Marcin Bójko o przyszłości Foto-Plus

Paweł Duma roz­ma­wia z Mar­ci­nem Bój­ko o tym jaka przy­szłość jest przed cza­so­pi­smem Foto-Plus oraz por­ta­lem DFV​.pl. Pano­wie wspo­mi­na­ją też o tym co dzie­je się na tar­gach oraz o pra­cach jury w kon­kur­sie o medal targowy.

Top