O planach Fotograficznego Programu

Paweł z Szy­mo­nem opo­wia­da­ją o tym gdzie moż­na zna­leźć Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy. Poka­zu­je­my naszą reali­za­tor­kę oraz opo­wia­da­my o tym co będzie dzia­ło się w naszym studio.

Top