Zmo­ty­wuj się do robie­nia zdjęć codziennie

Jed­no zdję­cie codzien­nie przez rok — od tego posta­no­wie­nia Paweł Kadysz roz­po­czął swo­ja przy­go­dę z foto­gra­fią. Pod­czas wykła­du na tar­gach Film Video Foto opo­wia­da o pro­jek­cie 365 i następ­nych nowych pro­jek­tach któ­re prowadzi.

 

Top