Olympus PEN F

Prze­my­sław Jak­bu­czyk z Olym­pus Pol­ska opo­wia­da o nowym apa­ra­cie PEN F. Zaawan­so­wa­ne funk­cje korek­cji kolo­ry­stycz­nej, zaawan­so­wa­ne funk­cje video w bar­dzo sty­lo­wej obu­do­wie. A co jesz­cze? Posłuchajcie…

 

Top