Nagro­dy w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym “Moje zdję­cie z obcho­dów 75. rocz­ni­cy Powsta­nia Warszawskiego”

Dla lau­re­atów kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go zosta­ły prze­wi­dzia­ne nastę­pu­ją­ce nagrody:

I miej­sce: Nikon D5600 z obiek­ty­wem 18–55 mm VR

II miej­sce: Nikon Cool­pix A1000

III miej­sce: Epson Eco­Tank L850

Dwa wyróż­nie­nia — tablet gra­ficz­ny Wacom Intu­os S blu­eto­oth i tablet gra­ficz­ny Wacom Intu­pos S

Wyróż­nie­nie spe­cjal­ne “Por­tret Powstań­ca” — dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850.

Wypeł­nij formularz:

Regulamin_konkursu

 

Top