WOR­Ky­our­FLOW czyli jak pra­co­wać, by nie zgu­bić świa­teł w cieniu

Adam Jędry­sik pod­czas wykła­du na tar­gach Film video Foto w Łodzi opo­wia­dał o tym jak foto­graf powi­nien przy­go­to­wać swo­je miej­sce pra­cy. Szcze­gól­nie sku­pił się na post­pro­duk­cji a przede wszyst­kim na zarzą­dza­niu barwą.

 

 

Top