Czytelnicza Loża Smakosza #1

Przez dłu­gi czas zasta­na­wia­łem się nad nowym cyklem w Foto­gra­ficz­nym Pro­gra­mie Bez Nazwy. Co jakiś czas gdy prze­glą­da­łem fora lub gru­py dys­ku­syj­ne w inter­ne­cie poja­wia­ły się tam, tema­ty i pyta­nia na któ­re moż­na łatwo zna­leźć odpo­wiedź w róż­nych cza­so­pi­smach foto­gra­ficz­nych. Po za tym sam lubię od cza­su do cza­su przej­rzeć sta­re gaze­ty, żeby zoba­czyć jak zmie­nił się czas. Czym się zachwy­ca­li­śmy 5, 10, czy 15 lat temu. Z tego wie­le moż­na się nauczyć, nie tyl­ko foto­gra­fii ale ogól­nie nasze­go — miło­śni­ków foto­gra­fii podej­ścia do sprzę­tu, foto­gra­fo­wa­nia i ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta. A, że lubię też dobrą whi­sky to jeden plus jeden i wyszedł nowy cykl.

. Na począ­tek gaze­ta, któ­rej już nie ma, ale jed­nak tro­chę jest. Nie ma bo już tytuł się nie uka­zu­je, a jest bo po pierw­sze archi­wal­ne nume­ry moż­na kupić na e‑kiosk.pl, po dru­gie redak­to­rzy tej gaze­ty wyda­ją cza­so­pi­smo Foto-Plus. No to pew­nie już wie­cie o czym mówię. Tak dziś będzie o pierw­szym wyda­niu Digi­tal Foto Video, któ­re powsta­ło na gru­zach Chip Foto Video Digi­tal. A jesz­cze jed­na uwa­ga co do szu­ka­nia tych archi­wal­nych nume­rów w e‑kiosku. Dziś szu­ka­my ich pod hasłem Foto-Plus, czy­li pod nazwą cza­so­pi­sma, któ­re powsta­ło na gru­zach Digi­tal Foto Video. Dużo tych gruzów!

No to czas zoba­czyć jakie tema­ty zaj­mo­wa­ły świat foto w Paź­dzier­ni­ku 2007.

 

No i tak pokrót­ce moż­na opi­sać, co dzia­ło się w świe­cie foto­gra­ficz­nym w 2007 roku w paź­dzier­ni­ku. Jeśli podo­ba­ją się wam moje wspo­mnie­nia przy­go­to­wa­ne na pod­sta­wie gazet zostaw­cie ślad. Jeśli nie zasub­skry­buj­cie kanał, tam znaj­dzie­cie inne cie­ka­we materiały.

Top