Jak dobrze drukować zdjęcia?

Pole­ca­my warsz­ta­ty dru­ku przy­go­to­wa­ne przez Medi­kon. Szcze­gó­ły w infor­ma­cji pra­so­wej poniżej.

Medi­kon Pol­ska zapra­sza na bez­płat­ne szko­le­nia z dru­ku foto­gra­ficz­ne­go i zarzą­dza­nia bar­wą Szko­ła Dru­ku Medi­kon połą­czo­ne z poka­zem moż­li­wo­ści naj­now­szych dru­ka­rek foto­gra­ficz­nych EPSONDNP, moni­to­rów gra­ficz­nych EIZO, roz­wią­zań do kali­bra­cji X‑Rite i Data­co­lor, ska­ne­rów do fil­mów Plu­stek, papie­rów foto­gra­ficz­nych do dru­ku atra­men­to­we­go SIHL MASTERCLASS, FOMEI Col­lec­tion, Fome­iJet i HARMAN by Hah­ne­müh­le oraz oświe­tle­nia foto­gra­ficz­ne­go, stu­dyj­ne­go i ple­ne­ro­we­go FOMEI.
Naj­bliż­sze edy­cje szko­leń odbę­dą się od 26 lute­go do 8 mar­ca 2016 w 5 mia­stach w Polsce.

Miej­sce i czas szkoleń:
26 luty 2016 — Zawier­cie, Sky­li­ght Stu­dio, http://​sky​li​ght​stu​dio​.com​.pl
27 luty 2016 — Kra­ków, Stu­dio Uni­que, http://​stu​dio​-uni​que​.pl
2 mar­ca 2016 — Kosza­lin, Bał­tyc­ka Szko­ła Foto­gra­fii, http://​szko​la​fo​to​gra​fii​.eu
3 mar­ca 2016 — Sopot, Sopoc­ka Szko­ła Foto­gra­fii, http://​szko​la​fo​to​gra​fii​.pl
8 mar­ca 2016 — War­sza­wa, Stu­dio Medi­kon, http://​medi​kon​.pl

Pod­czas szko­le­nia w kra­kow­skim Stu­dio Uni­que będzie moż­na testo­wać lam­py Fomei w try­bie HSS, z krót­ki­mi cza­sa­mi do 1/8000s, umoż­li­wia­ją­cym „zamra­ża­nie” ruchu.

Szko­le­nia odby­wać się będą w godzi­nach 10:00–15:00.
Szko­le­nia są bez­płat­ne. Koszt uczest­nic­twa: 0 PLN.

Ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie szko­le­nia­mi i ogra­ni­czo­ną ilość miejsc obo­wią­zu­ją zapi­sy. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy na stro­nie: http://​bit​.ly/​s​z​k​o​l​a​-​d​r​u​k​u​-​m​e​d​i​k​o​n​-​2​016

szkola-druku-medikon-800

Pro­gram warsztatów:

Część I
Szko­ła Dru­ku Medikon
Zarzą­dza­nie bar­wą w foto­gra­fii i foto­gra­ficz­ny druk atra­men­to­wy 10:00 — 13:00
Szko­le­nie popro­wa­dzi Szy­mon Aksie­nio­nek z fir­my Medi­kon Polska.

Przy­go­to­wa­nie cyfro­wej ciem­ni – moni­to­ra, dru­kar­ki, papie­ru i opro­gra­mo­wa­nia – do pra­cy umoż­li­wia­ją­cej edy­cję i dru­ko­wa­nie zdjęć cyfro­wych zgod­nie z zasa­da­mi zarzą­dza­nia bar­wą. Uczest­ni­cy dowie­dzą się jak w prak­ty­ce, mając do dys­po­zy­cji moni­tor gra­ficz­ny i urzą­dze­nia do kali­bra­cji, zaawan­so­wa­ną atra­men­to­wą dru­kar­kę foto­gra­ficz­ną, papier foto­gra­ficz­ny, przy­go­to­wać sta­no­wi­sko pra­cy z foto­gra­fią cyfro­wą  umoż­li­wia­ją­ce prze­pływ pra­cy zgod­ny z zasa­da­mi zarzą­dza­nia bar­wą i popraw­nie przy­go­to­wać do dru­ku oraz wydru­ko­wać zdję­cie z uży­ciem pro­fi­li ICC.

