Nikon D500 w naszych rękach

Dziś mie­li­śmy moż­li­wość spraw­dzić Niko­na D500. Pogo­da była taka sobie, pomi­mo tego mate­riał nagra­li­śmy. Poni­żej kil­ka scre­enów z materiału.

Nikon D500
Nikon D500
Nikon D500
Nikon D500
Nikon D500
Nikon D500

 

A tak wyglą­da­ła cięż­ka pra­ca na planie 🙂

Szymon Glonek
Szy­mon Glonek

P.S. Jutro war­to nas obserwować 😉

Top