­by, w szcze­gól­no­ści na obrób­kę redak­cyj­ną i komputerową.
 9. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­wrę­cze­nie nagro­dy z powo­du poda­nia nie­praw­dzi­wych, nie­ak­tu­al­nych danych unie­moż­li­wia­ją­cych kon­takt z Uczestnikiem.
 10. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo wyklu­cze­nia Uczest­ni­ka za dzia­ła­nia nie­zgod­ne z regu­la­mi­nem, łącz­nie z żąda­niem zwro­tu wrę­czo­nej nagrody.
 11. Każ­dy Uczest­nik zga­dza się na nie­od­płat­ne publi­ko­wa­nie zdjęć na łamach kwar­tal­ni­ka „Powsta­niec War­szaw­ski” oraz w wydaw­nic­twach Związ­ku Powstań­ców War­szaw­skich i Sto­wa­rzy­sze­nia Pamię­ci Powsta­nia War­szaw­skie­go 1944 oraz ich następ­ców praw­nych oraz na publicz­ną ekspozycję.
 12. Uczest­nik zwal­nia Orga­ni­za­to­ra oraz wszyst­kie pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce przy orga­ni­za­cji Kon­kur­su z odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu opu­bli­ko­wa­nia nade­sła­nych przez sie­bie foto­gra­fii, a w przy­pad­ku pokry­cia przez w/w pod­mio­ty jakich­kol­wiek rosz­czeń osób trze­cich z tytu­łu nie­zgod­no­ści ze sta­nem fak­tycz­nym i/lub praw­nym oświad­czeń, o któ­rych mowa w pkt. 4, ure­gu­lu­je wszyst­kie zwią­za­ne z tym fak­tem kosz­ty. Uczest­nik, w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych rosz­czeń́ osób trze­cich, pono­si wyłącz­ną̨ i cał­ko­wi­tą odpo­wie­dzial­ność́ oraz oświad­cza, że ure­gu­lu­je wszyst­kie zwią­za­ne z tym fak­tem ponie­sio­ne przez Orga­ni­za­to­ra szko­dy. Ponad­to, w sytu­acji o któ­rej mowa wcze­śniej, oso­ba ta pod­le­ga dys­kwa­li­fi­ka­cji z Kon­kur­su i zobo­wią­za­na jest do nie­zwłocz­ne­go zwro­tu przy­zna­nej przez Orga­ni­za­to­ra nagrody.
 13. Wyni­ki Kon­kur­su będą opu­bli­ko­wa­ne w stro­nie sppw1944​.org do 11 listo­pa­da 2021 roku.

Kry­te­ria oceny.

 1. Wszyst­kie nade­sła­ne foto­gra­fie będą oce­nia­ne przez Jury powo­ła­ne przez Organizatora.
 2. Jury doko­na oce­ny po zakoń­cze­niu okre­su nad­sy­ła­nia prac konkursowych.
 3. Jury szcze­gól­ną uwa­gę zwró­ci na jakość, kre­atyw­ność, ory­gi­nal­ne podej­ście do tema­tu z zacho­wa­niem powią­za­nia z tema­tem prze­wod­nim konkursu.
 4. Zwy­cięz­cy zosta­ną poin­for­mo­wa­ni o decy­zji Jury dro­gą elek­tro­nicz­ną lub telefonicznie.
 5. Zwy­cięz­cy mogą zostać popro­sze­ni o prze­sła­nie ponow­ne pli­ku o odpo­wied­nich para­me­trach tech­nicz­nych, nie­zbęd­nych do publi­ka­cji bądź ory­gi­nal­nych pli­ków nie­obra­bia­nych, celem wery­fi­ka­cji wzglę­dem regu­la­mi­nu. Nie­na­de­sła­nie tych pli­ków w ter­mi­nie 4 dni ozna­cza dys­kwa­li­fi­ka­cję uczestnika.
 6. Decy­zje Jury są osta­tecz­ne i wią­żą­ce dla wszyst­kich uczest­ni­ków Konkursu.
 7. Jury zosta­nie powo­ła­ne przez Organizatora.
 8. Jako prze­wod­ni­czą­ce­go Jury Orga­ni­za­tor powo­łu­je arty­stę foto­gra­fi­ka Krzysz­to­fa Gie­rał­tow­skie­go, syna kpt. dr. Sta­ni­sła­wa Gie­rał­tow­skie­go — powstań­cze­go ordy­na­to­ra Szpi­ta­la Mal­tań­skie­go przy ul.Senatorskiej 42.
 9. Oso­by, któ­re zwy­cię­żą w Kon­kur­sie, otrzy­ma­ją od Orga­ni­za­to­ra nagro­dy. Warun­kiem otrzy­ma­nia nagro­dy jest wypeł­nie­nie spe­cjal­ne­go oświad­cze­nia o przy­ję­ciu nagro­dy oraz speł­nia­niu kry­te­riów poda­nych w punk­cie 3 a i 3 b.
 10. Za I miej­sce prze­wi­dzia­na jest nagro­da w posta­ci dru­kar­ki Epson Eco­Tank L850 wraz z zapa­sem papie­ru fotograficznego.
 11. Za II miej­sce prze­wi­dzia­na jest nagro­da w posta­ci dru­kar­ki Epson Eco­Tank L850.
 12. Za III miej­sce prze­wi­dzia­na jest nagro­da w posta­ci apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go Nikon Cool­pix B600.
 13. O ter­mi­nie i spo­so­bie wrę­cze­nia nagro­dy uczest­ni­cy zosta­ną powia­do­mie­ni dro­gą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­ną nie póź­niej niż 14 dni od ogło­sze­nia wer­dyk­tu Jury.
 14. Zwy­cięz­ca ma pra­wo zre­zy­gno­wać z nagro­dy; w takim przy­pad­ku nagro­da sta­je się wła­sno­ścią organizatora.
 15. Aby nagro­da zosta­ła wyda­na, Uczest­nik musi speł­nić wszyst­kie wyma­ga­nia sta­wia­ne w regulaminie.