Pod­czas szko­le­nia, entu­zja­ści foto­gra­fii oraz zawo­dow­cy, pra­cu­ją­cy na co dzień z odbit­ka­mi foto­gra­ficz­ny­mi w punk­tach dru­ku, stu­diach i labo­ra­to­riach foto­gra­ficz­nych, będą mogli poznać naj­now­sze tech­no­lo­gie uzy­ski­wa­nia odbi­tek foto­gra­ficz­nych ze zdjęć cyfro­wych, takie jak:
* Moni­to­ry gra­ficz­ne z kali­bra­cją sprzę­to­wą EIZO ColorEdge
* Dru­kar­ki foto­gra­ficz­ne Epson Sure­Co­lor  i L‑series
* Suche mini­la­by Epson Sure­Lab SL-D700
* Dru­kar­ki ter­mo­su­bli­ma­cyj­ne DNP DS620, DS-RX1, DS-SL620
* Kali­bra­to­ry X‑Rite i Datacolor
* Ska­ne­ry do fil­mów Plu­stek OpticFilm
* Papie­ry do dru­ku atra­men­to­we­go SIHL MASTERCLASS, FOMEI Col­lec­tion, Fome­iJet i HARMAN by Hahnemühle

Pod­czas spo­tka­nia oma­wia­ne będą nastę­pu­ją­ce zagadnienia:
* Zarzą­dza­nie bar­wą w śro­do­wi­sku pra­cy foto­gra­fa – zasa­da działania.
* Róż­ni­ce mię­dzy urzą­dze­nia­mi w pro­ce­sie two­rze­nia obra­zu cyfrowego.
* Kon­tro­la kolo­ru i balan­su bie­li w lustrzan­ce cyfrowej.
* For­mat pli­ku – RAW czy JPG – róż­ni­ce w zakre­sie repro­duk­cji barwy.
* Pod­sta­wo­we mode­le i prze­strze­nie barw­ne w foto­gra­fii – RGB czy CMYK?
* Pro­fi­le ICC – czym są i dla­cze­go są takie ważne?
* Moni­tor do pra­cy z foto­gra­fią – wybór, kali­bra­cja i profilowanie.
* Kali­bra­cja pro­gra­mo­wa i sprzę­to­wa – róż­ni­ce i możliwości.
* Zarzą­dza­nie bar­wą w pro­gra­mie Ado­be Photoshop.
* Soft­pro­ofing – symu­la­cja barw wydru­ku w opro­gra­mo­wa­niu Ado­be Pho­to­shop i Mirage.
* Pro­ofing i soft­pro­ofing – kie­dy sto­so­wać, na co uważać.
* Przy­go­to­wa­nie i dru­ko­wa­nie foto­gra­fii z uży­ciem pro­fi­li ICC.
* Wpływ oto­cze­nia na odwzo­ro­wa­nie barw na moni­to­rze i wydrukach.
* Papie­ry do dru­ku atra­men­to­we­go – prze­gląd sze­ro­kiej gamy pod­ło­ży do dru­ka­rek atra­men­to­wych – od pod­sta­wo­wych powle­ka­nych papie­rów błysz­czą­cych po eks­klu­zyw­ne pod­ło­ża mato­we, arty­stycz­ne (Fine Art, Canvas) i archi­wal­ne (Bary­ta, Fibre Base, 100% Cotton).

Część II
Szko­ła foto­gra­fii FOMEI
Świa­tło w foto­gra­fii stu­dyj­nej i ple­ne­ro­wej 13:00 — 15:00
Szko­le­nie popro­wa­dzi Łukasz Borow­ski z fir­my Medi­kon Polska.
W tej czę­ści uczest­ni­cy dowie­dzą się jak kre­atyw­nie wyko­rzy­stać oświe­tle­nie stu­dyj­ne, jak foto­gra­fo­wać w ple­ne­rze bez dostę­pu do sie­ci ener­ge­tycz­nej oraz pozna­ją inno­wa­cyj­ne funk­cje przy­spie­sza­ją­ce pra­cę. Uczest­ni­cy będą mogli zapo­znać się z oświe­tle­niem stu­dyj­nym zarów­no dla pro­fe­sjo­na­li­stów jak i począt­ku­ją­cych (bły­sko­we i świa­tła cią­głe­go) oraz roz­wią­za­nia­mi do foto­gra­fo­wa­nia w plenerze.

Pod­czas spo­tka­nia oma­wia­ne będą nastę­pu­ją­ce zagadnienia:
* Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia z zakre­su oświe­tle­nia stu­dyj­ne­go FOMEI
* Co jest waż­ne przy wybo­rze stu­dyj­nej lam­py błyskowej?
* Jak wyko­rzy­stać oświe­tle­nie, aby zdję­cia nabra­ły nie­po­wta­rzal­ne­go charakteru?
* Dla­cze­go tak waż­na jest powta­rzal­ność tem­pe­ra­tu­ry bar­wo­wej i mocy błysku?
* Nowe i nie­ty­po­we funk­cje lamp studyjnych.
* Foto­gra­fia z jed­nym źró­dłem świa­tła – fak­ty i mity.
* Oświe­tle­nie ple­ne­ro­we zasi­la­cze i gene­ra­to­ry – róż­ni­ce, wady i zale­ty obu rozwiązań.

 

Top