Posta­no­wie­nia końcowe.

 1. Ewen­tu­al­ne rekla­ma­cje, zło­żo­ne pisem­nie w sie­dzi­bie orga­ni­za­to­ra będą roz­pa­try­wa­ne w ter­mi­nie 14 dni.
 2. Do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w tym regu­la­mi­nie, mają zasto­so­wa­nie prze­pi­sy pra­wa powszech­ne­go, w tym Usta­wy z 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywil­ny oraz Usta­wy z 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych.
 3. Prze­twa­rza­nie danych odby­wa się w zakre­sie okre­ślo­nym prze­pi­sa­mi Usta­wy z 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz Usta­wy z 21 lute­go 2019 r. o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w związ­ku z zapew­nie­niem sto­so­wa­nia roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).
 4. Admi­ni­stra­to­rem powie­rzo­nych przez uczest­ni­ków danych oso­bo­wych jest Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Powsta­nia War­szaw­skie­go 1944. Do Sto­wa­rzy­sze­nia nale­ży decy­zja, jak one będą wyko­rzy­sty­wa­ne w celach prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su, wyło­nie­nia zwy­cięz­cy i przy­zna­nia nagród oraz ich wrę­cze­nia z dopeł­nie­niem wszel­kich nie­zbęd­nych for­mal­no­ści, w tym reklamacyjnych.
 5. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Porucz­nik Jan Sty­czyń­ski ps. „Rej” (1917–1981) od 1942 r. był kurie­rem Wydzia­łu Wywia­du Ofen­syw­ne­go Oddzia­łu II Komen­dy Głów­nej AK. Pod­czas Powsta­nia słu­żył w plu­to­nie żan­dar­me­rii Gru­py Bojo­wej AK „Kry­bar”. Po woj­nie zajął się zawo­do­wo foto­gra­fią. Sła­wę zdo­był dzię­ki zdję­ciom zwie­rząt, zna­ny jest też z por­tre­tów arty­stów, foto­gra­fii War­sza­wy i innych miast. Miał wie­le wystaw indy­wi­du­al­nych, m.in. w War­sza­wie, Sopo­cie, Czę­sto­cho­wie, Łodzi i Bel­gra­dzie. Jest auto­rem wie­lu albu­mów foto­gra­ficz­nych, m.in. „Zwie­rzę­ta przed obiek­ty­wem”, „Idzie kot”, „Zwie­rzę­ta bli­skie i dale­kie”, „Koty”, „Koty przed obiek­ty­wem”, „Wędrów­ki po War­sza­wie”, „Wisła. Opo­wieść o rze­ce”, „Ludzie are­ny” oraz „Twór­ca i dzie­ło”. Jego foto­gra­fia­mi ilu­stro­wa­no wie­lo­krot­nie wzna­wia­ne porad­ni­ki „Koty” i „Psy”. Wspól­nie z kpr. podch. „Kon­ra­dem” ze Zgru­po­wa­nia AK „Żmi­ja” wydał w 1968 r. popu­lar­ny prze­wod­nik „To jest Warszawa”.

Kapi­tan dr Sta­ni­sław Gie­rał­tow­ski (1904–1990) był człon­kiem ZWZ-AK, współ­pra­co­wał z Sani­ta­ria­tem Kedy­wu Komen­dy Głów­nej AK „Rola-81”, pod­czas Powsta­nia był ordy­na­to­rem chi­rur­gii w Szpi­ta­lu Mal­tań­skim, po przej­ściu przez Ogród Saski pra­co­wał w szpi­ta­lu przy ul. Śnia­dec­kich 17. Był też chi­rur­giem szpi­ta­la polo­we­go w maga­zy­nie obo­zu w Gęsiów­ce. Przed woj­ną ukoń­czył Cen­trum Wyszko­le­nia Sani­tar­ne­go i Wydział Lekar­ski Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Po woj­nie był ordy­na­to­rem Oddzia­łu Chi­rur­gii Ogól­nej i dyrek­to­rem Szpi­ta­la Miej­skie­go w Słup­sku. Pro­wa­dził też pry­wat­ną prak­ty­kę. Po powro­cie w 1959 r. do War­sza­wy pra­co­wał w szpi­ta­lu na Sol­cu, w szpi­ta­lu wię­zien­nym przy ul. Rako­wiec­kiej oraz w Szpi­ta­lu Miej­skim w Skierniewicach.

 

Top